Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
     Inkomstposter
     Anslag
       23. Statsrådet
         06. Arbetskraftspolitiken

Statsbudgeten 2018

06. ArbetskraftspolitikenPDF-versio

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag)

Anslaget får användas för kostnader som föranleds av offentlig arbetskraftsservice enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) och tjänster som kompletterar denna service, dock inte för kostnader som finansieras under omkostnadsmomentet för arbetskraftsärendenas lokalförvaltning 34.06.21 eller kostnader för lönesubventionens grunddel för stödperioder som inletts 2006 eller senare eller kostnader för en andel som motsvarar startpengens grunddel vilka finansieras under arbetsmarknadsstödsmomentet 34.06.52, inte heller för kostnader enligt 4 kap. 6 § i lagen, kostnader för försäkringsskydd som gäller arbetslivsträning och arbetspraktik enligt 6 kap 14 § i lagen eller kostnader enligt 7 kap. 13 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 9 kap. eller 10 kap. 3—5 § och 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen. Anslaget får användas för kostnader enligt statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002), dock inte för kostnader enligt 1 och 2 kap. Anslaget får användas för kostnader enligt statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice (1344/2002), dock inte för kostnader enligt 4 kap. Anslaget får användas för kostnader enligt statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice (1346/2002), dock inte för kostnader enligt 8 §. Anslaget får användas till utgifter för avlöning av personer med handikapp som anställts innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är anställda i samma anställningsförhållande.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. Överföringsutgifterna budgeteras enligt prestationsprincipen, med undantag av Statskontorets olycksfallsförsäkringspremie som budgeteras på basis av betalningsbeslut.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det sjätte stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.


2007 budget 516 711 000
2006 II tilläggsb. -15 000 000
2006 budget 506 502 000
2005 bokslut 455 572 533