Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2018

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 250 147 000 euro.

Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) och till betalning av överföringsutgifter till advokatförbundet i enlighet med 24 § 2 mom. i lagen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt en princip som motsvarar prestationsprincipen.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010) och körkortslagen.

Målet för de regionala skillnaderna i hovrätternas behandlingstider är att den genomsnittliga behandlingstiden vid en enskild hovrätt inte är över 2 månader längre än genomsnittet för hela landet. Ett mål är också att andelen ärenden som varit anhängiga i över ett år är mindre än 6 % av alla anhängiga ärenden.

Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning eller i tingsrättsskedet ska beaktas. Hovrätterna strävar efter att behandlingstiden för ärenden som i tidigare skeden har varit under behandling i över tre år är högst 12 månader i hovrätten.

I fråga om omfattande tvistemål som avgörs vid huvudförhandling vid tingsrätterna är målet att 35 % avgörs inom mindre än 6 månader och att högst 35 % har en behandlingstid på över ett år.

Målet för brottmål är att den genomsnittliga behandlingstiden inte vid någon tingsrätt ska vara över 3 månader längre än genomsnittet för hela landet. Dessutom är målet att behandlingstiden i 45 % av brottmålen är högst 2 månader och att den överstiger 9 månader i högst 10 % av brottmålen. Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning ska beaktas när det gäller brottmål.

Målet för de regionala skillnaderna i hovrätternas behandlingstider är att behandlingstiden vid en enskild hovrätt är högst tre månader längre än genomsnittet för hela landet.

Utlänningsärendena utgör en betydande andel av de ärenden som kommer in till förvaltningsdomstolarna. Asylärenden hör till gruppen utlänningsärenden. Målet är att asylärenden behandlas snabbt så att den genomsnittliga behandlingstiden i dessa ärenden är mindre än 6 månader. För att uppnå målen för behandlingstiden har år 2018 för asylärenden riktats 10,1 miljoner euro, vilket är 1 580 000 euro mera än 2017.

Tabell med nyckeltal

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål/uppskattning
       
Hovrätterna      
Avgjorda ärenden, st. 9 552 9 500 9 500
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 6,0 6,0 6,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 1 644 1 600 1 600
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 52 55 55
       
Tingsrätterna      
Avgjorda ärenden totalt, st. 485 730 480 000 460 000
— Brottmål 51 311 52 000 52 000
— Omfattande tvistemål 10 523 9 500 9 500
— Summariska ärenden 345 708 340 000 320 000
       
Genomsnittlig behandlingstid, mån.      
— Brottmål 4,0 4,0 4,0
— Omfattande tvistemål 12,3 9,5 9,5
— Summariska ärenden 2,8 2,8 2,8
— Skuldsaneringsärenden 6,1 6,0 6,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 589 600 600
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 121 120 120
       
Förvaltningsdomstolarna      
Avgjorda ärenden, st. 23 635 25 000 27 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 8,0 7,5 7,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 1 041 1 000 1 000
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 76 75 75
       
Försäkringsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 6 445 7 500 7 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 12,7 12,0 11,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 1 179 1 100 1 100
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 63 68 68
       
Marknadsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 735 900 900
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 6,6 6,0 6,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 4 522 4 500 4 500
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 18 20 20
       
Arbetsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 135 150 150
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 5,7 6,0 6,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 6 597 6 400 6 400
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 16 20 20

I avgifter som enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) tas ut för domstolarnas prestationer beräknas 45,19 miljoner euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 247 066 256 947 250 647
Bruttoinkomster 843 450 500
Nettoutgifter 246 223 256 497 250 147
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 34 018    
— överförts till följande år 48 933    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Allmänna domstolarna 171 625
Förvaltningsdomstolarna 53 902
Informationsförvaltningsutgifter och övriga utgifter 24 620
Sammanlagt 250 147

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Asylsökandes rättssäkerhet 1 580
Infrastruktur för rättegångssalar, databanksprojektet (AIPA) 1 000
Medlemsavgift till europeiska patentsystemet 200
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2017) (överföring till moment 28.70.20) -5 680
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2018) (överföring från moment 28.70.20) 3 713
Utveckling av ett insolvensregister (överföring till moment 25.01.05) -70
Utvidgning av tillämpningsområdet för strafförelägganden -1 750
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20) -3 100
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -81
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -74
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -208
Indexhöjning av hyror 104
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) -9
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -180
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -1 183
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -306
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -49
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -114
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -143
Sammanlagt -6 350

2018 budget 250 147 000
2017 budget 256 497 000
2016 bokslut 261 138 000