Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2018
   Allmän motivering
        ALLMÄN MOTIVERING
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2018

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2018.

Ekonomiska utsikter

År 2018 är Finland på toppen av den nuvarande ekonomiska konjunkturen, när BNP förutspås växa med 3,0 %. Den snabbare ekonomiska tillväxten förklaras av att företagens produktionsförväntningar varit positiva, uppförandet av objekt som kräver stora byggnadsinvesteringar fortsätter och förväntningarna på försäljningen inom servicebranscherna har ökat. År 2019 avtar den ekonomiska tillväxten till 1,7 %. Den viktigaste tillväxthämmande faktorn är minskade byggnadsinvesteringar.

Sysselsättningen har ökat snabbt i början av året och antalet sysselsatta är nu större än någonsin tidigare. Sysselsättningsgraden, dvs. andelen sysselsatta av personer i åldern 15—64 år, är enligt prognosen 71,7 % år 2018. Arbetslöshetsgraden förutspås bli 7,4 % år 2018. Sysselsättningen fortsätter att öka och arbetslösheten fortsätter att minska 2019.

Konsumentpriserna stiger 2018 i omfattande utsträckning inom olika grupper av tillgångar och inflationen ökar till 1,1 %. Inflationen ökar närmast på grund av de stigande service-, livsmedels- och energipriserna. Höjningen av skatterna leder till att inflationen ökar med 0,3 procentenheter.

Inkomstposter

Det föreslås att kalkylen över skatteinkomster höjs med sammanlagt 233 miljoner euro. Utvecklingen av skatteinkomsterna har varit gynnsammare än väntat. En bidragande orsak till detta är att den ekonomiska aktiviteten har ökat, vilket har märkts bl.a. inom utvecklingen av den privata konsumtionen. Det föreslås att mervärdesskatteutfallet höjs med 104 miljoner euro. Dessutom föreslås det att intäkterna av beskattningen av förvärvs- och kapitalinkomster höjs med 98 miljoner euro utifrån förhandsuppgifter om den slutliga beskattningen 2017, enligt vilka bl.a. kapitalinkomsterna har ökat mer än beräknat. Intäktskalkylen för punktskatten på tobak och överlåtelseskatten höjs utifrån den faktiska utvecklingen. Däremot blir källskatten på ränteintäkterna och intäkterna av skatten på vissa försäkringspremier utifrån uppgifterna om influtna belopp mindre än vad som budgeterats.

Det föreslås att inkomsterna av blandad natur höjs med sammanlagt 165 miljoner euro. Inkomsterna av EU för landsbygdsutveckling stiger med 110 miljoner euro mer än vad som budgeterats. Inkomsterna inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde ökar i sin tur med 72 miljoner euro genom det höjda priset på utsläppsrätter och inkomsterna från auktioneringen i samband med det. Prognosen för ränteinkomster som hänför sig till beskattningen sjunker med 30 miljoner euro bl.a. till följd av inverkan av Skatteförvaltningens besvär över internprissättning och de beslut som fattats med anledning av dessa i en rättsinstans. Det föreslås att kalkylen över böter sänks med 22,5 miljoner euro på grund av att de influtna inkomsterna är mindre än vad som tidigare beräknats.

Balansen inom statsfinanserna och statsskulden

Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 483 miljoner euro och minskningen av anslagen med 2 miljoner euro minskar den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2018 statens behov av nettoupplåning med 485 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till ca 1 250 miljoner euro 2018. Statsskulden beräknas vid utgången av 2018 uppgå till 107 miljarder euro, vilket är 46 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

 2017
Bokslut
2018
Godkänd
budget
(budget+tilläggsbudgetar)
2018
Regeringens
proposition
2018
Sammanlagt
     
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
55 04256 194-256 192
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)1 3311 232-601 172
     
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
51 34154 46048354 942
— Skatteinkomster43 10744 18523344 417
— Övriga inkomster8 23410 27525010 525
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
3 0841 735-4851 250
— Nettoupplåning3 0611 785-4851 300
— Skuldhantering23-50--50

Ramen för valperioden

Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med 119 miljoner euro. Ramutgifterna för 2018 blir därmed 44 555 miljoner euro.

Med beaktande av priskorrigeringarna och de strukturella korrigeringarna i ramen uppgår ramnivån 2018 till 44 555 miljoner euro. Den ofördelade reserven blir därmed 9 000 euro.

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

MomentÄrende2018
   
30.10.64Ändrad tidsmässig fördelning av genomförandet av landsbygdsprogrammet.14,4
32.01.21Senareläggning av genomförandet av projektet Tillstånd och tillsyn (ombudgetering)0,7
Sammanlagt 15,1

Kompetens och utbildning

I syfte att avhjälpa bristen på kompetent arbetskraft ökas andelen sådan kortvarig utbildning för arbetslösa som kan utgöra en del av en examen både inom yrkesutbildningen och inom universitets- och yrkeshögskoleutbildningen. För dessa snabbverkande engångsåtgärder föreslås ett tillägg på sammanlagt 20 miljoner euro under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel. Av tillägget anvisas 10 miljoner euro för riktande av pilotförsök som gäller yrkeskompetens särskilt till åtgärder som främjar sysselsättningen av arbetslösa och 10 miljoner euro för utvidgande av universitets- och yrkeshögskoleutbildningen inom branscher med brist på kompetent arbetskraft, såsom byggbranschen och social- och hälsovårdssektorn.

Möjligheterna för personer med invandrarbakgrund att komma ut på arbetsmarknaden påskyndas och görs smidigare genom effektiva språkutbildnings- och stödtjänster. Under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel föreslås ett tillägg på 3 miljoner euro för handledning av studerande till utbildning och arbetsliv vid högskolor med ansvar för invandrarfrågor samt för genomförande av kortvariga utbildningar vid högskolorna. För utbildning i språk och läs- och skrivkunnighet för dem som står utanför arbetslivet föreslås dessutom ett tillägg på 2 miljoner euro.

För utvecklande av kompetenscenterverksamheten för invandrare för att stärka invandrarnas kompetens och sysselsättningsförutsättningar föreslås 2,5 miljoner euro både inom UKM:s och ANM:s förvaltningsområden.

Ovannämnda tillägg av engångsnatur på sammanlagt 30 miljoner euro finansieras genom en överföring från moment 32.30.51 Offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

För högskolorna föreslås dessutom ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro för att svara på bristen på arbetskraft inom programmeringsbranschen. Inom ramen för anslaget ska utbildning kunna erbjudas 1 600—2 400 personer.

Artificiell intelligens

För artificiell intelligens (AI) och anskaffning av utrustning för AI-forskning föreslås ett tilläggsanslag på 4 miljoner euro. Beslutet genomförs som en utvidgning av programmet för utveckling av databehandling och högpresterande databehandling, som inletts av undervisnings- och kulturministeriet.

Jordbruk

För att underlätta jordbrukets svåra lönsamhetsläge till följd av de problem som torkan under vegetationsperioden 2018 har orsakat föreslås ett tillägg på 7,5 miljoner euro för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar.

Trafiknätet

Till bastrafikledshållningen föreslås ett tillägg på sammanlagt 30 miljoner euro för att förbättra säkerheten i plankorsningar och vinterunderhållet av vägar, minska det eftersatta underhållet samt bygga viltstängsel längs rv 12. Dessutom föreslås ett tillägg på 16 miljoner euro för bastrafikledshållningen för att avhjälpa det eftersatta underhållet bland annat genom broreparationer.

Projektet elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen utvidgas till att omfatta även banavsnittet Tallholmen—Vetenskär inom statens bannät (10,5 km), vilket ökar anslagsbehovet med 4,4 miljoner euro.

Det föreslås att fullmakten för rv 4 Kirri—Tikkakoski förnyas så att projektet kan genomföras i större skala. Avsikten är att förbättra de planskilda anslutningarna i Palokka och Kirri på motorvägavsnittets södra sida och genomföra vägarrangemang som förbättrar säkerheten på motorvägsavsnittets norra sida. Förnyandet av fullmakten föranleder inte något behov av tilläggsanslag.

Statsunderstödet för att främja gång och cykling och kommunernas kollektivtrafikprojekt föreslås ett anslag på 3,5 miljoner euro.

Projektet Kvarkentrafiken

Regeringen har 2016 förbundit sig att delfinansiera trafiken i Kvarken. I tilläggsbudgetpropositionen föreslås ett anslag på 10 miljoner euro för att upphandla färjetrafiktjänster i Kvarken samt för att utveckla och upprätthålla färjetrafiken. Dessutom föreslås 10 miljoner euro för det planerade projektet med ett hybridfartyg som drivs med både gas och el.

Presidenterna Trumps och Putins möte

För utgifterna för statschefsmötet mellan presidenterna Trump och Putin i juli i Helsingfors föreslås ett tillägg på 2,7 miljoner euro till polisen och 0,7 miljoner euro till Gränsbevakningsväsendet. För försvarsmaktens omkostnader föreslås ett tillägg på 1 miljon euro för kostnader för handräckning. Dessutom föreslås för utrikesministeriets omkostnader ett tillägg på 1,3 miljoner euro för utgifterna för kommunikations- och protokolltjänsterna under mötet.

Skatteförvaltningen

För Skatteförvaltningen föreslås som tillägg av engångsnatur 3,5 miljoner euro för investeringsutgifterna för sådana flerdimensionella analysverktyg som behövs för tryggandet av skatteintäkterna inom plattformsekonomin, 1,07 miljoner euro för absolut nödvändiga investeringar i tjänsten Palkka.fi, 0,925 miljoner euro för investeringsutgifter inom punkt- och bilbeskattningen och 1,1 miljoner euro för kostnaderna för Skatteförvaltningens andel av den elektroniska ärendehanteringen inom företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa och utkomststödet

I statsandelarna för utkomstskyddet för arbetslösa föreslås ett avdrag på sammanlagt 156,2 miljoner euro. Det beräknas att statsandelen av utgifterna för den inkomstrelaterade dagpenningen i år är 96 miljoner euro mindre än vad som tidigare beräknats. I fråga om grunddagpenningen är avdraget 11,9 miljoner euro och i fråga om finansieringen av arbetsmarknadsstödet 48,3 miljoner euro. Avdragen föranleds av det förbättrade sysselsättningsläget.

I det anslag som reserverats för utkomststödet föreslås ett avdrag på 80 miljoner euro. Behovet av utkomststöd har minskat i och med att det ekonomiska läget förbättrats.

Veteranerna

För rehabilitering av veteraner och tjänster som tillhandahålls i hemmet föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt 19,3 miljoner euro, för att alla veteraner ska ha tillgång till tjänster som är avsedda för dem. Tilläggsanslaget täcks genom intäktsföring av Penningautomatföreningens outnyttjade medel. Av tilläggsanslaget anvisas ca 3 miljoner euro för rehabilitering av frontveteraner och ca 16 miljoner euro för tjänster som underlättar boende i hemmet.

Initiativprogrammet för små och medelstora företag utvidgas

Det föreslås ett tilläggsanslag på 35 miljoner euro för att utöka Finlands initiativprogram för små och medelstora företag, som inleddes 2016. När statens medfinansiering ökar förbättras de små och medelstora företagens finansieringsmöjligheter, och samtidigt främjas företagens tillväxt och internationalisering.

Talent Boost

För åtgärdsprogrammet Talent Boost — Tillväxt genom internationella talanger föreslås ett tillägg på sammanlagt 5 miljoner euro. Av anslaget anvisas i överföring från moment 32.30.51 Offentlig arbetskrafts- och företagsservice 2,5 miljoner euro för omkostnaderna för Business Finland och 2,5 miljoner euro för att införa regionala innovationer och försök.

Meritaito Ab och Baltic Connector Oy

Det föreslås att staten ges samtycke att avstå från sitt innehav i Meritaito Ab och Baltic Connector Oy. I anslutning till beredningen av verkställigheten av naturgasmarknadslagen är avsikten att Baltic Connector Oy övergår till att bli dotterbolag till Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy, som är dotterbolag till Gasum Oy, och således att staten avstår från det direkta innehavet i bolaget.

Vimana Oy

I enlighet med de riktlinjer som regeringen drog upp i samband med planen för de offentliga finanserna för 2019—2022 föreslås det att det till landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy vederlagsfritt eller i form av eget kapital överlåts statsägda aktier till ett värde av högst 30 miljoner euro. Genom kapitalinvesteringen kan bolaget fortsätta med sina planerings-, upphandlings- och utvecklingsuppgifter i anslutning till landskapens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster och gemensamma integrationstjänster.

Utgifter som anknyter till asylsökande

Det föreslås ett tillägg på 6 miljoner euro för utgifter för mottagande av flyktingar och asylsökande. Det har gått långsammare än väntat innan de asylsökande lämnat mottagningssystemet.

På grund av att antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd är mindre än beräknat föreslås det att statens integrationsersättningar till kommunerna minskas med 10 miljoner euro.

Miljöministeriets förvaltningsområde

För genomförande av projekt för digitalisering av markanvändningsbeslut föreslås 0,5 miljoner euro.

Finlands miljöcentrals verksamhet flyttas till kampusområdet i Vik i tre faser. Det föreslås ett tilläggsanslag på 1,26 miljoner euro för flyttkostnader.

För Forststyrelsen föreslås sammanlagt 2,45 miljoner euro för att minska det eftersatta underhållet och för Forststyrelsens digitaliseringsprojekt.

För åtgärder inom det nationella programmet för hållbar stadsutveckling föreslås 0,56 miljoner euro och för genomförande av åtgärder inom färdplanen för plast föreslås 0,5 miljoner euro.

Det föreslås att genomförandet av METSO-handlingsplanen ska befästas med ett tilläggsanslag på 3 miljoner euro.

För rivningsbidrag som ur statens bostadsfond beviljas för det statsunderstödda bostadsbeståndet förslås ett tillägg på 1 miljon euro till följd av ökad efterfrågan.

Det föreslås att anslaget för reparationsunderstöd ska sänkas med 12 miljoner euro på grund av att kalkylen preciserats sedan budgeten. Utöver genom budgeten beviljas reparationsunderstöd också från Statens bostadsfond.

Andra justeringar

För utvecklingssamarbetet föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro för klimatfonden för de minst utvecklade länderna (LDCF) och 2,5 miljoner euro för EU:s nödfond för Afrika.

Det föreslås ett tillägg på 11,2 miljoner euro för bostadsbidrag. Behovet föranleds av att studerandena överförs till att omfattas av det allmänna bostadsbidraget.

Till statens betalningsandel av de utgifter som föranleds av om pensionerna för företagare föreslås ett tillägg på 14 miljoner euro. Ökningen föranleds bland annat av att försäkringspremieinkomsterna varit mindre än beräknat.

För Folkpensionsanstalten föreslås ett tilläggsanslag på 1 miljoner euro för omkostnader. Behovet av tilläggsanslag föranleds bland annat av det extra arbete som besluten om utkomststöd medfört och av kostnaderna för genomförande av aktiveringsmodellen.

Det föreslås en höjning på 90 000 euro i omkostnaderna för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Behovet föranleds av genomförandet av EU:s förordning om medicintekniska produkter.

För kostnaderna för IHN-djursjukdomen föreslås 1,28 miljoner euro.

För ersättningar som ska betalas till kommunerna med stöd veterinärvårdslagen föreslås ett tillägg på 0,9 miljoner euro.

För utgifterna för bekämpningen av skogsbränder i somras och för deltagandet i släckningen av skogsbränderna i Sverige föreslås ett tillägg på sammanlagt 1,7 miljoner euro för räddningsväsendets särskilda utgifter.

Till Gränsbevakningsväsendet föreslås ett tillägg på 0,3 miljoner euro för utgifterna för det exceptionellt stora antalet flygningar för att släcka bränder som berodde på den torra sommaren och för skogsbränderna i Östra Lappland. Till försvarsmakten föreslås ett tillägg på 0,4 miljoner euro för utgifter för NH90-helikoptrarnas flygtimmar i anslutning till släckning av skogsbränder.

Kompetensen inom den finländska brand- och räddningsbranschen upprätthålls och stärks genom att det föreslås 0,5 miljoner euro för Räddningsinstitutets nödvändiga anskaffningar av materiel och teknik.

Till Statskontoret föreslås 160 000 euro för sakkunnigtjänster som gäller upphandling av statens betalningsrörelse- och fakturaförmedlingstjänster.

För Statens ekonomiska forskningscentral föreslås 213 000 euro för förnyandet av IKT-infrastrukturen och utvecklandet av förvaltningsprocesserna.

Det föreslås att Senatfastigheter ska få rätt att överlåta två fastigheter i Helsingfors.

Det föreslås att ett understöd på 1,5 miljoner euro beviljas för Finlands Flygmuseums investeringsprojekt.

För försvarsförvaltningen föreslås 7 miljoner euro för anskaffning av materiel som är viktiga med tanke på utbildning och beredskap. För försvarsmaterielutgifterna föreslås dessutom ett tillägg på 20,1 miljoner euro i form av ombudgetering av anslag som löper ut. Till det maximala beloppet för beställningsfullmakten föreslås ett tillägg på ca 200 miljoner euro, vilket möjliggör utarbetandet av avtal om anskaffningar för projektet Flottilj 2020 under år 2018.

Ett tillägg på 85 miljoner euro föreslås i förslagsanslaget för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet till följd av valutakursförändringar. Inkomsterna från amorteringar ökar i motsvarande grad.

I förslagsanslaget för lån av Innovationsfinansieringsverket Business Finland föreslås ett tillägg på 15 miljoner euro, vilket föranleds av precisering av de beräknade betalningarna enligt finansieringsbesluten.

I förslagsanslaget för produktionsstödet för förnybar energi föreslås ett avdrag på 51,9 miljoner euro, vilket föranleds av att marknadspriset på el och priset på en utsläppsrätt har förändrats och av att produktionskalkylerna preciserats.

De av riksdagen godkända anslagen för 2018 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro

 HuvudtitelGodkänd
budget
(budget+tilläggsbudget)
Regeringens
proposition
Sammanlagt
     
21.Riksdagen124 743 000-124 743 000
22.Republikens president19 075 000-19 075 000
23.Statsrådets kansli215 029 000202 000215 231 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 118 888 000408 0001 119 296 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde936 516 000-9 650 000926 866 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 485 985 00019 511 0001 505 496 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 889 998 00029 183 0002 919 181 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde17 288 673 00023 259 00017 311 932 000
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde6 646 386 00041 463 0006 687 849 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde2 619 989 00041 770 0002 661 759 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde3 445 982 00064 400 0003 510 382 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde2 969 031 00042 288 0003 011 319 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde15 015 852 000-190 688 00014 825 164 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde186 140 000-4 060 000182 080 000
36.Räntor på statsskulden1 231 910 000-60 000 0001 171 910 000
Sammanlagt56 194 197 000-1 914 00056 192 283 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2018 och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt avdelning, euro

 AvdelningGodkänd
budget
(budget+tilläggsbudget)
Regeringens
proposition
Sammanlagt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur44 184 591 000232 777 00044 417 368 000
12.Inkomster av blandad natur5 635 671 000164 909 0005 800 580 000
13.Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst2 790 190 000-2 790 190 000
15.Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)1 849 218 00085 000 0001 934 218 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)54 459 670 000482 686 00054 942 356 000
    
15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering1 734 527 000-484 600 0001 249 927 000
Sammanlagt56 194 197 000-1 914 00056 192 283 000