Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto ja tutkimus
       40. Luonnonvaratalous
       63. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2018

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 630 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen

2) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävinä ovat:

  • — maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito ja ilmakuvapalvelut
  • — geodeettisten perusedellytyksien luominen maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa, paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen, tutkimukseen perustuvan tiedon tuottaminen kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi
  • — huolehtia rekisteri- ja tietohallintotehtävistä, tuottaa tietohallinnon asiantuntija- ja IT-palveluita hallinnonalan virastoille ja laitoksille sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt ja sopimuksissa on sovittu.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Maanmittauslaitos osallistuu hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin ja Virolahden tutkimusasemia, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) uudistustyötä jatketaan vuosien 2015—2018 aikana.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2015 arvio 2016 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
             
Kiinteistötoimitukset 40 804 40 804 570 40 300 40 300 562
Tilusjärjestelytehtävät 5 587 0 65 5 400 0 64
Kirjaamistehtävät 18 205 18 205 261 17 500 17 500 257
Perustietovarantojen ylläpito 43 749 2 633 619 42 050 1 900 584
Tietopalvelu 10 325 10 869 155 9 900 10 460 152
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut 10 880 3 391 205 9 200 3 000 199
IT-palvelutuotanto 12 632 10 886 113 12 600 10 800 111
Yhteensä 142 182 86 787 1 988 136 950 83 960 1 929

Viraston tunnusluvut

  2014
toteutuma
2015
talousarvio
2016
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— kokonaistuottavuus 105,1 102,0 102,0
— työn tuottavuus 107,7 102,0 102,0
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² 136 146 140
Tuotokset ja laadunhallinta      
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl 19 090 18 400 18 400
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl 13 6 6
— kirjaamisratkaisujen määrä, kpl 223 233 230 000 220 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km² 55 607 54 000 54 000
— korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km² 42 521 40 000 40 000
— lohkomisen kestoaika, kk 5,1 5,5 5,5
— lainhuutojen käsittelyaika, pv 51 34 25
— maastotietojen täydellisyys, % (jatkuva ajantasaistus) 95 95 95
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys 86 85 85
— referoidut tieteelliset julkaisut 115 60 60
— IT-palvelusopimusten ja -suunnitelmien toteutuma, % 102 98 98

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 123 027 128 666 129 998
Bruttotulot 73 286 81 160 83 3681)
Nettomenot 49 741 47 506 46 630
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 36 859    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 37 581    

1) Sisältää tietohallintopalveluihin budjetoituja menoja vastaavia tuloja yhteensä 6 630 000 euroa (sovitaan tarkemmin palvelusopimuksissa: maa- ja metsätalousministeriö 1 100 000 euroa, Maaseutuvirasto 3 600 000 euroa, Elintarviketurvallisuusvirasto 1 480 000 euroa, Luonnonvarakeskus 400 000 euroa ja muut hallinnonalan virastot ja laitokset 50 000 euroa).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 69 405 68 700 66 600
— muut tuotot 190 200 -
Tuotot yhteensä 69 595 68 900 66 600
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 49 589 46 105 47 585
— osuus yhteiskustannuksista 20 893 22 795 19 015
Kustannukset yhteensä 70 482 68 900 66 600
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -887 - -
Kustannusvastaavuus, % 99 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 780 2 800 2 018
— muut tuotot 10 50 50
Tuotot yhteensä 1 790 2 850 2 068
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 297 1 508 1 310
— osuus yhteiskustannuksista 593 1 220 625
Kustannukset yhteensä 1 890 2 728 1 935
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -100 122 133
Kustannusvastaavuus, % 95 104 107

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinto/ Maa- ja metsätalous (HO 2015) -4 000
Kertaluonteisen säästön poisto 5 000
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto -400
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -157
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -473
Palkkaliukumasäästö -219
Palkkausten tarkistukset 415
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -512
Toimintamenojen tuottavuussäästö -256
Toimintamenosäästö (HO 2015) -170
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -91
Vuokramenojen indeksikorotus 38
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -51
Yhteensä -876

2016 talousarvio 46 630 000
2015 talousarvio 47 506 000
2014 tilinpäätös 50 463 000