Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

10. Utveckling av landsbygdenPDF-versio

40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det 2018 får fattas beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 för 80 250 000 euro. Om en del av den bevillningsfullmakt för 2017 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2018.

Förklaring:Fullmakten har i statsbudgeten för 2018 dimensionerats till 67 500 000 euro. Fullmakten under momentet ökas med 12 750 000 euro. Av bevillningsfullmakten enligt budgetramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 (landsbygdsprogrammet) för åren 2015 och 2016 har sammanlagt 12 750 000 euro förblivit oanvänt. För att genomföra landsbygdsprogrammets åtgärder fullt ut behövs en ombudgetering av fullmakten.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (mn euro)

  2018 2019 2020 2021 2022— Sammanlagt
fr.o.m. 2018
             
Förbindelser som ingåtts före 2018 70,6 28,1 4,8 - - 103,5
Förbindelser 2018 1) 27,9 37,2 23,2 4,6 - 92,9
Utgifter sammanlagt 98,52) 65,3 28,0 4,6 - 196,4

1) I förbindelserna för 2018 har beaktats den fullmakt som överförs från föregående år.

2) År 2018 beräknas 23,2 miljoner euro av utgifterna bli finansierade med anslag som överförts från föregående år.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 75 276 000
2017 bokslut 71 976 000
2016 bokslut 54 800 000

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2016 återtas 1 440 000 euro.

Förklaring:Det anslag under momentet som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2016 behövs som en del av åtgärderna för främjande av livsmedelsexport och projekt för ökad internationalisering av livsmedelsföretag och ska användas för att trygga verksamhetsförutsättningarna för jordbruksproduktionen. För genomförandet av åtgärderna föreslås det att 1 440 000 euro, motsvarande det återtagna anslaget, tas in under moment 30.20.47.

Återtagandet av anslag har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2017 bokslut
2016 bokslut 35 000 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det 2018 får fattas beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 för 121 818 000 euro, varav 29 725 000 euro anvisas för åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen och 92 093 000 euro för andra åtgärder som finansieras under detta moment.

Förklaring:Fullmakten har i statsbudgeten för 2018 dimensionerats till 118 500 000 euro. Av de avslutade, avbrutna och icke genomförda företags- och projektstöden inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har fullmakter återtagits till ett belopp av 3 318 000 euro, varav 925 000 euro inom åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen och 2 393 000 euro inom andra åtgärder som finansieras under detta moment. Den återtagna fullmakten omfattar inte riksomfattande projekt, interregionala projekt, vattenskyddsprojekt, Leadergruppers samprojekt och verksamhetspenningar eller tekniskt bistånd. Den återtagna fullmakten ombudgeteras för att främja att programmet utnyttjas fullt ut.

Ökning av fullmakten (mn euro)

  Budgeten Tilläggsbudgetpropositionen Sammanlagt
       
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2014—2020), varav      
— EU:s andel 54,238 1,529 55,767
— statens andel 64,262 1,789 66,051
Sammanlagt 118,500 3,318 121,818

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 136 800 000
2017 bokslut 126 821 126
2016 bokslut 40 650 185