Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)PDF-versio

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det 2018 får fattas beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 för 121 818 000 euro, varav 29 725 000 euro anvisas för åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen och 92 093 000 euro för andra åtgärder som finansieras under detta moment.

Förklaring:Fullmakten har i statsbudgeten för 2018 dimensionerats till 118 500 000 euro. Av de avslutade, avbrutna och icke genomförda företags- och projektstöden inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har fullmakter återtagits till ett belopp av 3 318 000 euro, varav 925 000 euro inom åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen och 2 393 000 euro inom andra åtgärder som finansieras under detta moment. Den återtagna fullmakten omfattar inte riksomfattande projekt, interregionala projekt, vattenskyddsprojekt, Leadergruppers samprojekt och verksamhetspenningar eller tekniskt bistånd. Den återtagna fullmakten ombudgeteras för att främja att programmet utnyttjas fullt ut.

Ökning av fullmakten (mn euro)

  Budgeten Tilläggsbudgetpropositionen Sammanlagt
       
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2014—2020), varav      
— EU:s andel 54,238 1,529 55,767
— statens andel 64,262 1,789 66,051
Sammanlagt 118,500 3,318 121,818

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 136 800 000
2017 bokslut 126 821 126
2016 bokslut 40 650 185