Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

10. Övriga skatterPDF-versio

03. Bilskatt

Under momentet beräknas inflyta 896 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på bilskattelagen (1482/1994). Sedan ingången av 2008 har bilskatten för både nya och begagnade personbilar fastställts utifrån bilens koldioxidutsläpp. Skatten fastställs utifrån det allmänna konsumentpriset, och skatteandelen varierar mellan 3,8 % och 50 %, beroende på mängden koldioxidutsläpp. Beskattningen av paketbilar motsvarar beskattningen av personbilar, men för större paketbilar sänks skatten på basis av bilens totalmassa.

Bilbeskattningen lindras stegvis med sammanlagt ca 182 miljoner euro under regeringsperioden. De första skattelättnaderna trädde i kraft vid ingången av 2016 och 2017 och de följande lättnaderna träder i kraft stegvis vid ingången av 2018 och 2019. Syftet med att skattelättnaden införs stegvis är att dämpa beteendeeffekterna och undvika störningar på bilmarknaden och en plötslig nedgång i lagervärden på grund av en stor skatteförändring av engångsnatur. Man vill också undvika effekter som är orättvisa för konsumenterna.

Beskattningsförfarandet för leasing- och hyrbilar som används under en begränsad tid i Finland ändrades vid ingången av 2017 så att det vid den första registreringen är möjligt att i förväg ansöka om återbäring för utförsel av fordon från Finland. Samtidigt lindrades förutsättningarna för återbäring vid utförsel.

Utvecklingen av intäkterna från bilskatten beror både på antalet fordon som beskattas och på den genomsnittliga skatteutvecklingen. Den faktor som mest påverkar intäkterna från bilskatten är hur försäljningen av nya personbilar utvecklas. Det beräknas att ca 118 000 nya personbilar ska beskattas 2017. År 2018 antas anskaffningen av nya bilar öka med några tusen bilar jämfört med 2017.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i bilskattebasen

  2016 2017 prognos 2018 prognos
  st. genomsn.
skatt, euro
st. genomsn.
skatt, euro
st. genomsn.
skatt, euro
             
Nya personbilar 115 300 6 500 118 000 6 300 122 000 5 500
Nya paketbilar 13 300 4 900 16 000 4 700 16 000 4 500

År 2016 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya personbilar ca 120 g/km. Koldioxidutsläppen från nya personbilar har minskat i jämn takt sedan 2008. Minskningen i de genomsnittliga utsläppen minskar skatteutfallet då skatteprocenten fastställs enligt utsläppen. Intäkterna av bilskatten har under de senaste åren också påverkats av återbäringar som hänför sig till bilskatten på införda begagnade bilar.

Det beräknade inflödet av bilskatt i olika fordonsklasser (mn euro)

  2016
bokslut
2017
budget
2018
prognos
       
Personbilar 882 779 794
Paketbilar 74 67 79
Motorcyklar 10 12 11
Andra fordon 8 5 12
Återbetalning av bilskatt -10 -10 -
Sammanlagt 964 853 896

Den största risken i prognosen för bilskatten är förknippad med efterfrågan på fordon som ska beskattas. Om efterfrågan på nya personbilar avviker med 10 000 stycken från det uppskattade antalet, påverkar detta skatteintäkterna med ca 55 miljoner euro.

Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna i samband med bilskatten uppskattas till ca 80 miljoner euro 2018.

Uppskattade skatteutgifter i samband med bilskatten (mn euro)

  2016
bokslut
2017
prognos
2018
prognos
       
Skatteutgifter som gäller fordon som förts in i landet i samband med inflyttning 7 7 -
Skatteutgifter som gäller taxibilar 10 10 15
Skatteutgifter som gäller invalidbilar 4 4 4
Skatteutgifter som gäller räddningsbilar, ambulansbilar, invalidtaxibilar, husbilar och andra fordon 62 62 61
Sammanlagt 83 83 80

2018 budget 896 000 000
2017 I tilläggsb. 52 000 000
2017 budget 853 000 000
2016 bokslut 963 541 452

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas inflyta 786 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om överlåtelseskatt (931/1996). År 2018 är överlåtelseskatten 4 % av köpesumman för fastigheter. Den överlåtelseskatt som ska betalas för överlåtelse av äganderätten till aktier i bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag eller fastighetsbolag är 2 % av köpesumman eller av värdet av annat vederlag. Den överlåtelseskatt som ska betalas för överlåtelse av äganderätten till aktier i andra än bostads- och fastighetsbolag är 1,6 % av köpesumman eller av värdet av annat vederlag.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt. I enlighet med regeringsprogrammet slopas överlåtelseskatten i samband med vissa ändringar av bolagsformen. Detta beräknas minska intäkterna av överlåtelseskatten med ca en halv miljon euro år 2018 och med ca en miljon euro per år på längre sikt.

Den största delen av intäkterna från överlåtelseskatten inflyter från bostads- och fastighetshandeln. Intäkterna från överlåtelseskatten varierar betydligt från år till år bl.a. till följd av variationer i antalet företagsarrangemang som omfattas av skatten, liksom även till följd av konjunkturväxlingarna på bostads- och fastighetsmarknaden. I budgetpropositionen har man utgått från antagandet att 2018 ökar värdet på bostadshandeln med 3,4 % och värdet på fastighetshandeln med 2,3 %. Överlåtelseskatten ska betalas inom 2—6 månader, i fråga om nya bostadsaktier t.o.m. senare än så, vilket innebär att förändringar i bostads- och fastighetshandeln syns i intäkterna från överlåtelseskatten med upp till ett års fördröjning.

Till överlåtelseskatten hänför sig 12 olika skatteutgifter. För fyra av dessa är det möjligt att beräkna ett värde. De viktigaste skatteutgifter som hänför sig till överlåtelseskatten beror på att överlåtelseskatt inte behöver betalas vid köp av första bostad samt på att handeln med värdepapper som är föremål för offentlig handel inte omfattas av överlåtelseskatten.

De viktigaste skatteutgifterna vid överlåtelsebeskattningen (mn euro)

  2016 2017 2018
       
Befrielse från överlåtelseskatt vid köp av första bostad 95 95 95
Befrielse från överlåtelseskatt för offentligt noterade värdepapper 2 000 2 000 2 000
Övriga 4 4 4
Sammanlagt 2 099 2 099 2 099

2018 budget 786 000 000
2017 budget 817 000 000
2016 bokslut 857 627 681

06. Lotteriskatt

Under momentet beräknas inflyta 235 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lotteriskattelagen (552/1992). Skatten är 12 % av intäkterna från lotterier som anordnas med ensamrätt och från totospel. Skatten inflyter nästan helt från lotterier som anordnas med ensamrätt. Skatten tas ut på skillnaden mellan penninginsatsernas belopp och de vinster som betalats ut.


2018 budget 235 000 000
2017 budget 230 000 000
2016 bokslut 228 985 933

07. Fordonsskatt

Under momentet beräknas inflyta 1 174 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på fordonsskattelagen (1281/2003). Det belopp som tas ut i fordonsskatt per dag består av en grundskatteandel utökad med en drivkraftsskatteandel.

Grundskatt tas ut för personbilar och paketbilar. Grundskatten bestäms fr.o.m. 2011 utifrån fordonets koldioxidutsläpp. Om det inte finns någon anteckning om utsläppet i fordonsregistret, ska skatten basera sig på fordonets största tillåtna totalmassa. Drivkraftsskatt påförs fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin. Skatt uppbärs endast för de dagar under vilka fordonet har anmälts för användning i trafik.

Syftet med drivkraftsskatten är att jämna ut de skattebelopp som ska betalas under året och som följer av att olika slag av bränsle eller drivkraft beskattas olika. Detta gäller personbilar. Eftersom drivkraftsskatten är fast medan bränslebeskattningen är fordonsbaserad och beror på bränsleförbrukningen och körprestationerna kan skattebördan utjämnas utifrån vissa genomsnittsantaganden. Drivkraftsskatten för andra fordon än personbilar har fiskala och EU-rättsliga grunder.

Grundskatten för paket- och personbilar höjdes med 100 miljoner euro från ingången av 2017.

Intäkterna från fordonsskatten fördelade på grundskatt och drivkraftsskatt enligt fordonsslag (mn euro)

  2016
bokslut
2017
budget
2018
budgetprop.
       
Grundskatt      
— personbilar 583 648 654
— paketbilar 111 134 125
— lastbilar - - -
Drivkraftsskatt      
— personbilar 291 278 297
— paketbilar 29 29 30
— lastbilar 55 53 55
Tillägg för betalningssätt 14 13 13
Sammanlagt 1 083 1 155 1 174

Den viktigaste skatteutgiften inom fordonsbeskattningen är befrielse från fordonsskattens grundskatt för personer med funktionsnedsättning. Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna uppskattas till 17 miljoner euro.


2018 budget 1 174 000 000
2017 budget 1 155 000 000
2016 bokslut 1 082 962 036

08. Avfallsskatt

Under momentet beräknas inflyta 16 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på avfallsskattelagen (1126/2010). År 2017 höjdes avfallsskatten från 55 till 70 euro per ton avfall. Avfallsskattens skattebas har minskat med ungefär en sjättedel sedan ändringen av skatten 2011.


2018 budget 16 000 000
2017 budget 22 000 000
2016 bokslut 20 624 302