Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2018
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2018

I tilläggsbudgetproposition för 2018PDF-versio

 euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR172 294 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning109 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg109 000 000
10. Övriga skatter65 000 000
03. Bilskatt, tillägg65 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur-1 706 000
05. Vissa avgifter för trafiken, avdrag-1 706 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR96 143 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde671 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg671 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde-2 370 000
98. Inkomster från EU, avdrag-2 370 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde2 000 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg2 000 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde0
25. Inkomster av metallmynt0
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde1 600 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel, tillägg1 600 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde4 242 000
10. Trafikverkets inkomster, tillägg4 242 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde90 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, tillägg90 000 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST21 000 000
01. Ränteinkomster7 000 000
05. Räntor på övriga lån, tillägg7 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst14 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg14 000 000
15. LÅN91 395 000
01. Lån som återbetalas till staten1 436 000 000
04. Amorteringar på övriga lån, tillägg1 436 000 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering-1 344 605 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag-1 344 605 000
Inkomstposternas totalbelopp 380 832 000
 euro
ANSLAG
22. REPUBLIKENS PRESIDENT45 000
02. Republikens presidents kansli45 000
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg45 000
23. STATSRÅDETS KANSLI4 688 000
01. Förvaltning4 657 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg4 157 000
25. Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år)500 000
30. Justitiekanslersämbetet31 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg31 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE15 797 000
01. Utrikesförvaltningen7 101 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 001 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg5 100 000
10. Krishantering0
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)0
30. Internationellt utvecklingssamarbete8 696 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg8 696 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-4 575 000
01. Ministeriet och förvaltningen392 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg250 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år), tillägg66 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg46 000
50. Understöd (fast anslag), tillägg30 000
10. Domstolar och rättshjälp2 735 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg123 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg115 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg1 940 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg557 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning829 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg829 000
30. Åklagarna850 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg850 000
40. Verkställighet av straff1 314 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 314 000
50. Valutgifter-10 695 000
20. Valutgifter (förslagsanslag), avdrag-10 695 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE9 795 000
01. Förvaltning-3 504 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg163 000
04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg13 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år), avdrag-3 680 000
10. Polisväsendet10 761 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg9 225 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 536 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)0
20. Gränsbevakningsväsendet1 860 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 860 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna323 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-55 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg378 000
40. Invandring355 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg355 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)0
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)0
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE18 027 000
01. Försvarspolitik och förvaltning198 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg198 000
10. Militärt försvar16 472 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-3 527 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg19 999 000
30. Militär krishantering1 357 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg1 357 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE69 024 000
01. Förvaltning17 858 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 778 000
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag), tillägg16 080 000
10. Beskattningen och Tullen3 980 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 892 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 088 000
20. Tjänster för statssamfundet1 497 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg528 000
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år), tillägg533 000
09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år), tillägg436 000
88. Senatfastigheter0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen1 156 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg873 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg31 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg252 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning782 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg444 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg338 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen0
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)0
70. Utvecklande av statsförvaltningen9 773 000
01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år), tillägg1 176 000
05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år), tillägg18 900 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag-8 377 000
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år), avdrag-1 926 000
80. Överföringar till landskapet Åland7 378 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg7 764 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg200 000
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag-586 000
90. Stöd till kommunerna3 600 000
20. Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år), tillägg3 600 000
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet23 000 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag), tillägg23 000 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE40 892 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet10 444 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg142 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg10 266 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år), tillägg36 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000
53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år), avdrag-300 000
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet11 307 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg307 000
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg9 000 000
20. Yrkesutbildning16 042 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg42 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg16 000 000
40. Högskoleundervisning och forskning450 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg84 000
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg792 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg5 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg8 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), avdrag-446 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), tillägg7 000
70. Studiestöd306 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg6 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag), tillägg300 000
80. Konst och kultur2 343 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg29 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg13 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg636 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg23 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år), tillägg42 000
31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslagsanslag), tillägg717 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)0
52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag), tillägg600 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), avdrag-717 000
96. Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE13 560 000
01. Förvaltning och forskning774 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg208 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg566 000
10. Utveckling av landsbygden0
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)0
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)0
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)0
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi4 857 000
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 474 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 943 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år), avdrag-2 060 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)0
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg3 500 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)0
40. Naturresursekonomi6 742 000
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg45 000
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg283 000
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg6 414 000
64. Forststyrelsen40 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg40 000
70. Lantmäteri och datalager1 147 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 147 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE57 471 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter80 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg80 000
10. Trafiknätet42 575 000
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg535 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg15 540 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg24 500 000
20. Myndighetstjänster för trafiken-156 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-156 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster0
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)0
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år), avdrag-2 000 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation14 708 000
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg66 000
45. Stöd till den allmänna nyhets- och aktualitetsverksamheten och den nationella nyhetsbyråverksamheten (reservationsanslag 3 år), tillägg1 500 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år), tillägg13 142 000
50. Väder-, havs- och klimattjänster264 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg264 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE146 805 000
01. Förvaltning62 361 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg189 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 172 000
88. Kapitalinvestering i Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (reservationsanslag 3 år)15 000 000
89. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)46 000 000
20. Närings- och innovationspolitik44 554 000
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg228 000
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år), tillägg679 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg30 500 000
47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster (förslagsanslag), avdrag-26 153 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg39 300 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg5 800 000
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)0
89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år), avdrag-5 800 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik30 258 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 258 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg29 000 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet239 000
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg92 000
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg147 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik9 208 000
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år), tillägg5 208 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg4 000 000
60. Energipolitik185 000
01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg50 000
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag), tillägg135 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)0
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE7 467 000
01. Förvaltning1 701 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-108 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg1 613 000
07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år), tillägg196 000
02. Tillsyn1 252 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg75 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg95 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg30 000
07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg252 000
08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter (reservationsanslag 2 år)800 000
03. Forskning och utveckling1 773 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg773 000
25. Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 3 år)0
31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster3 741 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), tillägg3 741 000
30. Sjukförsäkring0
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)0
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård0
38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 3 år)0
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)0
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas-1 000 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), avdrag-1 000 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 836 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader1 392 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg78 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg714 000
65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg600 000
10. Miljö- och naturvård404 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg504 000
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år), avdrag-100 000
20. Samhällen, byggande och boende40 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg40 000
52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)0
Anslagens totalbelopp 380 832 000