Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

30. ÅklagarnaPDF-versio

Förklaring:Åklagarväsendets samhälleliga effektmål är följande:

Åklagarväsendet är en ansedd och tillförlitlig aktör som bidrar till bildandet av en allmän opinion som är negativ till brott. Rättssäkerheten förverkligas i praktiken, det straffrättsliga ansvaret realiseras effektivt samt brottsligheten och dess negativa följder minskar och säkerheten och känslan av säkerhet ökar.

För parterna centrala mätbara faktorer som påverkar kvaliteten och en jämlik behandling är det hur snabbt behandlingen sker och skillnaderna i åtalsprövningstiderna mellan åklagarämbetena.

Straffprocessens kvalitet och snabbhet förbättras genom att utveckla samarbetet mellan åklagaren och förundersökningsmyndigheten, åklagarnas kompetens och specialisering samt genom att använda det mest ändamålsenliga processförfarandet. Genom att förnya metoderna för handläggningen av brottmål strävar man efter en snabbare och enhetligare handläggning. Inverkan på åklagarnas arbetsmängd av den nya lagen om föreläggande av böter och ordningsbot som trädde i kraft i slutet av 2016 följs upp.

Till de lokala åklagarna inkom år 2016 sammanlagt 80 256 ärenden. Antalet avgjorda ärenden var 80 500. Dessutom avgjordes ca 170 000 strafförelägganden. Både antalet inkomna ärenden och antalet avgjorda ärenden beräknas stiga till ca 83 000. Ärendenas s.k. viktade arbetsmängd beräknas öka ytterligare, vilket beror på att andelen krävande ärenden har ökat och att de blivit mera omfattande.

Åklagarväsendets förnyade organisation inleder sin verksamhet år 2018. Ett mål med organisationsreformen är att förenhetliga åklagarpraxis nationellt. Bekämpning av terroristbrott stärks.

Uppgifter om personalen

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Åklagarväsendet      
Årsverken 525 534 534
— varav åklagare1) 372 375 375
— varav lokala åklagare 354 357 357
Arbetstillfredsställelseindex 3,5 3,5 3,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 6,0 6,0 6,0

1) Till åklagarna räknas även konsultativa tjänstemän, överinspektörer och jurister vid riksåklagarämbetet.

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 205 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för riksåklagarämbetet, åklagarämbetena och landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för åklagarväsendets verksamhet 2018:

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Behandlingstid      
— genomsnittlig åtalsprövningstid, mån. 2,0 2,0 2,0
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än 6 mån. 2 147 2 300 2 200
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än ett år 293 340 330
Produktivitet      
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., hela personalen)1) 881 927 889
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., åklagare) 1 242 1 320 1 270
Resurshushållning      
— omkostnader/avgörande (viktad arbetsmängd), euro 95,0 97,0 100,0

1) I den viktade arbetsmängden beaktas att vissa typer av mål är mera arbetsdryga än andra samtidigt som de binder mera resurser. Den viktade arbetsmängden beräknas utifrån avgjorda mål vilkas arbetsmängd bedöms på basis av brottsbeteckningen enligt den genomsnittliga arbetsmängden. Den viktade arbetsmängden påverkas också av tingsrättsbehandlingar som tagit minst fem sessionsdagar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 44 094 44 788 44 245
Bruttoinkomster 62 40 40
Nettoutgifter 44 032 44 748 44 205
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 398    
— överförts till följande år 11 056    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Riksåklagarämbetet 4 383
Regional verksamhet 37 652
Gemensamma utgifter 2 170
Sammanlagt 44 205

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av terroristbrott och realisering av straffansvaret 400
Utveckling av ett insolvensregister (överföring till moment 25.01.05) -13
Utvidgning av tillämpningsområdet för strafförelägganden -400
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -14
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -15
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -45
Indexhöjning av hyror 12
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) -18
Löneglidningsbesparing -73
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -209
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -63
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -12
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -24
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -29
Sammanlagt -543

2018 budget 44 205 000
2017 budget 44 748 000
2016 bokslut 46 690 000