Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
            88. Senatfastigheter

Statsbudgeten 2018

20. Tjänster för statssamfundetPDF-versio

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 160 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av utgifterna för konkurrensutsättningen av statens betalningsrörelse- och fakturaförmedlingstjänster. Avtalsperioden för de betalningsrörelse- och fakturaförmedlingstjänster som staten använder löper ut 30.11.2020. På grund av säkerställandet av betalningsrörelsens funktionssäkerhet och de förändringar i verksamhetsmiljön som ska beaktas innefattar konkurrensutsättningen 2018—2020 användning av sakkunnigtjänster i exceptionellt stor omfattning.


2018 II tilläggsb. 160 000
2018 I tilläggsb. 528 000
2018 budget 23 721 000
2017 bokslut 22 837 000
2016 bokslut 28 616 000

88. Senatfastigheter

4. Fullmakter

Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att överlåta

  • — fastighet 91-1-18-3 och byggnaderna på den i stadsdelen Kronohagen i Helsingfors stad till ICON Corporation Oy, eller till det eller de bolag som ska bildas, för en köpesumma på minst 13,6 miljoner euro, och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer
  • — de tomter på sammanlagt ca 2 035 m2 som bildas av fastighet 91-436-3-9 och det outbrutna området 91-17-9903-1-M501 i kvarter 17107 i Helsingfors stad till bolaget Bonava Suomi Oy, eller till det eller de bolag som bildas, till ett pris av minst 1 536 €/m2 våningsyta för fritt finansierad produktion av hyres- och ägarbostäder och till ett pris av minst 590 €/m2 våningsyta för byggrätten för affärsbyggnader, och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer
  • — de tomter på sammanlagt ca 2 035 m2 som bildas av fastighet 91-436-3-9 och det outbrutna området 91-17-9903-1-M501 i kvarter 17107 i Helsingfors stad till bolaget Avain Yhtiöt Oy, eller till det eller de bolag som bildas, till ett pris av minst 1 536 €/m2 våningsyta för fritt finansierad produktion av hyres- och ägarbostäder och till ett pris av minst 590 €/m2 våningsyta för byggrätten för affärsbyggnader samt till ett av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) fastställt pris av minst 650 €/m2 våningsyta för bostadsproduktion enligt en mellanmodell, och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att Senatfastigheter ges rätt att dela den tillsammans med Kiinteistö Oy Technopolis Tekniikantie 21 Oy samägda tomten 49-10-19-2 enligt ägarandelarna så att Kiinteistö Oy Technopolis Tekniikantie 21 Oy får full äganderätt till ett område på ca 3,4 hektar av tomten, vilket motsvarar den nuvarande kvotdelen på 35/57 av tomten.

Förklaring:Den fastighetsförmögenhet som den första försäljningsfullmakten gäller är belägen i Helsingfors stad i stadsdelen Kronohagen. Under försäljningsprocessen, som baserade sig på öppet anbudsförfarande, var det högsta och valda budet på fastighetsförmögenheten 13,6 miljoner euro, vilket motsvarar egendomens verkliga värde. Köparen är ICON Corporation Oy eller det eller de bolag som ska bildas.

Den fastighetsförmögenhet som den andra och tredje försäljningsfullmakten gäller är belägen i Helsingfors stad i stadsdelen Mellersta Böle. Under försäljningsprocessen, som baserade sig på öppet anbudsförfarande, var det högsta och valda anbudet för fastighetsförmögenheten, som är avsedd för fritt finansierad produktion av ägarbostäder och hyresbostäder samt för produktion av bostäder enligt en s.k. mellanmodell, 1 536 €/m2 våningsyta när det gäller fritt finansierad produktion av hyres- och ägarbostäder och 590 €/m2 våningsyta när det gäller byggrätt för affärsbyggnader. Priserna per m2 våningsyta motsvarar egendomens verkliga värde. Kvadratmeterpriset vid bostadsproduktion enligt mellanmodellen fattas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Även om objekten enligt försäljningsfullmakterna säljs till olika köpare är de fastighetstekniskt på så sätt kopplade till varandra att försäljningen av dem genomförs samtidigt och därmed ska riksdagen besluta om försäljningen i och med att det sammanlagda försäljningspriset överstiger befogenhetsgränsen på 10 miljoner euro enligt lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002).

Den fastighetsförmögenheten som fullmakten avser finns i Esbo stad i Otnäs på adressen Datavägen 3/Teknikvägen 21. En andel har sålts till Kiinteistö Oy Technopolis Tekniikantie 21 Oy 23.6.2016. Med stöd av ett separat avtal om delad besittning har den sålda andelen berättigat till förvaltning av ett område på cirka 3,4 hektar och en byggrätt på sammanlagt 35 000 m2 våningsyta. Upplösningen av samägandeförhållandet klargör fastighetsinnehaven och överensstämmer med målen för den detaljplan som trätt i kraft efter affären. Efter upplösningen av samägandeförhållandet kvarstår hos staten ett område på ca 2,1 hektar av tomten och sammanlagt 22 000 m2 våningsyta, vilket motsvarar den tidigare kvotdelen på 22/57 av tomten.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut