Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

60. EnergipolitikPDF-versio

01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 50 000
2018 budget 6 513 000
2017 bokslut 6 407 000
2016 bokslut 8 821 000

42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 135 000 euro.

Anslaget får användas till ersättningsinvesteringar i elnätet i Utsjokiregionen.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I syfte att trygga elförsörjningen i Norra Lappland stöds Tunturiverkko Oy:s ersättningsinvesteringar i Utsjokiregionen. Behovet av anslag föranleds av att tidsplanen för ersättningsinvesteringar i elnätet i Utsjokiregionen fördröjts.


2018 I tilläggsb. 135 000
2017 bokslut 845 857
2016 bokslut 918 733

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att det 2018 utifrån ett anbudsförfarande får ingås förbindelser om beviljande av stöd inom premiesystemet enligt lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) så att det under stödperioden betalas stöd för sammanlagt högst 16,8 terawattimmars elproduktion i kraftverk som godkänts inom ramen för systemet.

Förklaring:I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnade regeringen till riksdagen den 9 november 2017 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (RP 175/2017 rd).

I enlighet med riktlinjerna i den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030 (SRR 7/2016 rd) ordnas det som en lösning under övergångsperioden och för att upprätthålla det finländska projektkunnandet ett teknikneutralt anbudsförfarande som används som utgångspunkt vid betalningen av stöd för produktion av el till de investeringar i förnybar elproduktion som är mest kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga. Den volym som är föremål för anbudsförfarandet motsvarar en genomsnittlig årlig elproduktion på 1,4 terawattimmar när stödtiden är 12 år. Det uppskattas att de projekt för förnybar el som vinner anbudsförfarandet 2018 kan inleda produktionen tidigast 2020.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 314 100 000
2017 bokslut 225 791 255
2016 bokslut 171 865 622