Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitikPDF-versio

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 258 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 338 000 euro för lönejusteringar och som avdrag en överföring på 80 000 euro till moment 29.01.02 för finansiering av Euroguidance-verksamheten.


2018 I tilläggsb. 1 258 000
2018 budget 163 076 000
2017 bokslut 173 131 000
2016 bokslut 164 737 000

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 29 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas för anskaffning av sakkunnigbedömningar, försök, arbetsträning, arbetskraftsutbildning och tjänster för utveckling av företagsverksamhet, för sysselsättningspolitiskt understöd eller tjänster som är jämförbara med dessa samt till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och till dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas för den helhet som man upphandlar av serviceproducenter och som innehåller åtgärder som anknyter till serviceprocessen för arbetssökande, arbetsförmedling eller anvisande av arbetsprövning eller åtgärder jämförbara med dessa samt service som nämns i 1 punkten.

På grund av ändringarna ovan föreslås samtidigt att punkt 6 i tredje stycket i beslutsdelen till budgetmomentet stryks som obehövlig.

Av det tvååriga reservationsanslag på 423 753 000 euro som beviljats i budgeten för 2017 återtas 2 800 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 24 000 000 euro av en utökning av företagsinitierade arbetskraftsutbildningar och 5 000 000 euro av pilotprojekt för tillväxttjänster som inleds för att främja sysselsättningen för personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Återtagandet av anslaget för 2017 föranleds av besparingar i utgifterna för integrationsutbildning inom ramen för SIB-fonden för integration.

Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2018 I tilläggsb. 29 000 000
2018 budget 327 050 000
2017 bokslut 433 753 000
2016 bokslut 598 495 000