Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2018

II tilläggsbudgetproposition för 2018PDF-versio

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 232 777 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 75 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg 98 000 000
02. Samfundsskatt 0
03. Källskatt på ränteinkomster, avdrag -23 000 000
04. Skatt på arv och gåva 0
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 68 300 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 104 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier, avdrag -41 000 000
03. Apoteksskatt, tillägg 5 300 000
08. Punktskatter 48 000 000
01. Punktskatt på tobak, tillägg 48 000 000
10. Övriga skatter 40 000 000
05. Överlåtelseskatt, tillägg 40 000 000
06. Lotteriskatt 0
19. Övriga inkomster av skattenatur 1 477 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg 1 477 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 164 909 000
23. Statsrådets kansli 100 000
99. Statsrådets kanslis övriga inkomster 100 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 15 537 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg 15 537 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 400 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg 400 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 110 090 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, tillägg 110 000 000
20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport, tillägg 90 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 72 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, tillägg 72 000 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 19 282 000
90. Avkastning av penningspelsverksamhet, tillägg 19 282 000
39. Övriga inkomster av blandad natur -52 500 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag -22 500 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, avdrag -30 000 000
15. LÅN -399 600 000
01. Lån som återbetalas till staten 85 000 000
04. Amorteringar på övriga lån, tillägg 85 000 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -484 600 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag -484 600 000
Inkomstposternas totalbelopp -1 914 000
  euro
ANSLAG
23. STATSRÅDETS KANSLI 202 000
01. Förvaltning 202 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 202 000
23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år) 0
10. Ägarstyrningen 0
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 0
90. Övriga utgifter 0
26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år) 0
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 408 000
01. Utrikesförvaltningen 2 023 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 073 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg 950 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete 4 500 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg 4 500 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde -6 115 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), avdrag -6 115 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -9 650 000
01. Ministeriet och förvaltningen 1 992 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -8 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 2 000 000
10. Domstolar och rättshjälp 3 508 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 8 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg 3 500 000
50. Valutgifter -15 150 000
20. Valutgifter (förslagsanslag), avdrag -15 150 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 19 511 000
01. Förvaltning 15 000 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 15 000 000
10. Polisväsendet 2 692 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 692 000
21. Gemensamma omkostnader för myndigheternas gemensamma fältledningssystem (reservationsanslag 3 år) 0
20. Gränsbevakningsväsendet 970 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 970 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 3 849 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 860 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 289 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg 1 700 000
40. Invandring -3 000 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 6 000 000
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år), avdrag -3 000 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), avdrag -6 000 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 29 183 000
10. Militärt försvar 29 163 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 420 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg 27 743 000
30. Militär krishantering 20 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg 20 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 23 259 000
10. Beskattningen och Tullen 19 595 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 595 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg 13 000 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) 0
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) 0
20. Tjänster för statssamfundet 160 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 160 000
88. Senatfastigheter 0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 213 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 213 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 1 500 000
12. Kompetensutveckling (förslagsanslag), tillägg 1 500 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen -165 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag -6 165 000
21. Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år) 0
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg 6 000 000
80. Överföringar till landskapet Åland 1 756 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 1 756 000
92. EU och internationella organisationer 0
69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år) 0
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 200 000
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag), tillägg 200 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 41 463 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 2 463 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -37 000
53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 500 000
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet 2 000 000
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg 2 000 000
20. Yrkesutbildning 10 000 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg 10 000 000
40. Högskoleundervisning och forskning 25 500 000
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), tillägg 27 000 000
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag), avdrag -1 500 000
80. Konst och kultur 1 500 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år) 0
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 500 000
52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag) 0
90. Idrottsverksamhet 0
50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag) 0
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 41 770 000
10. Utveckling av landsbygden 24 590 000
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), avdrag -10 000 000
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg 7 500 000
54. Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport (reservationsanslag 2 år), tillägg 90 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), tillägg 27 000 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 17 180 000
20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag), tillägg 2 180 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag), tillägg 15 000 000
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år) 0
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 64 400 000
10. Trafiknätet 54 050 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg 46 150 000
37. Statsunderstöd för främjande av gång och cykling och kommunernas kollektivtrafikprojekt (reservationsanslag 3 år) 3 500 000
50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 0
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg 4 400 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 10 000 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg 10 000 000
50. Väder-, havs- och klimattjänster 350 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 350 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 42 288 000
01. Förvaltning 2 836 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 510 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år), tillägg 676 000
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år), tillägg 650 000
20. Närings- och innovationspolitik 112 500 000
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 500 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år), tillägg 10 000 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 85 000 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 15 000 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik -35 810 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -810 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), avdrag -35 000 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet -2 686 000
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 14 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), avdrag -2 700 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 36 500 000
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 500 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), tillägg 35 000 000
65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag), avdrag -1 000 000
60. Energipolitik -58 552 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag -6 652 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag -51 900 000
70. Integration -12 500 000
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 500 000
30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag), avdrag -15 000 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -190 688 000
01. Förvaltning -60 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -60 000
02. Tillsyn 90 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg 90 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 0
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster -67 800 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg 11 200 000
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag), avdrag -80 000 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa -156 200 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 0
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), avdrag -96 000 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), avdrag -11 900 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), avdrag -48 300 000
40. Pensioner 14 000 000
52. Statens andel av utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), tillägg 14 000 000
50. Stöd till veteraner 19 282 000
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år), tillägg 19 282 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -4 060 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 1 760 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 500 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 260 000
10. Miljö- och naturvård 6 510 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg 500 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 450 000
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg 560 000
63. Utgifter for anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 000 000
20. Samhällen, byggande och boende -12 330 000
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år), avdrag -12 330 000
60. Överföring till statens bostadsfond 0
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -60 000 000
01. Ränta på statsskulden -60 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag -60 000 000
Anslagens totalbelopp -1 914 000