Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2018

02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)PDF-versio

Fullmakt

År 2018 får i de tjänste- och arbetskollektivavtal som ingås om ibruktagandet av nya lönesystem för Konkurrens- och konsumentverket, Naturresursinstitutet, Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och Utbildningsstyrelsen ingås fullmakter för att

a) betala högst en tredjedel av de totala kostnaderna för varje lönesystem som arbetsgivarfinansiering, dock högst 1 715 000 euro per år, samt

b) dessutom från och med 2023 betala tjänste- och arbetskollektivavtalskostnader som respektive år eventuellt inte täckts med tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering och som behövs för betalning av lönerna till fullt belopp, dock högst 670 000 euro per år.

Ovannämnda utgifter som föranleds av avtal som ingåtts på basis av fullmakten betalas ur det enskilda ämbetsverkets vid respektive tidpunkt tillgängliga omkostnadsanslag.

Förklaring:Vid sådana strukturomvandlingar inom statsförvaltningen där nya ämbetsverk inrättas tar man i bruk lönesystem för dem. De föranleder merkostnader, eftersom lönerna för den personal som övergår är tryggade och en del av personalen får löneförhöjningar. Finansministeriet och de huvudavtalsorganisationer som företräder de statsanställda har den 9 januari 2018 ingått ett tjänste- och arbetskollektivavtal om finansieringen av dessa avtal för ämbetsverken i fråga. Enligt det baserar sig finansieringen huvudsakligen på avtalsposter som genomförs ämbetsverksvis, men till 1/3 på arbetsgivarfinansiering. Dessutom är utgångspunkten enligt det en övergångsperiod på högst fem år.

Det är ändamålsenligt att använda fullmakten för införlivande av arbetsgivarfinansieringen på 1/3 och övergångsperioden på högst fem år i de ämbetsverksvisa tjänste- och arbetskollektivavtalen i stället för att finansministeriet ingår dessa avtal centrerat och avtalen sedan ska godkännas separat av statsrådet och riksdagens finansutskott, vilket krävs enligt det vanliga förfarandet. Ovannämnda tjänste- och arbetskollektivavtal av den 9 januari 2018 har ingåtts på det villkor att den här avsedda fullmakten ges i statsbudgeten.

Ämbetsverken ges fullmakt att ingå och finansministeriet fullmakt att godkänna ett sådant avtal för respektive ämbetsverk. När avtalen ingås ska i dem tas in sådana avtalsbestämmelser om detta som håller sig inom ramen för fullmakten. Finansministeriet (Statens arbetsmarknadsverk) ska säkerställa detta när det granskar och godkänner de enskilda avtalen. Samtidigt preciseras de penningbelopp som ämbetsverket varje år ska betala på basis av fullmakterna i punkt a och b och hur de minskar enligt följande: Åtagandet ska ske i det tjänste- och arbetskollektivavtal som ingås om ibruktagandet av lönesystemet. En förutsättning för åtagandet är att den resterande andelen av avtalets totala kostnader täcks med ämbetsverkspotter och annan tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering (punkt a) och att kostnaderna minskas genom senare ämbetsverkspotter och annan tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering som används för dem, tills kostnaderna täckts med dem i sin helhet (punkt b). De ovannämnda kostnader som föranleds av de avtal som ingåtts på basis av fullmakten finansieras under de berörda åren med varje ämbetsverks tillgängliga anslag.

Fullmaktsbeloppen har vid lämnandet av tilläggsbudgetpropositionen dimensionerats på basis av situationen vid de berörda ämbetsverken och med beaktande av ämbetsverkspotterna enligt statens avtalsperiod 2018—2020. Fullmaktens belopp för de enskilda verken bestäms separat.

Övervakningen av fullmakten sträcker sig till det sista år under vilket lönerna betalats. Finansministeriet (Statens arbetsmarknadsverk) svarar för övervakningen och de uppgifter som behövs vid den.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 15 000
2017 bokslut 12 567
2016 bokslut 12 744