Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2018

10. TrafiknätetPDF-versio

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 46 150 000 euro.

Förklaring:Tillägget anvisas för att förbättra säkerheten i plankorsningar och vinterunderhållet av vägar, minska det eftersatta underhållet samt bygga viltstängsel längs rv 12.


2018 II tilläggsb. 46 150 000
2018 I tilläggsb. 15 540 000
2018 budget 1 406 800 000
2017 bokslut 1 271 800 000
2016 bokslut 1 061 400 000

37. Statsunderstöd för främjande av gång och cykling och kommunernas kollektivtrafikprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd till kommunerna för infrastrukturprojekt som främjar gång och cykling och andra projekt som främjar förhållandena för gång och cykling

2) till betalning av statsunderstöd för övriga projekt som främjar gång och cykling

3) till betalning av statsunderstöd till kommunerna för deras infrastrukturprojekt som främjar verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafik

Förklaring:Kommunikationsministeriet har berett ett program för att främja gång och cykling, vars åtgärder fokuserar på åren 2018—2023. Som ett led i programmet genomförs ett för staten och kommunerna gemensamt, femårigt investeringsprogram, med vars projekt förhållandena för gång och cykling förbättras på gatunätet i de städer som åtagit sig att främja gång och cykling. Programmet ingår i genomförandet av den nationella energi- och klimatstrategin.

Staten kan bevilja understöd till kommuner som genomför åtgärder enligt programmet på sitt eget gatunät. Kommunen ska delta i projektets kostnader med en minst lika stor satsning. Staten kan också bevilja kommunerna understöd för sådana infrastrukturprojekt genom vilka kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar förbättras och kollektivtrafikens andel av den totala färdmedelsfördelningen ökas. Ett sådant projekt kan t.ex. bestå av byggande av en infartsparkering.


2018 II tilläggsb. 3 500 000

50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till att stödja rådgivning och handledning av väglag och till betalning av konsumtionsutgifter för produktion av material och tjänster som stöder detta.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget 13 000 000
2017 bokslut 13 000 000
2016 bokslut 8 000 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 400 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att Trafikverket bemyndigas att ingå avtal

1) i anslutning till projektet elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 10 100 000 euro

2) i anslutning till projektet rv 4 Kirri—Tikkakoski, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 139 000 000 euro.

Förklaring:

Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen

Behovet av tilläggsanslag föranleds av att fullmakten för projektet elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen justeras med 4,4 miljoner euro från 5,7 miljoner euro till 10,1 miljoner euro. Justeringen av avtalsfullmakten föranleds av att projektet utvidgas till att omfatta även banavsnittet Tallholmen—Vetenskär. Utvidgningen omfattar en sträcka på 10,5 km inom statens bannät.

Rv 4 Kirri—Tikkakoski

Fullmakten för projektet förnyas. Enligt budgeten för 2018 byggs det 14,7 km motorväg i projektet. Förnyandet av avtalsfullmakten gör det möjligt att bygga motorväg på en sträcka av ca 16 km, förbättra de planskilda anslutningarna i Palokka och Kirri på motorvägavsnittets södra sida och genomföra vägarrangemang som förbättrar säkerheten på motorvägavsnittets norra sida. Förnyandet av fullmakten föranleder inte något behov av tilläggsanslag.


2018 II tilläggsb. 4 400 000
2018 I tilläggsb. 24 500 000
2018 budget 334 950 000
2017 bokslut 308 100 000
2016 bokslut 347 729 000