Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 3 527 000 euro.

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas 1 560 000 euro.

Fullmakt

Maximibeloppet av beställningsfullmakten för omkostnader 2017 minskas med 31 290 000 euro till 165 860 000 euro utan att betalningstiden för beställningsfullmakten ändras.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 9 160 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2017, 1 072 000 euro på grund av utgifter som föranleds av ändringar i valutakurserna 2017 och 7 080 000 euro i överföring till moment 27.10.18 samt som tillägg 8 825 000 euro på grund av lönejusteringar, 3 400 000 euro på grund av utgifter som föranleds av lagen om militär underrättelseverksamhet och 1 560 000 euro på grund av ombudgetering av anslaget.

Vid ingången av 2014 övergick man till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggsbudgetproposition, klarläggs vilken nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregående års anslagsbehov. Det föreslås att den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av från anslagen under dessa moment i tilläggsbudgetpropositionen.

Maximibeloppet av beställningsfullmakten för omkostnader 2017 kan minskas, eftersom den fordonsanskaffning som ingick i beställningsfullmakten överförs till moment 27.10.18.

Det anslag som motsvarar återbudgeteringen återtas på grund av att leveranserna har fördröjts eller på grund av att medel har frigjorts av de reserverade medlen för beställningsfullmakten och därmed kan användas för andra, motsvarande anskaffningar.

Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Till följd av de ändringar som gjorts i beslutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följande:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 2022– Sammanlagt fr.o.m. 2018
             
Gamla beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel 2 424         2 424
Beställningsfullmakten för underhåll av simuleringssystemet för tvåsidig strid (KASI) 3 000 3 000 3 000     9 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2015 10 207         10 207
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog) 95 559 95 131 93 897     284 587
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för elementär flygutbildning och grundläggande flygutbildning 15 000         15 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2016 41 892 8 986 6 380 5 600   62 858
Beställningsfullmakten för omkostnader 2017 104 951 25 045 13 330 8 754   152 080
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för elementär flygutbildning och grundläggande flygutbildning 2 157 4 581 4 581     11 319
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 275 190 136 743 121 188 14 354   547 475
             
Nya beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för omkostnader 2018 14 588 115 401 27 452 4 500 4 500 166 441
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 14 588 115 401 27 452 4 500 4 500 166 441
             
Fullmakter sammanlagt 289 778 252 144 148 640 18 854 4 500 713 916

2018 I tilläggsb. -3 527 000
2018 budget 1 941 231 000
2017 bokslut 1 903 589 000
2016 bokslut 1 899 710 000