Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till täckande av räntekostnader och andra kostnader som ersätts till EU och som hänför sig till Finlands oredovisade mervärdesskattebaserade bidrag och bidrag baserat på bruttonationalinkomsten.

Förklaring:I samband med halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram gav kommissionen sin syn på den tidsmässiga fördelningen av åtagandena i slutet av ramperioden. På grund av programmens långsamma start förläggs betalningarna i större utsträckning till slutet av finansieringsperioden (vilket ger ett utbetalningstryck på 2018—2020) och även till de första åren av följande finansieringsperiod (2021—2027). På motsvarande sätt har betalningarna varit avsevärt lägre än planerat under finansieringsperiodens första år 2014—2018.

Motiveringen till momentet kompletteras i och med att kommissionen regelbundet gör kontrollbesök i medlemsstaterna gällande olika kategorier egna medel. Kontrollerna gäller bl.a. uppbörden av tullar och skatter (mervärdesskatt), bokföringen i anslutning till dem, lagstiftningen och statistikföringen. I samband med kontrollbesöken kan det komma fram möjliga behov av korrigeringar. Dessa behov av korrigeringar kan också sträcka sig till tidigare år och leder då till justeringar av medlemsstatens bidrag, men också till ränteutgifter, om EU har fordringar som inte blivit redovisade. Genom denna tilläggsbudgetproposition försöker man förenkla betalningen närmast av ränteutgifter som eventuellt hänför sig till mervärdesskattebasen och bruttonationalinkomsten. För tullarnas del finns det redan ett moment för detta ändamål (28.10.63).

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget 1 881 000 000
2017 bokslut 1 903 000 000
2016 bokslut 1 951 000 000