Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       80. Konst och kultur
            50. Vissa understöd
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2018

80. Konst och kulturPDF-versio

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Museiverket får ingå avtal om att hyra lokaler för centret för samlingar och konservering i Vanda så att de totala hyreskostnaderna på årsnivå uppgår till högst 2 969 000 euro från och med 2020.

Förklaring:Fullmakten föranleds av att centret för samlingar och konservering i Vanda utvidgas, vilket gör det möjligt att koncentrera Museiverkets samlingar och arkivmaterial till ett ställe.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb. 636 000
2018 budget 19 316 000
2017 bokslut 23 093 000
2016 bokslut 21 731 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till beviljande av understöd för Finlands Flygmuseums investeringsprojekt.

Förklaring:Tillägget föranleds av understöd till Finlands Flygmuseum för att renovera en ny lokal för flygmuseets behov.


2018 II tilläggsb. 1 500 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 7 880 000
2017 bokslut 8 293 000
2016 bokslut 9 821 000

52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas

6) till betalning av statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 18 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) för bibliotek och statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och till annan utveckling av biblioteksväsendet samt till utgifter för anskaffning av kvalitetslitteratur och kulturtidskrifter med lite upplaga till allmänna bibliotek

11) till statsunderstöd för driftskostnaderna till ett belopp av högst 37 997 000 euro för Finlands Nationalopera och Nationalbalett, ett belopp av högst 11 391 000 euro för Finlands Nationalteater och ett belopp av högst 13 117 000 euro för Nationalgalleriet.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid för genomförande av de internationella kulturarvskonventionerna.

Förklaring:Ändringen i punkt 6 i momentets beslutsdel föranleds av bibliotekens inköpsförfaranden, enligt vilka biblioteken köper böcker och prenumererar på tidskrifter av bok- och tidskriftsförmedlare. Inköpsstödet för böcker och prenumerationsstödet för kulturtidskrifter betalas till bokförmedlaren och tidskriftsförmedlaren.

Ändringen i punkt 11 i momentets beslutsdel föranleds av det ändrade förfarandet för finansieringen av kulturinstitutioner.

Utvidgandet av användningen av anslaget under momentet till avlönande av personal föranleds av ett behov att anvisa anslag för genomförande av och främjande av delaktighet i Unescos internationella konventioner som en del av Europaåret för kulturarv 2018.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb. 600 000
2018 budget 238 294 000
2017 bokslut 233 369 046
2016 bokslut 233 260 678