Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur
            50. Vissa understöd

Statsbudgeten 2018

80. Konst och kulturPDF-versio

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 29 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 29 000
2018 budget 3 966 000
2017 bokslut 4 052 000
2016 bokslut 4 362 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 13 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 13 000
2018 budget 2 277 000
2017 bokslut 2 121 000
2016 bokslut 2 192 000

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 636 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 500 000 euro av arkitekturtävlingen i fråga om lokalbyggnadsprojektet för Nationalmuseets tillfälliga utställningar och 136 000 euro av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 636 000
2018 budget 19 316 000
2017 bokslut 23 093 000
2016 bokslut 21 731 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 23 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 23 000
2018 budget 4 866 000
2017 bokslut 4 937 000
2016 bokslut 5 448 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 42 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 42 000
2018 budget 5 969 000
2017 bokslut 6 080 000
2016 bokslut 6 491 000

31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 717 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 29.80.53 och föranleds av det ändrade förfarandet för finansieringen av kulturinstitutioner.


2018 I tilläggsb. 717 000
2018 budget 48 565 000
2017 bokslut 48 387 827
2016 bokslut 51 091 143

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av utgifter och understöd för kulturpolitiska forsknings-, utrednings- och utvecklingsprojekt.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 7 880 000
2017 bokslut 8 293 000
2016 bokslut 9 821 000

52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betalning av understöd för startkapitalet för Sodan ja rauhan keskus Muisti.

Förklaring:Tillägget föranleds av statsunderstöd för startkapital för Sodan ja rauhan keskus Muisti.


2018 I tilläggsb. 600 000
2018 budget 238 294 000
2017 bokslut 233 369 046
2016 bokslut 233 260 678

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)

Under momentet dras det av 717 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att undervisnings- och kulturministeriet får bevilja statsunderstöd till stiftelsen Saamelaismuseosäätiö för hyreskostnader för utbyggnaden av Samemuseet Siidas museibyggnad så att museets totala hyresutgifter på årsnivå uppgår till högst 1 311 000 euro från och med 2022.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 29.80.31 och föranleds av det ändrade förfarandet för finansieringen av kulturinstitutioner.


2018 I tilläggsb. -717 000
2018 budget 27 381 000
2017 bokslut 26 847 335
2016 bokslut 24 548 984

96. Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av en ökning av stiftelsens kapital genom att penningspelsverksamhetens fondmedel frigörs.


2018 I tilläggsb. 1 000 000
2018 budget 6 000 000