Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
              21. Ordnar
              26. Finland 100

Statsbudgeten 2018

26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till lönekostnader och andra kostnader som orsakas av förberedelserna inför 100-årsjubileet av Finlands självständighet och minnesåret för händelserna 1918 motsvarande högst tre årsverken

2) till upphandling eller statsunderstöd enligt prövning för utgifter som föranleds av planeringen och genomförandet av jubileumsåret och minnesåret för händelserna 1918.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget under momentet enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Planeringen, genomförandet och arrangerandet av 100-årsjubileet av Finlands självständighet anpassas till jubileumsårets vikt och betydelse. Under momentet har under åren 2013—2018 anvisats sammanlagt 19 000 000 euro för planeringen och det riksomfattande nationella genomförandet av jubileumsåret.

Av anslaget är 600 000 euro avsett att användas till arrangemangen för minnesåret för Finlands inbördeskrig 1918. Minnesåret är av särskild samhällelig betydelse, och under året betonas vikten av samhörighet i samhället. Information och nätverk från projektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet utnyttjas i förberedelserna och genomförandet. Anslaget är också avsett att användas till förberedelser inför och genomförande av Finlands flaggas 100-årsjubileum.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2018
     
Förbindelser som ingåtts före 2018 150 150
Utgifter sammanlagt 150 150

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avslutandet av Finlands 100-årsjubileum -9 900
Ordnandet av minnesåret för händelserna 1918 600
Sammanlagt -9 300

2018 budget 800 000
2017 budget 10 100 000
2016 bokslut 5 500 000