Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik

Statsbudgeten 2018

20. Närings- och innovationspolitikPDF-versio

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 228 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 228 000
2018 budget 30 714 000
2017 bokslut 31 557 000
2016 bokslut 32 665 000

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas että tillägg på 679 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 170 000 euro i överföring från moment 32.01.02 för uppgradering av webbplatsen Work in Finland, 760 000 euro i överföring från moment 28.70.20 för utvecklande av produktionsfrämjande AI-tillämpningar och 249 000 euro för lönejusteringar samt som avdrag 500 000 euro i överföring av den nationella medfinansieringen av programverksamheten inom EEN till moment 32.20.40.


2018 I tilläggsb. 679 000
2018 budget 84 021 000
2017 bokslut 42 153 000
2016 bokslut 38 152 000

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 30 500 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det 2018 får fattas nya finansieringsbeslut till ett belopp av högst 271 015 000 euro.

Förklaring:Av anslagsökningen föranleds 30 000 000 euro av en precisering av de beräknade utbetalningarna enligt finansieringsbesluten. Ökningen av anslaget och fullmakten med 500 000 euro föranleds av att den nationella medfinansieringen för programverksamheten inom EEN överförs från moment 32.20.06.


2018 I tilläggsb. 30 500 000
2018 budget 250 900 000
2017 bokslut 335 441 666
2016 bokslut 335 351 786

47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 26 153 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till räntestöd som beviljas för finansiering av Finnvera Abp:s och dess föregångare Kera Abp:s verksamhet i enlighet med statsrådets förbindelser som ingåtts med stöd av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) och den tidigare lagen om det publika aktiebolaget Kera Abp (65/1971).

Förklaring:Statsrådet har med stöd av 8 § 1 mom. 3 punkten i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) ingått en förbindelse om att staten ersätter Finnvera Abp för de kredit- och borgensförluster som eventuellt uppkommer på grund av krediter och borgensförbindelser som beviljats i den verksamhet som avses i 3 och 4 § i den lagen. Staten ersätter Finnvera Abp 50 procent av det totala beloppet av kredit- och borgensförlusterna.

Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 26 622 000 euro som föranleds av att de förlustersättningar som hänför sig till Finnvera och som betalas av staten varit mindre än beräknat, och som tillägg 469 000 euro i återbetalning av utbetalda räntestöd till momentet.

Momentets rubrik har ändrats.


2018 I tilläggsb. -26 153 000
2018 budget 56 159 000
2017 bokslut 27 993 447
2016 bokslut 36 044 150

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 39 300 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betalning av kostnader som föranleds av arrangemang som gäller förtida återbetalning av lån som beviljats för refinansieringsverksamhet.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av kostnader för förtida återbetalning av lån. Finlands Exportkredit Ab betalar i förtid tillbaka statliga refinansieringslån till ett belopp av ca 1,655 miljarder euro. Återbetalningen ökar inkomsterna under moment 13.01.05 med ca 7 miljoner euro och under moment 15.01.04 med ca 1,4 miljarder euro, varav 1,37 miljarder euro består av förtida amorteringar på lån och ca 64 miljoner euro består av kursvinster.


2018 I tilläggsb. 39 300 000
2018 budget 96 986 000
2017 bokslut 92 882 703
2016 bokslut 97 976 810

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 800 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det 2018 får beviljas nya lån till ett belopp av högst 162 623 000 euro.

Förklaring:Ökningen av fullmakten och anslaget med 5 800 000 euro är en överföring från moment 32.20.89 som är avsedd att användas till projekt i uppstartsföretag och små och medelstora företag.


2018 I tilläggsb. 5 800 000
2018 budget 141 000 000
2017 bokslut 141 827 409
2016 bokslut 141 613 291

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)

Det treåriga reservationsanslag på 30 000 000 euro som beviljats i budgeten för 2016 återtas.

Dessutom återtas 15 000 000 euro av det treåriga reservationsanslag på 29 500 000 euro som beviljats i budgeten för 2017.

Förklaring:Återtagandet av anslag har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2017 bokslut 29 500 000
2016 bokslut 30 000 000

89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 5 800 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 32.20.83 och föranleds av Tekes Venture Capital Ab:s minskade behov av kapital 2018.


2018 I tilläggsb. -5 800 000
2018 budget 11 800 000
2017 bokslut 15 700 000
2016 bokslut 30 000 000