Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       10. Militärt försvar

Statsbudgeten 2018

10. Militärt försvarPDF-versio

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 420 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds av 1  020 000 euro av Försvarsmaktens kostnader för handräckning i anslutning till mötet mellan Förenta staternas och Rysslands presidenter och 400 000 euro av flygtimmarna med NH90-helikoptrar i anslutning till släckningen av skogsbränder.


2018 II tilläggsb. 1 420 000
2018 I tilläggsb. -3 527 000
2018 budget 1 941 231 000
2017 bokslut 1 903 589 000
2016 bokslut 1 899 710 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 27 743 000 euro.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2016 återtas 20 143 000 euro.

Fullmakt

Det maximala beloppet av beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2018 (PVKEH 2018) ökas med 200 553 000 euro till 1 839 403 000 euro utan att betalningstiden för beställningsfullmakten ändras.

Förklaring:Av tillägget föranleds 600 000 euro av ersättande av truppminornas avskräckande effekt, 7 000 000 euro av materielanskaffningar som är viktiga med tanke på utbildning och beredskap och 20 143 000 euro av ombudgetering av återtagna anslag.

Det anslag som motsvarar ombudgeteringen återtas eftersom betalningarna enligt avtalen Foreign Military Sales (FMS) inte har genomförts enligt planerad tidtabell.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Av det tillägg på sammanlagt 200 553 000 euro till det maximala beloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2018 möjliggör 158 410 000 euro genomförandet av projektet Flottilj 2020 och utarbetandet av avtal om andra anskaffningar med nära anknytning till det under 2018. I budgetpropositionen för 2019 har det maximala beloppet för beställningsfullmakten på motsvarande sätt minskats med 149 000 000 euro. Tillägget på 22 000 000 euro till anslaget för beställningsfullmakten 2020 föranleds av att man bereder sig på prisrisken i de underleveranser som anges särskilt i projektets byggnadskontrakt.

Efter de ändringar som gjorts beräknas att 377 890 000 euro av anslaget under momentet kommer att användas till betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats, 10 919 000 euro att användas till betalning av utgifter för förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt 137 033 000 euro att användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel.

Till följd av de ändringar som gjorts i beslutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följande:

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 2022— Sammanlagt
fr.o.m.
2018
             
Gamla beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för utrustande av beredskapsförband (VYV 1) 19 100         19 100
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2012) 3 371 25 000       28 371
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2014) 58 450 25 186 22 000     105 636
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2015) 17 761 13 764       31 525
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2016) 47 900 19 000 12 355     79 255
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2017) 75 635 122 123 105 913 27 299 99 130 430 100
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 222 217 205 073 140 268 27 299 99 130 693 987
             
Ny beställningsfullmakt            
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2018) 155 673 377 960 323 510 272 860 709 400 1 839 403
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 155 673 377 960 323 510 272 860 709 400 1 839 403
             
Fullmakter sammanlagt 377 890 583 033 463 778 300 159 808 530 2 533 390

2018 II tilläggsb. 27 743 000
2018 I tilläggsb. 19 999 000
2018 budget 478 100 000
2017 bokslut 499 355 000
2016 bokslut 559 617 000