Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2018
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2018

II tilläggsbudgetproposition för 2018PDF-versio

 euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR232 777 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet75 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg98 000 000
02. Samfundsskatt0
03. Källskatt på ränteinkomster, avdrag-23 000 000
04. Skatt på arv och gåva0
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning68 300 000
01. Mervärdesskatt, tillägg104 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier, avdrag-41 000 000
03. Apoteksskatt, tillägg5 300 000
08. Punktskatter48 000 000
01. Punktskatt på tobak, tillägg48 000 000
10. Övriga skatter40 000 000
05. Överlåtelseskatt, tillägg40 000 000
06. Lotteriskatt0
19. Övriga inkomster av skattenatur1 477 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg1 477 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR164 909 000
23. Statsrådets kansli100 000
99. Statsrådets kanslis övriga inkomster100 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde15 537 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg15 537 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde400 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg400 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde110 090 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, tillägg110 000 000
20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport, tillägg90 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde72 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, tillägg72 000 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde19 282 000
90. Avkastning av penningspelsverksamhet, tillägg19 282 000
39. Övriga inkomster av blandad natur-52 500 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag-22 500 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, avdrag-30 000 000
15. LÅN-399 600 000
01. Lån som återbetalas till staten85 000 000
04. Amorteringar på övriga lån, tillägg85 000 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering-484 600 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag-484 600 000
Inkomstposternas totalbelopp -1 914 000
 euro
ANSLAG
23. STATSRÅDETS KANSLI202 000
01. Förvaltning202 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg202 000
23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)0
10. Ägarstyrningen0
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)0
90. Övriga utgifter0
26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)0
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE408 000
01. Utrikesförvaltningen2 023 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 073 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg950 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete4 500 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg4 500 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde-6 115 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), avdrag-6 115 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-9 650 000
01. Ministeriet och förvaltningen1 992 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-8 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg2 000 000
10. Domstolar och rättshjälp3 508 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg8 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg3 500 000
50. Valutgifter-15 150 000
20. Valutgifter (förslagsanslag), avdrag-15 150 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE19 511 000
01. Förvaltning15 000 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg15 000 000
10. Polisväsendet2 692 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 692 000
21. Gemensamma omkostnader för myndigheternas gemensamma fältledningssystem (reservationsanslag 3 år)0
20. Gränsbevakningsväsendet970 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg970 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna3 849 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 860 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg289 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg1 700 000
40. Invandring-3 000 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg6 000 000
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år), avdrag-3 000 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), avdrag-6 000 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE29 183 000
10. Militärt försvar29 163 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 420 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg27 743 000
30. Militär krishantering20 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg20 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE23 259 000
10. Beskattningen och Tullen19 595 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 595 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg13 000 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)0
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)0
20. Tjänster för statssamfundet160 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg160 000
88. Senatfastigheter0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen213 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg213 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen1 500 000
12. Kompetensutveckling (förslagsanslag), tillägg1 500 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen-165 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag-6 165 000
21. Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)0
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg6 000 000
80. Överföringar till landskapet Åland1 756 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg1 756 000
92. EU och internationella organisationer0
69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)0
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen200 000
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag), tillägg200 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE41 463 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet2 463 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-37 000
53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år), tillägg2 500 000
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet2 000 000
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg2 000 000
20. Yrkesutbildning10 000 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg10 000 000
40. Högskoleundervisning och forskning25 500 000
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), tillägg27 000 000
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag), avdrag-1 500 000
80. Konst och kultur1 500 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)0
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg1 500 000
52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag)0
90. Idrottsverksamhet0
50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)0
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE41 770 000
10. Utveckling av landsbygden24 590 000
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), avdrag-10 000 000
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg7 500 000
54. Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport (reservationsanslag 2 år), tillägg90 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), tillägg27 000 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi17 180 000
20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag), tillägg2 180 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag), tillägg15 000 000
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)0
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE64 400 000
10. Trafiknätet54 050 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg46 150 000
37. Statsunderstöd för främjande av gång och cykling och kommunernas kollektivtrafikprojekt (reservationsanslag 3 år)3 500 000
50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)0
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg4 400 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster10 000 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg10 000 000
50. Väder-, havs- och klimattjänster350 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg350 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE42 288 000
01. Förvaltning2 836 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 510 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år), tillägg676 000
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år), tillägg650 000
20. Närings- och innovationspolitik112 500 000
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år), tillägg2 500 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år), tillägg10 000 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg85 000 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg15 000 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik-35 810 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-810 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), avdrag-35 000 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet-2 686 000
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg14 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), avdrag-2 700 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik36 500 000
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år), tillägg2 500 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), tillägg35 000 000
65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag), avdrag-1 000 000
60. Energipolitik-58 552 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag-6 652 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag-51 900 000
70. Integration-12 500 000
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), tillägg2 500 000
30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag), avdrag-15 000 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-190 688 000
01. Förvaltning-60 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-60 000
02. Tillsyn90 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg90 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)0
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster-67 800 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg11 200 000
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag), avdrag-80 000 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa-156 200 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)0
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), avdrag-96 000 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), avdrag-11 900 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), avdrag-48 300 000
40. Pensioner14 000 000
52. Statens andel av utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), tillägg14 000 000
50. Stöd till veteraner19 282 000
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år), tillägg19 282 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-4 060 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader1 760 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 260 000
10. Miljö- och naturvård6 510 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg500 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg2 450 000
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg560 000
63. Utgifter for anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år), tillägg3 000 000
20. Samhällen, byggande och boende-12 330 000
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år), avdrag-12 330 000
60. Överföring till statens bostadsfond0
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN-60 000 000
01. Ränta på statsskulden-60 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag-60 000 000
Anslagens totalbelopp -1 914 000