Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

40. NaturresursekonomiPDF-versio

21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 45 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 45 000
2018 budget 13 520 000
2017 bokslut 13 520 000
2016 bokslut 13 519 000

46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 283 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 283 000
2018 budget 39 900 000
2017 bokslut 41 200 000
2016 bokslut 40 800 000

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 414 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget har 14 732 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av en ombudgetering av det anslag som återtagits i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program under programperioden 2014—2020, för att EU:s och den nationella finansiering som anvisats i det operativa programmet ska kunna utnyttjas fullt ut. Av det treåriga reservationsanslag på 36 384 000 euro som budgeterats i 2015 års budget har 6 414 000 euro förblivit oanvänt och återtagits. Av detta belopp är EU:s andel 832 000 euro och den nationella andelen 5 582 000 euro. Åtgärderna inom det operativa programmet har till en början betonat sådana åtgärder där EU:s andel av projektfinansieringen är stor.


2018 I tilläggsb. 6 414 000
2018 budget 20 362 000
2017 bokslut 20 881 000
2016 bokslut 20 837 000