Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

10. PolisväsendetPDF-versio

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 225 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 5 497 000 euro av lönejusteringar, 2 719 000 euro av nödvändiga anskaffningar av utrustning och anordningar på grund av EU-ordförandeskapet, 569 000 euro av utgifter i samband med tillfälliga lokaler för polishäktet i Jyväskylä och 300 000 euro av en utökning av antalet övervakningskamerasystem i hamnarna för att öka säkerheten inom fartygstrafiken.

Dessutom föranleds 140 000 euro av materielutgifter som hänger samman med det belopp som Oljeskyddsfonden beviljat 2017 och som intäktsförts under moment 12.26.99.


2018 I tilläggsb. 9 225 000
2018 budget 726 152 000
2017 bokslut 696 678 000
2016 bokslut 730 286 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 536 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 216 000 euro av lönejusteringar och 1 320 000 euro av byggandet av infrastrukturen för underrättelseinhämtning som avser datatrafik.


2018 I tilläggsb. 1 536 000
2018 budget 33 341 000
2017 bokslut 27 591 000
2016 bokslut 24 009 000

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Polisstyrelsen berättigas att ingå avtal för genomförande av KEJO-projektet till ett belopp av högst 1 792 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av en ombudgetering av den tidigare fullmakten. För anskaffning av KEJO-systemet har i budgeten för 2013 beviljats en fullmakt på 15 000 000 euro och i tredje tilläggsbudgeten för 2014 en fullmakt på 5 000 000 euro, av vilka de utgifter som föranletts varit mindre än beräknat. För ingående av nya avtal som behövs för att gå vidare med projektet har i tredje tilläggsbudgeten för 2017 beviljats en ny fullmakt på 1 792 000 euro, som förblivit oanvänd i sin helhet på grund av att avtalen försenats.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 1 000 000
2017 bokslut 5 792 000
2016 bokslut 12 922 000