Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
            01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot
            02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
            03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
            04. EU:lta saatavat muut tulot
            20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta
            40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut
            41. Tenojoen kalastuslupamaksut
            42. Hirvieläinten metsästysmaksut
            44. Kalastonhoitomaksut
            45. Riistanhoitomaksut
            99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 536 733 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa: EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 536 833 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen maatalouden interventiorahastoon 100 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 536 733 000 euroa. Tuloarviossa on otettu huomioon lisäyksenä EU:n koulujakelujärjestelmän käyttöönotto momenteilla 30.20.41 ja 30.20.46 sekä tuottajaorganisaatioille maksettavan tuen kasvu. Vuodelle 2018 ei ole tiedossa, onko EU myöntämässä jäsenmaille kriisitukia. Vuonna 2017 EU-kriisitukia varten varattiin 10 milj. euroa momentille 30.20.41.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

 Yhteensä milj. €Vastaavia menoja
momenteilla
   
Talousarvioon  
EU-tulotuki525,00030.20.41
EU-markkinatuki6,13030.20.41
— koulujakelujärjestelmä4,93030.20.41
— yksityisen varastoinnin tuki1,20030.20.41
EU:n koulujakelujärjestelmän liitännäistoimenpiteet0,50030.20.46
Tuottajaorganisaatiot2,80030.20.46
Hunajantuotanto0,10330.20.46
Menekinedistäminen2,20030.20.46
Yhteensä536,733 
Maatalouden interventiorahastoon0,100Maatalouden
interventiorahastossa
Kaikki yhteensä536,833 

2018 talousarvio536 733 000
2017 talousarvio544 503 000
2016 tilinpäätös537 737 945

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 230 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Tulokertymä sisältää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) valtion talousarvioon tuloutuvan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman välimaksut ohjelmakauden 2014—2020 osalta.


2018 talousarvio230 000 000
2017 talousarvio310 000 000
2016 tilinpäätös397 123 239

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 10 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden 2014—2020 tuloja yhteensä 10 000 000 euroa.

EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus.


2018 talousarvio10 000 000
2017 talousarvio8 000 000
2016 tilinpäätös7 211 711

04. EU:lta saatavat muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 495 000 euroa.

Selvitysosa: Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01 ja 12.30.02 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.

Arvio tuloista

 Tulot €Momentti
 
Eläintaudit ja kasvintuhoojat, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 652/2014, josta495 000 
— TSE-, AI-, ASF-ohjelmat ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelma163 00030.20.02
— Rabies-ohjelma118 00030.20.20
Kasvinsuojelutoimien tukeminen 214 00030.20.02 ja 30.20.20

Momentille tuloutuvat eläintautien osalta EU:n osarahoittamien TSE-, AI-, ASF- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelmien sekä rabies-ohjelman tukemisesta EU:lta saatavat tulot. Kasvintuhoojien osalta momentille tuloutuvat EU:n osarahoittamien kartoitusohjelmien ja torjuntatoimenpiteiden tulot.


2018 talousarvio495 000
2017 talousarvio718 000
2016 tilinpäätös1 543 210

20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta

Momentille arvioidaan kertyvän 40 500 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Veikkaus Oy:n tuotoista kertyy osa kohdennettavaksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Tuloja vastaavasti määrärahaa käytetään hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (mom. 30.10.54). Tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun valtioneuvoston asetuksen (14/2017) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi määrärahaa voidaan tuloja vastaavasti käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen (mom. 30.01.05) sekä 240 000 euroa hevostalouden edistämiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisestä aiheutuviin kuluihin (mom. 30.01.01).


2018 talousarvio40 500 000
2017 talousarvio40 100 000
2016 tilinpäätös936 465

40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavat menot on merkitty momentille 30.40.20.


2018 talousarvio3 000 000
2017 talousarvio3 000 000
2016 tilinpäätös2 352 681

41. Tenojoen kalastuslupamaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) sekä siihen liittyvien valtioneuvoston asetusten (195/2017 ja 196/2017) mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2017 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.40.22 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.40.


2018 talousarvio500 000
2017 talousarvio500 000
2016 tilinpäätös422 033

42. Hirvieläinten metsästysmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 4 575 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 §:n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (491/2007) 2 §:n mukaan. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vuonna 2018 arvioidaan hirvien pyyntilupamaksuja tuloutuvan 4,2 milj. euroa ja valkohäntäpeurojen pyyntilupamaksutuloja 0,375 milj. euroa. Vastaavat menot on momentilla 30.40.41.


2018 talousarvio4 575 000
2017 talousarvio3 400 000
2016 tilinpäätös4 117 689

44. Kalastonhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 10 100 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kalastuslain (379/2015) muuttamisesta. Muutoksella kalastonhoitomaksuja korotetaan siten, että vuosilupa nousee 39 eurosta 45 euroon, viikkolupa 12 eurosta 15 euroon ja vuorokausilupa 5 eurosta 6 euroon.

Kalastonhoitomaksujen maksusuoritusten määrän arvioidaan vuonna 2018 säilyvän nykyisellä tasolla. Kun kalenterivuotta koskevia maksuja arvioidaan suoritettavan 210 000 kpl, seitsemän vuorokauden maksuja 35 000 kpl ja vuorokausimaksuja 22 000 kpl, momentille arvioidaan kertyvän vuonna 2018 yhteensä 10 100 000 euroa.


2018 talousarvio10 100 000
2017 talousarvio8 700 000
2016 tilinpäätös8 704 570

45. Riistanhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 11 920 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta. Momentin määräraha nousee riistanhoitomaksun korotuksen johdosta 1 790 000 euroa. Tulot perustuvat riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 §:ään.

Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 28 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Korotetun riistanhoitomaksun suuruus olisi 39 euroa ja arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2018 on noin 305 700. Arvioitu kertymä on 11 920 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50.


2018 talousarvio11 920 000
2017 talousarvio10 130 000
2016 tilinpäätös10 063 316

99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 5 500 000 euroa.

Selvitysosa: Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot ja takaisinperinnät, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina tai ei voida hyvittää menomomentille. Lisäksi momentille tuloutetaan puutarhakasvien jalostusmaksutulot, joita vastaavat menot on momentilla 30.01.05.


2018 talousarvio5 500 000
2017 talousarvio6 000 000
2016 tilinpäätös4 841 492