Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
            89. Aktieförvärv
       60. Energipolitik

Statsbudgeten 2018

01. FörvaltningPDF-versio

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 189 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 234 000 euro för lönejusteringar och som avdrag en överföring på 45 000 euro till moment 23.01.01 för organisering av ministeriernas arkiv.


2018 I tilläggsb. 189 000
2018 budget 32 685 000
2017 bokslut 34 453 000
2016 bokslut 33 559 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 172 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 342 000 euro för lönejusteringar och som avdrag 170 000 euro i överföring till moment 32.20.06 för uppgradering av webbplatsen Work in Finland.


2018 I tilläggsb. 1 172 000
2018 budget 169 255 000
2017 bokslut 172 030 000
2016 bokslut 193 011 672

88. Kapitalinvestering i Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas till att höja Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s eget kapital för att användas till betalning av ett investeringsåtagande i en fond för överföring av teknik. Statens deltagande förutsätter att Europeiska investeringsfonden investerar minst 50 % i fonden och att alla aktörer investerar i fonden på lika villkor. Kapitalet återbetalas till staten när fonden upplöses. Om fondkapitalet helt eller delvis går förlorat, är VTT inte skyldig att återbetala kapitalet till staten till dessa delar.

Förklaring:Den fond för överföring av teknik som ska inrättas främjar överföring och kommersialisering av teknik som utvecklats vid VTT och vid finländska universitet och forskningsinstitut samt uppkomsten av forsknings- och vetenskapsbaserade företag i Finland. Finansiering kan också riktas till stärkande av nystartade företags kapitalinvesteringsduglighet.

Den nya fonden förvaltas av ett privat förvaltningsbolag och målet är att det under de närmaste fem åren ska göra 25 investeringar i nystartade forskningsbaserade företag som söker internationell tillväxt.


2018 I tilläggsb. 15 000 000
2016 bokslut 4 182 358

89. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 46 000 000 euro.

Anslaget får användas för att höja Suomen Malmijalostus Oy:s eget kapital.

Förklaring:Staten äger Suomen Malmijalostus Oy, som tidigare verkat under namnet Terrafame Group Ab. Bolagets syfte är att verka som minoritets- eller majoritetsägare i bolag som ingår i gruv- och ackumulatorsklustret, vilket innebär att Terrafame Group Ab:s verksamhetsmandat utvidgas från ägandet av Terrafame Ab och andra uppgifter i samband med Terrafame Ab till att omfatta ägande och utvecklingsuppgifter inom gruv- och ackumulatorsklustret i ett större perspektiv.

Avsikten är att statens ägande i bolag som ingår i gruv- och ackumulatorsklustret ska koncentreras till det nya bolaget, som har ett mera omfattande verksamhetsmandat. I inledningsskedet ska tre bolag som ingår i Finlands Industriinvestering Ab:s investeringsportfölj överföras i det nya bolagets ägo och det ska kapitaliseras med 46 000 000 euro som ska användas för kapitalisering av dessa och nya bolag inom gruv- och ackumulatorsklustret och för utgifter i samband med detta. På motsvarande sätt intäktsförs till staten de medel på 16 000 000 euro som i den första tilläggsbudgeten för 2012 beviljats Finlands Industriinvestering Ab för investeringsprogrammet som avser gruvprojekt och som inte investerats samt återtas det anslag på 30 000 000 euro som i budgeten för 2016 tidigare budgeterats för kapitalisering av Finlands Industriinvestering Ab.


2018 I tilläggsb. 46 000 000
2017 bokslut 100 000 000
2016 bokslut 182 500 000