Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
            (10.) Tullin tulot
            11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista
            12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista
            13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista
            20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot
            25. Metallirahatulot
            50. Siirto valtion eläkerahastosta
            51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset
            52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut
            60. Työturvallisuusmaksu
            92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot
            93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen
            99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

(10.) Tullin tulot

Selvitysosa: Momentti ja sen tuloarvio ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2017 talousarvio2 320 000
2016 tilinpäätös2 251 898

11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 129 073 000 euroa.


2018 talousarvio129 073 000
2017 talousarvio135 473 000
2016 tilinpäätös135 376 083

12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 24 606 000 euroa.


2018 talousarvio24 606 000
2017 talousarvio25 951 000
2016 tilinpäätös25 932 432

13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 14 245 000 euroa.


2018 talousarvio14 245 000
2017 talousarvio14 854 000
2016 tilinpäätös14 944 113

20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 9 974 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10.


2018 talousarvio9 974 000
2017 talousarvio4 500 000
2016 tilinpäätös705 941

25. Metallirahatulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 10 000 000 euroa.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.

Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.

Selvitysosa:

Tulot ja menot (euroa)

  
Toiminnan tulot13 000 000
Toiminnan erillismenot3 000 000
Nettotulot10 000 000

2018 talousarvio10 000 000
2017 talousarvio15 000 000
2016 tilinpäätös8 825 441

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Momentille arvioidaan kertyvän 1 877 832 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 § 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2018 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2559).


2018 talousarvio1 877 832 000
2017 talousarvio1 827 079 000
2016 tilinpäätös1 790 247 374

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset

Momentille arvioidaan kertyvän 217 900 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2018 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2559).


2018 talousarvio217 900 000
2017 talousarvio198 471 000
2016 tilinpäätös182 343 711

52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut

Momentille arvioidaan kertyvän 16 680 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Tapaturmat (tapaturmamaksut)14 000 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu1 100 000
Vanhat liikelaitokset30 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet700 000
Liikennevahingot850 000
Yhteensä16 680 000

2018 talousarvio16 680 000
2017 talousarvio18 230 000
2016 tilinpäätös16 184 109

60. Työturvallisuusmaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), työtapaturma- ja ammattitautilakiin (459/2015) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.


2018 talousarvio850 000
2017 talousarvio850 000
2016 tilinpäätös841 468

92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot

Momentille arvioidaan kertyvän 35 800 000 euroa.

Selvitysosa: Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2014/335/EU) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerikustannuksia EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 20 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen rahoituskaudella 2014—2020.


2018 talousarvio35 800 000
2017 talousarvio31 300 000
2016 tilinpäätös39 323 410

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen

Momentille arvioidaan kertyvän 1 500 000 euroa.

Selvitysosa: Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.


2018 talousarvio1 500 000
2017 talousarvio1 500 000
2016 tilinpäätös2 015 683

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 13 170 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)

2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)

3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)

4) eläkkeiden palautukset: julkisten alojen eläkelaki (81/2016)

5) korvaus eräistä karttuneista eläkeosista: laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta (644/2003)

6) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009).

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Vakuutuskorvausten regressit2 800 000
Valtionperinnöt4 000 000
Saadut maksut myönnetyistä takauksista3 570 000
Eläkkeiden palautukset500 000
Korvaus eräistä karttuneista eläkeosista400 000
Maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot100 000
Muut tulot 1 800 000
Yhteensä13 170 000

2018 talousarvio13 170 000
2017 talousarvio13 000 000
2016 tilinpäätös25 877 031