Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2018

10. TrafiknätetPDF-versio

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 535 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 535 000
2018 budget 73 014 000
2017 bokslut 74 313 000
2016 bokslut 78 265 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 15 540 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 7 800 000 euro av genomförandet av objekten enligt broavtalet för Egentliga Finland. I projektet lv 185 förbättras de planskilda anslutningarna i Perno och Ihala och i projektet rv 12 Eura—Raijala genomförs åtgärder som förbättrar trafikflödet.

Av tillägget föranleds dessutom 3 100 000 euroa av byggandet av en planskild anslutning i Jakobstad på stamväg 68 vid Snellmans fabrik och 4 640 000 euro av genomförandet av projektet förbättring av landsväg 5013 på Kuhasalontie. Syftet med projektet är att möjliggöra en senare förbättring av bangården i Joensuu, som redan kommit till slutet av sin livscykel.


2018 I tilläggsb. 15 540 000
2018 budget 1 406 800 000
2017 bokslut 1 271 800 000
2016 bokslut 1 061 400 000

41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av statsunderstöd för stödjande av verksamhetsbetingelserna för det yrkesmässiga allmänflyget.


2018 I tilläggsb. 2 000 000
2018 budget 2 490 000
2017 bokslut 1 150 000
2016 bokslut 1 150 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 24 500 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att Trafikverket får fullmakt att ingå avtal

1) i anslutning till projektet Mellersta Böle, spår i väster, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 48 800 000 euro

2) i anslutning till projektet rv 4 Uleåborg—Kemi så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 140 000 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats ett behov av tilläggsanslag för projektet Mellersta Böle, spår i väster, på grund av en justering av fullmakten. Av det tillägg på 8 800 000 euro som behövs täcks en del med ett anslag på 4 242 000 euro som motsvarar den mellanliggande betalningen av TEN-T-stödprojektet Bankorridoren och som intäktsförs under moment 12.31.10.

Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 500 000 euro för projektet E18 Fredrikshamns omfartsväg. Det behövs tilläggsanslag för projektet efter färdigställandet på grund av reparation av en oförutsedd sättning på projektområdet.

Vid ändringen av anslaget har som en resekvensering av anslaget från 2019 till 2018 beaktats 15 000 000 euro för projektet Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen.

Justering av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut:

Mellersta Böle, spår i väster

Fullmakten för projektet justeras med 8 800 000 euro från 40 000 000 euro till 48 800 000 euro. Justeringen av avtalsfullmakten beror på att helhetsbilden av projektet har preciserats i och med att planerna färdigställts och byggnadsarbetena inletts och på att kostnaderna för de nödvändiga arbetena har klarlagts. Av behovet av tilläggsanslag täcks 4 242 000 euro med anslag som motsvarar intäktsföringen av TEN-T-stöden för projektet Bankorridoren.

Rv 4 Uleåborg—Kemi

Fullmakten för projektet justeras med 15 000 000 euro från 125 000 000 euro till 140 000 000 euro. Justeringen av avtalsfullmakten föranleds av en ombyggnad av broarna vid Ule älv på grund av att maximimassorna ökat i den tunga trafiken. Behovet av anslag infaller åren 2019—2020.


2018 I tilläggsb. 24 500 000
2018 budget 334 950 000
2017 bokslut 308 100 000
2016 bokslut 347 729 000