Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2019 (RP 123/2018 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       03. Forskning och utveckling
       10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
       20. Utkomstskydd för arbetslösa
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner
       60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
            31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter
            33. Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal
            37. Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2018

33. Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag)PDF-versio

Anslaget får användas

3) till ersättning för utbildning som leder till specialistkompetens för begränsad förskrivningsrätt enligt 60 a § i hälso- och sjukvårdslagen

4) till betalning av statlig ersättning enligt 60 a och 60 b § i socialvårdslagen (1301/2014) för kostnader som orsakas av specialiseringsutbildning på universitetsnivå för yrkesutbildade personer inom socialvården.

Förklaring: Punkterna 3 och 4 i beslutsdelen ersätter punkt 3 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen propositioner med förslag till en lag om ändring av socialvårdslagen och till en lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen, så att utbildningsersättningar kan betalas såväl för specialiseringsutbildning av socialarbetare som för utbildning av sjukskötare i symtomatisk behandling och begränsad förskrivningsrätt.

Avsikten är att 63 400 000 euro av anslaget används till betalning av ersättning inte bara för läkar- och tandläkarutbildning utan också för specialiseringsutbildning på universitetsnivå för yrkesutbildade personer inom socialvården.


2019 budget96 000 000
2018 budget94 700 000
2017 bokslut94 924 714