Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2018
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
       19. Övriga inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2018

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATURPDF-versio

Förklaring: Skatter ska enligt 5 a § i förordningen om statsbudgeten fördelas enligt kontantprincipen. På grund av att den programvara som Skatteförvaltningen använder vid beskattningen använder prestationsprincipen bokförs en del av de skattehändelser som behandlas med den i budgetbokföringen på annat sätt än enligt kontantprincipen. Av denna orsak har i budgetens detaljmotivering genom beslut av riksdagen införts en fördelningsgrund som avviker från förordningen.

Rättelser av den ordinarie förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen och samfundsbeskattningen bokförs enligt kontantprincipen, men övriga rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. I fråga om dessa moment föranleds preciseringarna av intagsperioden och redovisningstidpunkten enligt 3 § i lagen om skatteredovisning.

I fråga om källskatten på ränteinkomst, skatten på arv och gåva, mervärdesskatten, skatten på vissa försäkringspremier, lotteriskatten och apoteksskatten budgeteras inkomstposten enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.