Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2018

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 058 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster förvaltningsområdets sektorsspecifika IKT-serviceavgifter och de inkomster som influtit utifrån kostnaderna för massuttag av uppgifter som lämnats med stöd av registermyndighetens beslut om utlämnande av uppgifter.

Förklaring:Rättsregistercentralen är registeransvarig för informationssystemen och registren inom justitieministeriets förvaltningsområde och förmedlar information från förvaltningsområdets myndigheter till andra myndigheter. De register som används mest är straffregistret, bötesregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret samt skuldsaneringsregistret. Rättsregistercentralen sköter verkställighetsuppgifter i samband med böter, förverkandepåföljder, avgifter och fordringar samt för statens talan i dessa ärenden. Dessutom sköter Rättsregistercentralen underhåll och utveckling av informationssystemen inom förvaltningsområdet i samarbete med ämbetsverken inom förvaltningsområdet, enligt vad som har avtalats i serviceavtalen. Rättsregistercentralen är också upphandlande enhet i fråga om IT-upphandlingar inom förvaltningsområdet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 12 149 14 642 15 640
Bruttoinkomster 5 212 6 341 6 582
Nettoutgifter 6 937 8 301 9 058
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 47    
— överförts till följande år 400    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Behandlingen av ersättningsanspråken i WinCapita-målet -50
Dataskyddsdirektivet och dataskyddsförordningen 200
Projektet för utveckling av informationssystem för Rättsregistercentralens myndighetsverksamhet (eORK) (finansiering 2017) (överföring till moment 28.70.20) -850
Projektet för utveckling av informationssystem för Rättsregistercentralens myndighetsverksamhet (eORK) (finansiering 2018) (överföring från moment 28.70.20) 1 880
Rättsregistercentralens utgifter (finansiering av engångsnatur 2017) -500
Utvecklande av ett insolvensregister (överföring från moment 25.10.03, 25.10.04, 25.20.01 och 25.30.01) 130
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -9
Indexhöjning av hyror 1
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) -1
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -16
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -7
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -7
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -6
Sammanlagt 757

2018 budget 9 058 000
2017 budget 8 301 000
2016 bokslut 7 290 000