Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 696 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID).

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering till ett belopp av högst 7 500 000 euro per år.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

     
1. Multilateralt utvecklingssamarbete 168 758 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1) 143 501 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 56 517 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 33 025 000
5. Humanitärt bistånd 72 500 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 4 160 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 1 850 000
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 65 000 000
9. Räntestödsinstrument 13 631 000
Sammanlagt 558 942 000

1) I anslaget ingår 5 580 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen samt 1 117 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID).

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att man år 2018 får ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser som efter år 2018 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 425 875 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att i 3 § 4 mom. i lagen om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag (291/1979) avsedda förbindelser kan avges till Finnfund på villkor som statsrådet i övrigt har fastställt om ersättning av förluster i anslutning till specialriskfinansiering, så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de krediter och aktie- och andelsinvesteringar som omfattas av förbindelserna får vara högst 75 000 000 euro.

Dessutom ändras fördelningen av fullmakter att bevilja medel och fullmakter att ingå avtal under momentet som följer:

Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)

     
1. Multilateralt utvecklingssamarbete 38 950 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 151 690 000
3. Europeiska utvecklingsfonden -
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 12 000 000
5. Humanitärt bistånd 27 000 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 6 235 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet -
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 172 000 000
9. Räntestödsinstrument 18 000 000
Sammanlagt 425 875 000

Förklaring:I ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 7 700 000 euro med anledning av ett stöd till Irak och Syrien samt 1 117 000 euro av den betalningsandel som återbetalas till Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete, som inte inverkar på beloppet av Finlands offentliga bistånd.

I ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 121 000 euro i överföring till moment 24.01.01 för löneutgifter och andra utgifter inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev i Ukraina fr.o.m. den 1 augusti 2018.

Ändringarna har tagits upp under punkt 2. i dispositionsplanen.

Under punkt 2. under fullmakter att bevilja medel och ingå avtal tas ett tillägg på 14 400 000 euro in för finansiering av Finlands nationella betalningsandel av den fortsatta faciliteten för flyktingar i Turkiet (Refugee Facility for Turkey) åren 2019—2024.


2018 I tilläggsb. 8 696 000
2018 budget 550 246 000
2017 bokslut 528 195 000
2016 bokslut 504 343 000