Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

20. Jordbruk och livsmedelsekonomiPDF-versio

20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 180 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 1 280 000 euro av kostnader för IHN-djursjukdomen och 900 000 euro av ersättningar som ska betalas till kommunerna med stöd av veterinärvårdslagen (765/2009).


2018 II tilläggsb. 2 180 000
2018 budget 5 948 000
2017 bokslut 5 500 341
2016 bokslut 5 329 367

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas

1) till betalning av direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

2) till betalning av utgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för stöd för privat lagring, vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter och åtgärder som direkt hänför sig till produkterna och andra åtgärder som möjliggörs av förordningen

3) till betalning av EU-krisstöd som baserar sig på andra författningar än de som nämns i 1 och 2 punkten

4) till betalning av stöd som beviljats 2017 och tidigare år

5) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats ut efter EU:s betalningsdatum (artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 907/2014)

6) till ränteutgifter för de produktionsavgifter för socker och isoglukos som ska återbetalas enligt rådets förordning (EU) 2018/264.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om EU-inkomststöd och enligt principen om betalningsbeslut i fråga om EU-marknadsstöd.

Förklaring:Tillägget ger beredskap att betala EU:s produktionskopplade stöd till större andel än tidigare i samband med den första betalningsposten till nötkreatursgårdar, vilket annars skulle betalas som slutbetalning i juni 2019. Genom höjningen underlättas de ekonomiska problemen till följd av torkan.

Dessutom har motiveringen till momentet kompletterats så att kompletteringen i punkt 2 möjliggör användning av anslaget förutom till betalning av utgifter för stöd för privat lagring, vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter och åtgärder som direkt hänför sig till produkterna även till betalning av utgifter för andra åtgärder som möjliggörs av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013.

Punkt 3 som fogats till momentet möjliggör användning av anslaget även till betalning av EU-krisstöd som baserar sig på andra författningar än de som nämns i punkterna 1 och 2. Den punkten möjliggör betalning av EU-krisstöd även när EU:s rättsliga grund utgörs av andra författningar än de som nämns i punkt 1 (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013) och punkt 2 (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013).

I tilläggsbudgeten för 2018 fogades punkt 6 till momentet. Punkt 6 möjliggör användning av anslaget till ränteutgifter för de produktionsavgifter för socker och isoglukos som ska återbetalas enligt rådets förordning (EU) 2018/264.


2018 II tilläggsb. 15 000 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 531 130 000
2017 bokslut 533 706 680
2016 bokslut 587 810 345

43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att år 2018 får de förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar och som hänför sig till programperioden 2014—2020 samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås så att de föranleder utgifter på högst 38 000 000 euro som betalas av anslaget för 2019 och senare år.

Förklaring:Ökningen av fullmakten beror på ombudgetering av fullmakter som frigjorts i samband med förlängning av de förbindelser om ekologisk produktion enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (landsbygdsprogrammet) som ingåtts 2016—2017. Genom ökningen säkerställs det att fullmakten för 2018 är tillräcklig och att landsbygdsprogrammet kan genomföras fullt ut under de sista åren av programperioden.

Utgifter på grund av fullmakten för miljöersättningar och ekologisk produktion, statens och EU:s andelar sammanlagt (mn euro)

  2018 2019 2020 2021 2022— Sammanlagt
fr.o.m.
2018
Fullmakt fr.o.m.
2019
               
Åtgärder som gäller åren 2014—2020, varav 289,210 288,210 14,500 14,500 14,500 620,920 38,000
 förbindelser och avtal som ingås 2018 (fullmakt 2018)1) 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 47,500 38,000
— ekologisk produktion 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 42,500 34,000
— miljöersättningar 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 4,000
 förbindelser och avtal som ingåtts före 2018 279,710 278,710 5,000 5,000 5,000 573,420 -
— miljöersättningar 240,527 239,527 - - - 480,054 -
— ekologisk produktion 39,183 39,183 5,000 5,000 5,000 93,366 -
Åtgärder som gäller åren 2000—2006 0,100 - - - - 0,100 -
Åtgärder som gäller åren 1995—1999 0,400 0,300 - - - 0,700 -
Utgifter sammanlagt 289,710 288,510 14,500 14,500 14,500 621,720 38,000

1) Under momentet finns dessutom till förfogande fullmakt på sammanlagt 40 miljoner euro som överförts från 2016 och 2017.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget 290 710 000
2017 bokslut 300 043 000
2016 bokslut 300 043 000