Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2018.

Ekonomiska utsikter

Det förutspås att Finlands BNP kommer att växa med 2,6 procent 2018. Tecknen på fortsatt ekonomisk tillväxt är fortfarande gynnsamma, eftersom antalet nya beställningar inom industrin och näringslivets produktionsförväntningar ökar samtidigt som byggnadsverksamheten är fortsatt stark i tillväxtorterna. Tillväxten inom exporten avtar, men är dock snabbare än tillväxten inom världshandeln.

Efterfrågan på arbetskraft ökar snabbt och sysselsättningen fortsätter att öka i snabb takt. Sysselsättningen förbättras dock långsamt trots det ökade antalet lediga arbetsplatser. År 2018 stiger sysselsättningsgraden till 71,1 procent medan arbetslöshetsgraden sjunker till 8,1 procent.

Den privata konsumtionen fortsätter att öka tack vare den förbättrade sysselsättningen och den ökade inkomstnivån. De inkomster som hushållen har till sitt förfogande ökar i rask takt, men de reella inkomsterna ökar i en måttligare takt i och med att inflationen blir snabbare. Tillväxten inom privata investeringar är långsammare än tidigare år.

Inkomstposter

Det föreslås att kalkylen över skatteinkomster höjs med sammanlagt 172 miljoner euro. Intäktskalkylen för mervärdesskatt höjs på grund av att uppfattningen om privatkonsumtionens utveckling är positivare än tidigare, vilket ökar skatteinkomsterna med 109 miljoner euro. Till detta bidrar den förbättrade sysselsättningen och konsumentförtroendet, som för tillfället är starkare än vanligt. Effekten av samma faktorer syns också i bilskatteprognosen, som höjs med 65 miljoner euro. Intäkterna av bilskatten ökar också på grund av att den genomsnittliga bilskatten för sålda nya bilar har varit högre än vad som tidigare uppskattats.

Det uppskattas att intäkterna av utsläppshandeln blir 162 miljoner euro, dvs. 90 miljoner euro mer än vad som tidigare budgeterats. Tillägget beror på att uppskattningen av priset på utsläppsrätter höjts.

Inkomsterna (inkl. ränteinkomster) i anslutning till lån som beviljats av staten ökar med 1 443 miljoner euro i och med att Finlands Exportkredit Ab i förtid betalar tillbaka de refinansieringslån som beviljats av finska staten. Samtidigt föreslås för refinansiering av exporten under arbets- och näringsministeriets huvudtitel ca 39 miljoner euro för kostnader som föranleds av arrangemanget. Bakom arrangemanget ligger behovet att hantera Finnveras likviditet på ett kostnadseffektivt sätt utan ytterligare risktagande genom placeringar i refinansieringsstocken.

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås det att intäktsföringen till finska staten från Finlands Bank höjs från budgetens 90 miljoner euro till 104 miljoner euro i överensstämmelse med bankfullmäktiges beslut.

Balansen inom statsfinanserna och statsskulden

Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 1,7 miljarder euro och ökningen av anslagen med 381 miljoner euro minskar tilläggsbudgetpropositionen för 2018 statens behov av nettoupplåning med 1,3 miljarder euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till ca 1,7 miljarder euro 2018. Statsskulden beräknas vid utgången av 2018 uppgå till 108 miljarder euro, vilket är ca 46 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Behovet av nettoupplåning minskar i tilläggsbudgetpropositionen framför allt på grund av att Finlands Exportkredit Ab betalar tillbaka lån i förtid. Detta inverkar dock inte på underskottet i statsfinanserna enligt nationalräkenskaperna.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

  2017
Bokslut
2018
Godkänd
budget
2018
Regeringens
proposition
2018
Sammanlagt
         
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
55 042 55 814 381 56 195
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 331 1 232 - 1 232
         
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
51 341 52 734 1 725 54 459
— Skatteinkomster 43 197 44 012 172 44 184
— Övriga inkomster 8 144 8 722 1 553 10 275
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
3 084 3 080 -1 345 1 735
— Nettoupplåning 3 061 3 130 -1 345 1 785
— Skuldhantering 23 -50 - -50

Ramen för valperioden

Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med ca 282 miljoner euro. Ramutgifterna för 2018 blir därmed 44 436 miljoner euro.

Utgiftsramen för 2018 uppgick till 44 455 miljoner euro efter den ordinarie budgeten.

Med beaktande av de priskorrigeringar och de strukturella korrigeringar i ramen som specificeras i tablån nedan uppgår ramnivån 2018 till 44 554 miljoner euro. Den ofördelade reserven blir därmed 117 miljoner euro.

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2018
     
  Lönejusteringar (avtalsbaserad priskorrigering) 39,5
  Justering av indexkorrigeringen av försvarsmaktens utgifter i enlighet med den faktiska prisutvecklingen 2017 (avtalsbaserad priskorrigering) -12,2
  Användning av den ofördelade reserven från 2017 till utgifter av engångskaraktär 45,1
28.90.20 Ombudgetering av Kommuninformationsprogrammet 3,6
30.40.62 Ombudgetering inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014—2020 5,6
31.40.50 Ombudgetering av bredbandsprojektet 13,1
31.10.77 Anvisande av anslag för utgifter inom projektet Mellersta Böle, nytt spår i väster motsvarande EU TEN-stödet (motsvarande inkomst under moment 12.31.10) 4,2
Totalt   99,0

Kompetent arbetskraft

För förbättrande av tillgången på kompetent arbetskraft inleds 2018 snabba utbildningsåtgärder av engångskaraktär. För dessa åtgärder föreslås tillägg till ett belopp av sammanlagt 60 miljoner euro på undervisnings- och kulturministeriets, arbets- och näringsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden.

För offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreslås ett tillägg på sammanlagt 29 miljoner euro, varav 24 miljoner euro riktas till företagsinitierad arbetskraftsutbildning och 5 miljoner euro till pilotförsök som gäller tillväxttjänster för personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro för utbildning i läs- och skrivkunskap och i finska och svenska vid läroanstalter inom det fria bildningsarbetet samt 2 miljoner euro för att förbättra kunnandet hos personer med svaga grundläggande färdigheter.

Inom yrkesutbildningen inleds ett pilotförsök för att skapa en modell för skräddarsydd utbildning vid branschbyte. Utbildning kan även tillhandahållas för att förbättra kunnandet hos personer med svaga grundläggande färdigheter. Det föreslås ett tillägg på ca 16 miljoner euro för genomförandet av pilotförsöket.

Det föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro för genomförandet av studier som leder till högskoleexamen eller som består av delar av högskoleexamen för specialister inom IKT-branschen och andra branscher som lider av brist på arbetskraft.

Återgången till arbetslivet för personer som varit familjelediga en längre tid stöds med hjälp av ett pilotprojekt, inom vilket det vid familjecentren erbjuds karriär- och jobbsökarträning. För denna verksamhet föreslås ett anslag på 1 miljon euro.

Trafik- och kommunikationsprojekt

Det föreslås att fullmakten för byggande av ett spår i väster i anslutning till utvecklandet av centrumkvarteret i Mellersta Böle höjs med 8,8 miljoner euro från 40 miljoner euro till 48,8 miljoner euro för slutförande av projektet. Av behovet av tilläggsanslag täcks 4,2 miljoner euro med hjälp av intäktsföringar inom ramen för TEN-T-projektet.

Det föreslås att fullmakten för projektet rv 4 Uleåborg—Kemi höjs med 15 miljoner euro på grund av en ombyggnad av broarna över Ule älv. På basis av en bärighetsutredning måste broarna byggas om på grund av de ökade maximimassorna i den tunga trafiken.

För E18 Fredrikshamns omfartsväg föreslås 1,5 miljoner euro för reparation av en sättning som äventyrar trafiksäkerheten.

Investeringen i fas 1 för att öka kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki tidigareläggs med 15 miljoner euro från 2019 till 2018.

För förbättring av ramperna i de planskilda anslutningarna i Perno och Ihala på landsväg 185 och för byggande av anslutningar med trafikljus i syfte att göra trafiken vid Meyers varv smidigare föreslås ett anslag på ca 3,4 miljoner euro, vilket är statens andel av kostnadskalkylen på ca 3,9 miljoner euro. För förbättrande av anslutningarna och geometrin på vägavsnittet Eura—Raijala på riksväg 12 föreslås ett anslag på ca 4,4 miljoner euro, vilket är statens andel av kostnadskalkylen på ca 5 miljoner euro. Syftet är att underlätta bl.a. trafikflödet i riktning mot varvet i Raumo.

För byggande av en planskild anslutning i Jakobstad på stamväg 68 föreslås ett anslag på 3,1 miljoner euro.

För förbättring av landsväg 5013 på Kuhasalontie föreslås 4,64 miljoner euro.

Genomförandet av bredbandsinvesteringar har framskridit långsammare än väntat och av anslaget var 13,1 miljoner euro oanvänt vid utgången av 2017. Det föreslås att anslaget tas in som ett nytt anslag i budgeten för uppnående av målen för kabelnätets täckning.

Främjande av produktiviteten

När det gäller anslaget för främjande av produktiviteten föreslås anslagsöverföringar för finansiering av följande projekt: projektet för statsrådets gemensamma digitala skrivbord 1,615 miljoner euro, projektet automatisk anonymisering och innehållsbeskrivning av dokument som innehåller personuppgifter 90 000 euro, projektet för robotiserad processautomation 407 000 euro, utnyttjande av artificiell intelligens för att förbättra kundservicen sammanlagt 0,969 miljoner euro, projektet Hantering av hälsan hos djur (ELTE) 1,196 miljoner euro, Hyrrä-projektet 1,04 miljoner euro, projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor 0,8 miljoner euro, utvecklande av produktionsfrämjande AI-tillämpningar 0,76 miljoner euro samt köp av tjänster och personalutgifter för genomförande av produktivitetsanalyser 1,5 miljoner euro.

Beredning och genomförande av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen

Det föreslås att anslaget för genomförandet av ändringar i informations- och kommunikationstekniken (IKT) i anslutning till inrättandet av de nya landskapen och av relaterade konsolideringskostnader för informationssystem ökas med 15 miljoner euro och att anslaget för kostnader för landskapsinformationsprogrammet ökas med 1,4 miljoner euro. Dessutom föreslås ett anslag på 2,5 miljoner euro för anskaffning av tjänster som stöder genomförandet av reformen.

Pilotförsök med valfrihet

För finansieringen av pilotförsöken med valfrihet föreslås en fullmakt på sammanlagt 199 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 100 miljoner euro i den totala finansieringen av pilotförsök som genomförs 2018–2021. Syftet med pilotförsöken är att de ska stödja den stegvisa verkställigheten av valfrihetslagen som en del av social- och hälsovårdsreformen och att de därigenom ska fungera som förändringsstöd för landskapen.

Stöd för utbildning

Det föreslås att 10 miljoner euro anvisas till stöd för genomförandet av Grundskoleforumets mål och åtgärder för en jämställd grundskola på olika nivåer inom spetsprojektet Kompetens och utbildning i form av en intern överföring inom förvaltningsområdet.

Till utbildning för att stärka digitala färdigheter hos vuxna föreslås ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro. Dessutom föreslås ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro för pilotförsök för att sänka kostnaderna för läromedel inom utbildningen på andra stadiet.

Rätten till studiestöd och stöd för skolresor utvidgas från och med den 1 augusti 2018 till att gälla grundläggande utbildning också vid andra läroanstalter än folkhögskolor för personer som passerat läropliktsåldern. Finansieringen genomförs som en intern överföring inom förvaltningsområdet.

Digitalisering av dokumentmaterial

För beredningen av ett pilotförsök med massdigitalisering av dokumentmaterial föreslås 0,675 miljoner euro. Pilotprojektet baserar sig på statsrådets principbeslut om att digitalisera dokumentmaterial och arkivera det endast i elektronisk form.

Stöd för jordbruk

Det föreslås ett tillägg på 25 miljoner euro i energiskatteutgifterna till följd av regeringens beslut att stödja jordbruksidkare som drabbats av svåra skördeförhållanden hösten 2017 genom att kompensera dem för höjda maskin- och torkningskostnader. Detta genomförs med hjälp av en temporär tilläggsåterbäring för användning av lätt brännolja i jordbruket 2017.

Det anslag som överförs till Gårdsbrukets utvecklingsfond föreslås vara 10 miljoner euro.

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab

För höjning av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s eget kapital föreslås ett tillägg på 15 miljoner euro, som används till inrättande av en fond för överföring av teknik tillsammans med Europeiska investeringsfonden och privata kapitalplacerare.

Ägande och utveckling av gruv- och ackumulatorklustret

Terrafame Group Ab:s verksamhetsmandat utdvidgas från ägandet av Terrafame Ab till att omfatta ägande och utvecklingsuppgifter inom gruv- och ackumulatorklustret i ett större perspektiv, och bolagets namn ändras till Suomen Malmijalostus Oy. I anslutning till detta föreslås det att bolaget kapitaliseras med 46 miljoner euro. På motsvarande sätt intäktsförs till staten de medel på 16 miljoner euro som tidigare beviljats Finlands Industriinvestering Ab för investeringsprogrammet som avser gruvprojekt och som inte investerats samt återtas det anslag på 30 miljoner euro som i budgetarna för 2016 och 2017 tidigare budgeterats för kapitalisering av Finlands Industriinvestering Ab.

Kimola kanal

Det föreslås att statens andel av byggkostnaderna för projektet Kimola kanal, som varit större än beräknat, ökas med sammanlagt 5,2 miljoner euro.

Folkpensionsanstalten

Det föreslås en anslagsökning på 3,5 miljoner euro för omkostnaderna för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder. Tilläggsbehovet föranleds av genomförandet av aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa.

Lönejusteringar och ändringar i omkostnaderna

Tilläggsbudgetpropositionen innehåller anslagsökningar på ca 40 miljoner euro till följd av lönejusteringar enligt statens tjänste- och arbetskollektivavtal av den 9 mars 2018.

Det föreslås ett tillägg på 435 000 euro av engångsnatur för Åklagarmyndigheten på grund av att antalet brottmål ökat under första hälften av 2018.

För möjliggörande av ändringar i statistikföringen till följd av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen föreslås ett tillägg på 430 000 euro för Statistikcentralens omkostnader.

För Befolkningsregistercentralen föreslås ett tillägg på 215 000 euro för kostnader för informationssystem till följd av ikraftträdandet av moderskapslagen.

Det föreslås ett tillägg på 350 000 euro för omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd. Syftet med anslaget är att stärka kompetensen hos institutets personal när det gäller utvärdering av social- och hälsovården som stöd för den kommande landskapsmodellen.

Omkostnadsanslaget för enheten för hälso- och sjukvård för fångar, som är underställd Institutet för hälsa och välfärd, föreslås bli höjt med sammanlagt 1,5 miljoner euro, varav 1 miljon euro är en överföring från moment 33.70.20. Behovet av tilläggsanslag föranleds av att kostnaderna för externa hälsovårdstjänster, läkemedel och förbrukningsartiklar varit högre än beräknat.

För omkostnader för den tillståndsmyndighet som administrerar användningen av uppgifter inom social- och hälsovården föreslås ett anslag på 0,8 miljoner euro. Inrättandet av den nya tillståndsmyndigheten anknyter till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Regeringspropositionen behandlas för tillfället i riksdagen.

För omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet föreslås en höjning på 140 000 euro för kostnader för ibruktagande av Valtti-terminaltjänster.

Finlands miljöcentrals verksamhet flyttas till kampusområdet i Vik i tre faser. Det föreslås ett tilläggsanslag på 0,5 miljoner euro för flyttkostnader.

Andra justeringar

Till statsrådets kansli föreslås 0,7 miljoner euro för utgifter som föranleds av flyttningen av utrikesministeriets kommunikationscentral.

Till utgifterna för inrättande av statsrådets hybridanalysfunktion föreslås 120 000 euro.

Det föreslås att 130 000 euro reserveras för minnesmärket över president Mauno Koivisto.

Till statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett tillägg på 274 000 euro för hyresutgifter för tillfälliga lokaler som står tomma på grund av att den grundliga reparationen av den norra delen av statsrådsborgen fördröjs.

För utgifter inom projektet Sunda lokaler 2028 föreslås 0,5 miljoner euro.

För utrikesförvaltningens husbyggen föreslås ett tillägg på sammanlagt 5,1 miljoner euro, varav 1,19 miljoner euro anvisas bl.a. för kostnader för kanslibyte för Finlands FN-representation och generalkonsulat i New York, 2,2 miljoner euro för en fortsatt grundlig reparation av ambassadfastigheten vid Finlands ambassad i Tokyo och ett 0,75 miljoner euro för kanslibyte för Finlands ambassad i Teheran.

Det föreslås att fullmakten för egentligt utvecklingssamarbete höjs med 14,4 miljoner euro för finansiering av den andra finansieringsandelen av Finlands nationella betalningsandel av den fortsatta faciliteten för flyktingar i Turkiet (Refugee Facility for Turkey). Faciliteten för flyktingar i Turkiet är en del av samarbetet mellan EU och Turkiet för att dämpa migrationsströmmarna från Turkiet till Europa och förbättra flyktingarnas levnadsförhållanden i Turkiet. Till anslaget för egentligt utvecklingssamarbete föreslås en höjning med 7,7 miljoner euro för att stödja Irak och Syrien.

I anslutning till Finlands EU-ordförandeskap 2019 föreslås ett tilläggsanslag på 2,719 miljoner euro för polisens nödvändiga anskaffningar av materiel och utrustning.

Till de utgifter som under början av 2018 förorsakats av flyttandet av polishäktet i Jyväskylä till tillfälliga lokaler föreslås 0,569 miljoner euro. För att höja säkerheten i fartygstrafiken föreslås ett tilläggsanslag på 300 000 euro för att förbättra kameraövervakningssystemen vid hamnarna.

För Skyddspolisen föreslås 1,32 miljoner euro för utgifter som 2018 föranleds av byggandet av en grund för infrastrukturen för underrättelseinhämtning som avser datatrafik.

Till försvarsmaktens omkostnader föreslås ett tillägg på 3,4 miljoner euro för de kostnader för utrustning och informationssystem som orsakas av lagen om militär underrättelseverksamhet samt ett tillägg på 90 000 euro för de personalkostnader som lagen orsakar.

För reparation av Jurmo-fartygsklassen föreslås ett tillägg till beställningsfullmakten på 6 miljoner euro och ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro.

I utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås ett tillägg på 12,6 miljoner euro för ersättande av valutakursförluster i samband med anskaffningar av försvarsmateriel. Under momenten inom försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås dessutom ett avdrag på sammanlagt 12,2 miljoner euro som justering enligt den faktiska indexutvecklingen 2017.

Det föreslås att anslaget för utgifter för militär krishantering ökas med 1,641 miljoner euro på grund av ändringar i verksamhetsmiljön för OIR-insatsen i Irak.

För överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland föreslås ett tillägg på 16,08 miljoner euro. Tillägget utgörs av Finlands andel av avkastningen 2017 på investeringar som de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker innehar i grekiska statsobligationer. Investeringarna gjordes som en del av Europeiska centralbankssystemets program för värdepappersmarknaden.

Det föreslås att Senatfastigheter får rätt att överlåta en fastighet jämte byggnader i stadsdelen Mejlans i Helsingfors för en köpesumma på 15 miljoner euro.

Till avräkningen till Åland föreslås ett tillägg på 7,764 miljoner euro på grund av en ändring i statens beräknade inkomster.

För utgifter för genomförandet av Finlands och Kinas gemensamma temaår för vintersport 2019 föreslås 300 000 euro.

För stiftelsen Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö föreslås 0,6 miljoner euro i statsunderstöd som startkapital.

Till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital föreslås ett tillägg på 1 miljon euro, varvid finska statens andel av kapitalet stiger till 7 miljoner euro.

För stödjande av verksamhetsbetingelserna för det yrkesmässiga allmänflyget föreslås ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro.

För uppnående av målen för energi- och klimatstrategin 2030 föreslås det att extra avgångar inom tågtrafiken köps till ett belopp av 2 miljoner euro av VR-Group Ab.

Det föreslås att Oy Suomen Tietotoimisto – Finska Notisbyrån Ab (STT) ska få ett tilläggsanslag av engångsnatur på 1,5 miljoner euro för att trygga nyhetsverksamheten i en omställningsfas.

För understöd som betalas av Innovationsfinansieringsverket Business Finland föreslås ett tillägg på 30 miljoner euro, vilket föranleds av ändringar i de beräknade betalningarna för projekt.

Det föreslås ett avdrag på 26,6 miljoner euro i anslaget för ersättningar för Finnvera Abp:s förluster till följd av en sänkning av nivån på förlustersättningar och det förbättrade konjunkturläget.

Det föreslås en fullmakt att utifrån anbudsförfaranden som omfattar en årlig elproduktion på i medeltal 1,4 terawattimmar ingå förbindelser om att bevilja stöd till kraftverk inom ramen för det nya premiesystemet för el som producerats med förnybara energikällor. Avsikten är att 2018 ordna ett anbudsförfarande och att uppskattningsvis tidigast 2020 börja genomföra de projekt för förnybar el som valts vid anbudsförfarandet.

I understöd för Pidä Saaristo Siistinä - Håll Skärgården Ren rf föreslås ett tilläggsanslag på 0,5 miljoner euro för anskaffning av ett nytt servicefartyg.

För förnyelse av basutställningen vid Samemuseet och Övre Lapplands naturcentrum Siida föreslås 300 000 euro.

De av riksdagen godkända anslagen för 2018 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro

  Huvudtitel Godkänd
budget
Regeringens
proposition
Sammanlagt
         
21. Riksdagen 124 743 000 - 124 743 000
22. Republikens president 19 030 000 45 000 19 075 000
23. Statsrådets kansli 210 341 000 4 688 000 215 029 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 103 091 000 15 797 000 1 118 888 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 941 091 000 -4 575 000 936 516 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 476 190 000 9 795 000 1 485 985 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 871 971 000 18 027 000 2 889 998 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 17 219 649 000 69 024 000 17 288 673 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6 605 494 000 40 892 000 6 646 386 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 606 429 000 13 560 000 2 619 989 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 3 388 195 000 57 471 000 3 445 666 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 2 822 226 000 146 805 000 2 969 031 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 15 009 185 000 7 467 000 15 016 652 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 184 304 000 1 836 000 186 140 000
36. Räntor på statsskulden 1 231 910 000 - 1 231 910 000
Sammanlagt 55 813 849 000 380 832 000 56 194 681 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2018 och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt avdelning, euro

  Avdelning Godkänd
budget
Regeringens
proposition
Sammanlagt
         
11. Skatter och inkomster av skattenatur 44 011 981 000 172 294 000 44 184 275 000
12. Inkomster av blandad natur 5 539 528 000 96 143 000 5 635 671 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst 2 769 190 000 21 000 000 2 790 190 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 413 218 000 1 436 000 000 1 849 218 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 52 733 917 000 1 725 437 000 54 459 354 000
       
15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 3 079 932 000 -1 344 605 000 1 735 327 000
Sammanlagt 55 813 849 000 380 832 000 56 194 681 000