Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

30. JustitiekanslersämbetetPDF-versio

Förklaring:Justitiekanslern ser till att ärenden avgörs i statsrådet med iakttagande av laglig ordning och gällande bestämmelser. Vid övervakningen granskas föredragningslistorna för statsrådets allmänna sammanträden och föredragningen för republikens president på förhand så, att eventuella fel kan korrigeras. Målet är att övervakningen i sig inte fördröjer eller försvårar statsrådets verksamhet. Alla ärenden på föredragningslistorna granskas varje vecka. År 2016 granskades 2 074 ärenden på föredragningslistorna. I fråga om klagomål är målet att ärendena behandlas så snabbt som möjligt och att man träffar korrekta, välmotiverade och högklassiga avgöranden. Man strävar efter att varje år avgöra åtminstone lika många ärenden som det har kommit in.

Klagomål

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
inkomna 1 987 2 200 2 200
avgjorda 1 963 2 200 2 200

Antalet klagomål har varierat i hög grad från år till år. År 2016 var mediantiden för behandlingen av klagomål 3,5 veckor och medeltalet 10,2 veckor. År 2016 träffades avgöranden som ledde till påföljder i 15 % av de klagomål som krävt utredning.

Egna initiativ och granskningar

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
initiativ 9 15 15
granskningar 13 10 30

De egna initiativen och gransknings- och orienteringsbesöken föranledde sammanlagt 8 påföljder år 2016.

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Granskning av straffdomar 4 170 5 000 5 000

Rättsregistercentralen sänder ett urval av straffdomarna enligt givna anvisningar för granskning. År 2016 inleddes behandling av 36 ärenden på grund av granskning av straffdomar.

Tillsynen över advokater, offentliga rättshjälpsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
inkomna 754 800 800
undersökta 737 800 800

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 405 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -1
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -3
Indexhöjning av hyror 1
Löneglidningsbesparing -5
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -30
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -18
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Sammanlagt -62

2018 budget 3 405 000
2017 budget 3 467 000
2016 bokslut 3 631 000