Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2018

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 232 777 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 75 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg 98 000 000
02. Samfundsskatt 0
03. Källskatt på ränteinkomster, avdrag -23 000 000
04. Skatt på arv och gåva 0
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 68 300 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 104 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier, avdrag -41 000 000
03. Apoteksskatt, tillägg 5 300 000
08. Punktskatter 48 000 000
01. Punktskatt på tobak, tillägg 48 000 000
10. Övriga skatter 40 000 000
05. Överlåtelseskatt, tillägg 40 000 000
06. Lotteriskatt 0
19. Övriga inkomster av skattenatur 1 477 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg 1 477 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 164 909 000
23. Statsrådets kansli 100 000
99. Statsrådets kanslis övriga inkomster 100 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 15 537 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg 15 537 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 400 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg 400 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 110 090 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, tillägg 110 000 000
20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport, tillägg 90 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 72 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, tillägg 72 000 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 19 282 000
90. Avkastning av penningspelsverksamhet, tillägg 19 282 000
39. Övriga inkomster av blandad natur -52 500 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag -22 500 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, avdrag -30 000 000
15. LÅN -399 600 000
01. Lån som återbetalas till staten 85 000 000
04. Amorteringar på övriga lån, tillägg 85 000 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -484 600 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag -484 600 000
Inkomstposternas totalbelopp -1 914 000