Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       40. Naturresursekonomi
       64. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2018

20. Jordbruk och livsmedelsekonomiPDF-versio

02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 474 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 1 000 000 euro till en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas.

Förklaring:Av tillägget föranleds 278 000 euro av lönejusteringar och 1 196 000 euro av en överföring från moment 28.70.20 för projektet Hantering av hälsan hos djur (ELTE).

Prisstödet för avgiftsbelagda djurundersökningar höjs med 424 000 euro. I syfte att upptäcka djursjukdomar som ska bekämpas och nya, farliga djursjukdomar samt i syfte att övervaka förekomsten av endemiska djursjukdomar behövs det prover från sjuka djur. För att det vid undersökningarna av djursjukdomar ska vara möjligt att få en med tanke på övervakningen tillräcklig mängd prover förutsätts det att djurens ägare eller veterinärerna på eget initiativ sänder in prover. Om kostnaderna för undersökningen tas ut till fullt belopp av den som sänder in proverna minskar antalet prover avsevärt, och därför är det motiverat med ett prisstöd.


2018 I tilläggsb. 1 474 000
2018 budget 38 125 000
2017 bokslut 40 262 000
2016 bokslut 41 927 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 943 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 103 000 euro av lönejusteringar och 1 840 000 euro av en överföring från moment 28.70.20, varav 1 040 000 euro anvisas för Hyrrä-projektet och 800 000 euro för projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor.


2018 I tilläggsb. 1 943 000
2018 budget 22 178 000
2017 bokslut 24 202 000
2016 bokslut 26 250 000

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 2 060 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 30.20.47. Det anslag som överförs behövs för åtgärder för främjande av livsmedelsexport och projekt för ökad internationalisering av livsmedelsföretag i syfte att trygga verksamhetsförutsättningarna för jordbruksproduktionen.


2018 I tilläggsb. -2 060 000
2018 budget 325 400 000
2017 bokslut 327 900 000
2016 bokslut 321 700 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till räntestödsutgifter för produktionsavgifter för socker och isoglukos som återbärs på basis av rådets förordning (EU) 2018/264.

Förklaring:Kompletteringen av motiveringen till momentet gör det möjligt att använda anslaget till att betala räntestödsutgifter i samband med återbäring av produktionsavgifter för socker och isoglukos. Europeiska unionens domstol har fastställt att räntorna ska betalas med nationella medel. Ränta enligt de slutliga beräkningarna betalas till Sucros Ab, sockerbetsförsäljare och Finska Socker Ab. Medlemsstaterna kan ansöka om återbetalning av ränteutgifterna hos kommissionen.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 531 130 000
2017 bokslut 533 706 680
2016 bokslut 587 810 345

47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro.

Förklaring:Tillägget är avsett för att finansiera åtgärder för främjande av livsmedelsexport och projekt för ökad internationalisering av livsmedelsföretag. Av tillägget utgör 2 060 000 euro en överföring från moment 30.20.40 och 1 440 000 euro övrig ökning motsvarande återtagandet under moment 30.10.44 i den tredje tilläggsbudgeten för 2016.


2018 I tilläggsb. 3 500 000
2018 budget 3 119 000
2017 bokslut 6 839 000
2016 bokslut 2 299 000

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)

Det treåriga reservationsanslag på 15 000 000 euro som beviljats i den tredje tilläggsbudgeten för 2017 återtas.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 10 000 000 euro i överföring till moment 28.91.41 och som tillägg 10 000 000 euro för att användas till en överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond.

Efter det föreslagna tillägget kunde med beaktande av tidigare överföringar till Gårdsbrukets utvecklingsfond år 2018 i enlighet med regeringsprogrammet överföras ett anslag på 49 000 000 euro för att användas till åtgärder inom spetsprojekt 4 (Den finländska matproduktionen ska bli lönsam, handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större) som ingår i regeringsprogrammets strategiska mål för bioekonomi och ren teknik.

Ändringen grundar sig på regeringens beslut att stödja lantbruksföretagare som drabbats av de svåra skördeförhållandena hösten 2017 genom att höja återäringen av energiskatt inom jordbruket i överensstämmelse med EU-lagstiftningen.

Återtagandet av anslag har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 49 000 000
2017 bokslut 48 000 000
2016 bokslut 11 000 000