Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget med stöd av statsunderstödslagen får användas till sammanslutningar som äger bostadshus för byggande av laddningsinfrastruktur för eldriven trafik. Med byggande av laddningsinfrastruktur för eldriven trafik avses ändringar i bostadsfastigheters elsystem för att möjliggöra laddningsmöjlighet för elbilar på minst fem bilplatser.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till kostnader i anslutning till laddningsanordningen, om laddningsanordningarna ägs av den sammanslutning som söker understöd.

Understöd beviljas till 35 % av de faktiska mervärdesskattebelagda totalkostnaderna, dock högst 90 000 euro per sökande. Som kostnader som berättigar till understödet godkänns ändringar i en fastighets elanslutning, eldragningar, elcentral, rördragningar och kabling samt därtill hörande normala markbyggnadsarbeten som krävs för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar. Skäliga kostnader för behovsinventering och planering kan understödjas om själva åtgärden för förbättrande av laddningsinfrastrukturen genomförs. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet fattar beslut om understöd utifrån kostnadskalkyler som baserar sig på en plan. Stödet betalas ut på basis av faktiska kostnader.

Förklaring:Stödet för laddning av elbilar gäller ändringar som ökar kapaciteten i bostadsfastighetens elnät. Själva laddningsstationen, såsom motorvärmarstolpar eller laddningsstationer med typ 2-kontakt, omfattas inte av understödet, om den inte ägs av den sammanslutning som får understöd. Detta beror på olika lösningar när det gäller ägande och drift av laddningsstationer. Med byggande av laddningsinfrastruktur för eldriven trafik avses ändringar i bostadsfastigheters elsystem för att möjliggöra laddningsmöjlighet för elbilar på minst fem bilplatser. Som kostnader som berättigar till understödet godkänns ändringar i en fastighets elanslutning, eldragningar, elcentral, rördragningar och kabling samt därtill hörande normala markbyggnadsarbeten som krävs för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar.

En grov uppskattning av de genomsnittliga kostnaderna för ändringarna är ca 2 000 euro per bilplats eller laddningsstation. Med stödprocenten 35 understöds genomförandet av laddningsmöjlighet för elbilar på ca 2 000 bilplatser per år.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 1 500 000