Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

20. Samhällen, byggande och boendePDF-versio

55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 12 330 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av en precisering av kalkylen, varav 8 270 000 euro är en överföring till moment 35.01.01, 35.01.04, 35.10.22, 35.10.52, 35.10.61 och 35.10.63.

Minskningen i behovskalkylen för reparationsunderstöd föranleds framför allt av att stödprocenten för hissunderstöd sänktes sommaren 2017, vilket förskjöt husbolagens beslut och användningen av understöd under året i fråga. År 2018 beviljas fortfarande reparationsunderstöd som överförts från 2017 samt reparationsunderstöd från Statens bostadsfond.


2018 II tilläggsb. -12 330 000
2018 budget 16 500 000
2017 bokslut 20 000 000
2016 bokslut 20 000 000

60. Överföring till statens bostadsfond

Understöd

Motiveringen till momentet ändras så att år 2018 får det ur statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen beviljas rivningsunderstöd för bostäder till ett sammanlagt belopp av högst 3 000 000 euro enligt vad som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus (79/2006) och år 2018 får det ur statens bostadsfond beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) för sammanlagt högst 104 000 000 euro.

Förklaring:Underutnyttjandet av statsstödda hyresbostäder har ökat i områden som tappar befolkning utanför tillväxtcentrumen. Behovet av rivningsbidrag har ökat och fullmakten på 2 000 000 euro räcker inte längre. Rivningsbidragen ger hyreshussamfund i områden som tappar befolkning bättre möjligheter att utveckla sitt fastighetsbestånd och fortsätta bedriva verksamhet.

Investeringsunderstöden för grupper med särskilda behov kan minskas med 1 000 000 euro. På basis av den preciserade kalkylen blir 10 000 000 euro av investeringsunderstöden oanvända.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut