Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2018

03. Statens nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

Förklaring:Det strategiska målet för statens skuldhantering är att minimera de kostnader som föranleds av skulden, så att riskerna i skuldhanteringsåtgärderna och i själva låneportföljen hålls på en acceptabel nivå, och så att statens likviditet säkerställs under alla förhållanden. Kostnaderna minimeras genom att låneportföljens räntestruktur aktivt justeras så att ränteutgifterna för skulden kan minskas kontrollerat. Dessutom upprätthåller man en så likvid referenslånemarknad som möjligt för att säkerställa en förmånlig finansiering.

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas 2 972 870 000 euro i nettoinkomster.

Såsom inkomster beaktas det nominella värdet på nya statslån, emissionsvinster, kapitalvinster och inkomster från de derivatavtal som ingåtts för att reglera riskpositionen för skulden.

Inkomster som inflyter under momentet får användas

1) till betalning av amorteringar på statsskulden och betalning av återköp,

2) till betalning av de emissionsförluster som uppkommit i samband med de lån staten tagit, till betalning av de kapitalförluster som uppkommit i samband med återköp av skulder och till betalning av utgifter till följd av derivat som skyddar upptagandet och återbetalningen av statslån.

Förklaring:Inkomsterna utgör inkomster enligt lagen om statsbudgeten (423/1988).

Utvecklingen i det nominella värdet på skuldbeloppet i budgetekonomin under åren 2016—2018 (md euro)

  2016
bokslut
2017
budgeterat
2018
budgetprop.
       
Skuldbeloppet i budgetekonomin, nominellt värde 101,7 107,1 110,1

Nettoinkomstposten under momentet motsvarar det nettoupplåningsbehov som uppkommer av andra än skuldhanteringsutgifter. Under momentet inflyter nettoinkomster i form av inkomster av nya statslån med avdrag för de utgifter som orsakas av återbetalning av lån. I nettoinkomsten ingår dessutom de poster som föranleds av emissionsförluster som uppkommit i samband med de lån staten tagit och de kapitalförluster som uppkommit i samband med återköp av skulder samt derivatavtal som skyddar upptagandet och återbetalningen av lån.

Det beräknas att amorteringar på långfristiga lån inom skulden i budgetekonomin betalas till ett belopp av 8,1 miljarder euro år 2018. Dessutom beräknas skuldförbindelser och kortfristig kredit förfalla till ett belopp av 5,7 miljarder euro. Det lånebelopp som fås genom de nya lånen, inklusive emissionsförluster, beräknas vara 16 857 870 000 euro och det belopp som används till amorteringar och återbetalningar på lån, inklusive kapitalförluster, beräknas uppgå till 13 885 000 000 euro.

Inkomster och utgifter (mn euro)

   
Inkomster  
Nettoupplåning till nominellt värde 3 023
Utgifter  
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 2 973

2018 budget 2 972 870 000
2017 I tilläggsb. -178 078 000
2017 budget 5 586 147 000
2016 bokslut 2 473 716 053