Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

10. Militärt försvarPDF-versio

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 3 527 000 euro.

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas 1 560 000 euro.

Fullmakt

Maximibeloppet av beställningsfullmakten för omkostnader 2017 minskas med 31 290 000 euro till 165 860 000 euro utan att betalningstiden för beställningsfullmakten ändras.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 9 160 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2017, 1 072 000 euro på grund av utgifter som föranleds av ändringar i valutakurserna 2017 och 7 080 000 euro i överföring till moment 27.10.18 samt som tillägg 8 825 000 euro på grund av lönejusteringar, 3 400 000 euro på grund av utgifter som föranleds av lagen om militär underrättelseverksamhet och 1 560 000 euro på grund av ombudgetering av anslaget.

Vid ingången av 2014 övergick man till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggsbudgetproposition, klarläggs vilken nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregående års anslagsbehov. Det föreslås att den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av från anslagen under dessa moment i tilläggsbudgetpropositionen.

Maximibeloppet av beställningsfullmakten för omkostnader 2017 kan minskas, eftersom den fordonsanskaffning som ingick i beställningsfullmakten överförs till moment 27.10.18.

Det anslag som motsvarar återbudgeteringen återtas på grund av att leveranserna har fördröjts eller på grund av att medel har frigjorts av de reserverade medlen för beställningsfullmakten och därmed kan användas för andra, motsvarande anskaffningar.

Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Till följd av de ändringar som gjorts i beslutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följande:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 2022– Sammanlagt fr.o.m. 2018
             
Gamla beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel 2 424         2 424
Beställningsfullmakten för underhåll av simuleringssystemet för tvåsidig strid (KASI) 3 000 3 000 3 000     9 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2015 10 207         10 207
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog) 95 559 95 131 93 897     284 587
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för elementär flygutbildning och grundläggande flygutbildning 15 000         15 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2016 41 892 8 986 6 380 5 600   62 858
Beställningsfullmakten för omkostnader 2017 104 951 25 045 13 330 8 754   152 080
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för elementär flygutbildning och grundläggande flygutbildning 2 157 4 581 4 581     11 319
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 275 190 136 743 121 188 14 354   547 475
             
Nya beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för omkostnader 2018 14 588 115 401 27 452 4 500 4 500 166 441
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 14 588 115 401 27 452 4 500 4 500 166 441
             
Fullmakter sammanlagt 289 778 252 144 148 640 18 854 4 500 713 916

2018 I tilläggsb. -3 527 000
2018 budget 1 941 231 000
2017 bokslut 1 903 589 000
2016 bokslut 1 899 710 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 19 999 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 129 433 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.

Fullmakt

Det maximala beloppet av beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2018 (PVKEH 2018) ökas med 30 790 000 euro till 1 638 850 000 euro utan att betalningstiden för beställningsfullmakten ändras.

Det maximala beloppet av beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2017 (PVKEH 2017) ökas med 6 000 000 euro till 507 000 000 euro utan att betalningstiden för beställningsfullmakten ändras.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 2 762 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2017 samt som tillägg 13 681 000 euro på grund av utgifter som föranleds av ändringar i valutakurserna 2017, 2 000 000 euro till reparation av Jurmo-båtklassen och 7 080 000 euro i överföring från moment 27.10.01.

Vid ingången av 2014 övergick man till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggsbudgetproposition, klarläggs vilken nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregående års anslagsbehov. Det föreslås att den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av från anslagen under dessa moment i tilläggsbudgetpropositionen.

Ökningen av maximibeloppet av beställningsfullmakten för PVKEH 2018 föranleds av att fordonsanskaffningen överförs från moment 27.10.01 till moment 27.10.18.

Ökningen av maximibeloppet av beställningsfullmakten och anslaget för PVKEH 2017 med 2 000 000 euro i fråga om Jurmo-båtklassen föranleds av en oförutsedd och allvarlig typspecifik skrovskada som upptäckts i samband med den grundliga reparationen.

Efter de ändringar som gjorts beräknas 355 747 000 euro av anslaget användas till betalning av utgifter som föranleds av tidigare beviljade beställningsfullmakter, 10 919 000 euro till betalning av utgifter för ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt 129 433 000 euro för andra försvarsmaterielanskaffningar.

Till följd av de ändringar som gjorts i beslutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följande:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 2022– Sammanlagt
fr.o.m.
2018
             
Gamla beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för utrustande av beredskapsförband (VYV 1) 19 100         19 100
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012) 3 371 25 000       28 371
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2014) 58 450 25 186 22 000     105 636
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2015) 19 025 12 500       31 525
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2016) 54 900 12 000 12 355     79 255
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2017) 81 821 124 127 97 723 27 299 99 130 430 100
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 236 667 198 813 132 078 27 299 99 130 693 987
             
Ny beställningsfullmakt            
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2018) 121 080 381 980 283 210 249 490 603 090 1 638 850
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 121 080 381 980 283 210 249 490 603 090 1 638 850
             
Fullmakter sammanlagt 357 747 580 793 415 288 276 789 702 220 2 332 837

2018 I tilläggsb. 19 999 000
2018 budget 478 100 000
2017 bokslut 499 355 000
2016 bokslut 559 617 000