Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

10. Utveckling av landsbygdenPDF-versio

41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 10 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds främst av den låga räntenivån.


2018 II tilläggsb. -10 000 000
2018 budget 25 000 000
2017 bokslut 10 582 104
2016 bokslut 10 964 673

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

2) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013)

3) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

4) till nationellt kompletterande av EU-krisstöd som betalas enligt andra författningar än de som nämns i punkterna 1—3

5) till stöd som betalas enligt 6 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Det förbättrade allmänna ekonomiska läget har ännu inte lett till förbättrad lönsamhet inom primärproduktionen av livsmedel. Den största orsaken till situationen med dålig lönsamhet inom jordbruket som fortgått en längre tid är den kraftiga nedgången i producentpriserna inom jordbruket åren 2013 och 2014 och att de fortsatte hålla sig på denna låga nivå. Produktionskostnaderna har inte gått ned, och de senaste månaderna har priserna på särskilt gödsel och energi stigit. Under den första hälften av innevarande år har producentpriserna inom jordbruket igen börjat sjunka. Dessutom har väderförhållandena varit exceptionellt svåra i år och i fjol.

Anslaget ska trygga att förutsättningarna för jordbruksproduktionen bibehålls. Anslaget får användas till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt de EU-förordningar och lagar som nämns i momentets beslutsdel samt till stöd som betalas enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. De olika stödverktygen bidrar till att upprätthålla gårdarnas likviditet och att förbättra förutsättningarna för att i framtiden stabilisera marknaden för jordbruksprodukter.

Dimensioneringen av anslaget grundar sig på en typ av inkomststöd som betalas under 2018. Stöden ska lindra de ekonomiska svårigheterna till följd av torkan under vegetationsperioden 2018.

Detta anslag kompletterar anslagen för de jordbrukarstöd som ingår i budgeten.


2018 II tilläggsb. 7 500 000
2018 I tilläggsb.
2017 bokslut
2016 bokslut 35 000 000

54. Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 90 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att kalkylen över de inkomster som inflyter under moment 12.30.20 har preciserats.


2018 II tilläggsb. 90 000
2018 budget 40 092 000
2017 bokslut 39 772 000
2016 bokslut 872 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 27 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att behovet av anslag har preciserats.

Utbetalningen av företags- och projektstöden samt det tekniska biståndet har framskridit snabbare än väntat. Tillägget ger beredskap för att anslaget ska räcka hela året i enlighet med de senaste utgiftsprognoserna. I tillägget har även de programkorrigeringar som man vet om beaktats.

Den beräknade fördelningen av anslagen 2018 (mn euro)

Program Budget II tilläggsbudgetpropositionen Sammanlagt
       
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
(programperioden 2014—2020) sammanlagt
136,700 26,300 163,000
— varav tekniskt bistånd 10,000 5,000 15,000
Programkorrigeringar 0,100 0,700 0,800
Alla sammanlagt 136,800 27,000 163,800
— varav EU:s medfinansiering 62,433 12,567 75,000
— varav statens medfinansiering 74,367 14,433 88,800

2018 II tilläggsb. 27 000 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 136 800 000
2017 bokslut 126 821 126
2016 bokslut 40 650 185