Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
       70. Kotouttaminen
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan yksikköjen ja ministeriöiden kanssa kasvupolitiikkaa, jolla tuetaan hallitusohjelman kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamista. Kasvupolitiikan perustana on menestyvä yritystoiminta, joka innovoi, työllistää ja luo hyvinvointia Suomeen.

Kasvupolitiikalla luodaan hallinnonalalla edellytyksiä yritysten uudistumiselle ja toimintaedellytysten parantumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle, terveelle kilpailulle, työllistämiskynnyksen alentamiselle ja työnteon kannustavuudelle sekä työvoimahallinnon uudistamiselle työllistymistä tukevaksi.

Biotaloudella ja puhtailla ratkaisuilla luodaan uutta ja kilpailukykyistä liiketoimintaa ja työllisyyttä sekä edistetään kestävää kehitystä.

Kasvupolitiikka ulotetaan asiakaspalveluun asti yhdistämällä maakuntauudistuksen yhteydessä yritys- ja TE-palvelut liiketoimintalähtöiseksi julkiseksi kasvupalveluksi.

Työ- ja elinkeinohallinto toteuttaa kasvupolitiikkaa eri toimenpiteissään ja palveluissaan kiinnittäen huomiota vaikuttavaan ja tulokselliseen toteuttamistapaan. Aktiivisen markkinavuoropuhelun kautta vahvistetaan yritysten kasvuhalukkuutta.

Kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön rakentamisessa tavoitellaan kilpailun esteiden ja rajoitusten purkamista sekä lupa- ja viranomaismenettelyjen keventämistä.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen keskeisenä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys: työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana 72 prosenttiin, samalla työllisten määrä kasvaa 110 000 henkilöllä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kasvun tukemista.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa toimialalleen alustavasti seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2018:

  • — Kansainvälisesti kilpailukykyistä toimintaympäristöä elinkeinoelämälle tuetaan sekä yritysten pääomamarkkinoita että innovaatiorahoitusta kehittämällä
  • — Kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuutta parannetaan sekä kannustetaan yrityksiä kansainvälisille markkinoille
  • — Työnhakijan roolia työnhaussa aktivoidaan
  • — Huolehditaan siitä, että yritysten säädösympäristö on toimiva ja kilpailukykyinen
  • — Talouden kilpailullisuuteen ja markkinoiden toimivuuteen panostetaan
  • — Työnantajien hallinnollista taakkaa pyritään keventämään lupa- ja ilmoitusmenettelyjä karsimalla.
Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla rohkaistaan osaamisen uudistamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti sekä positiivisissa että negatiivisissa rakennemuutostilanteissa.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 44 % vuosina 2014—2016. Naisten osuus eri työvoimapalveluiden aloittaneista on ollut seuraava: ammatillinen työvoimakoulutus 37 % vuonna 2016, 37 % vuonna 2015 ja 36 % vuonna 2014, kotoutumiskoulutus 55 % vuonna 2016 ja 60 % vuonna 2015 ja 59 % vuonna 2014, palkkatuettu työ 47 % vuonna 2016, 48 % vuonna 2015 ja 47 % vuonna 2014 ja starttiraha 46 % vuonna 2016, 48 % vuonna 2015 ja 46 % vuonna 2014. Omaehtoisen opiskelun aloittaneista naisia oli 59 % vuonna 2016 ja 60 % vuosina 2014—2015.

Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa että poistaa sukupuolisyrjintää. Ohjelmassa on yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo nostettu horisontaalisiksi ja toimintaa läpileikkaaviksi teemoiksi. Kolmen ensimmäisen toteutusvuoden aikana ohjelmassa on käynnistynyt 155 Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) ja 14 Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) osaksi rahoittamaa hanketta, joissa yhdenvertaisuus on hankkeen keskeinen kehittämissisältö. Näiden osuus varatusta julkisesta ESR-rahoituksesta on 17 % (78,7 milj. euroa) ja EAKR-rahoituksesta puoli prosenttia (3,2 milj. euroa). Hankkeita, joissa yhdenvertaisuuden periaate on valtavirtaistettu, on ESR:n puolella 286 kpl (julkinen rahoitus 167,2 milj. euroa, 36 % ESR-rahoituksesta) ja EAKR:n puolella 667 kpl (julkinen rahoitus 135,5 milj. euroa, 23 % EAKR-rahoituksesta). Vastaavasti hankkeita, joissa sukupuolinäkökulma on valtavirtaistettu, on ESR:n puolella käynnistynyt 253 kpl (julkinen rahoitus 150,3 milj. euroa, 33 % ESR-rahoituksesta) ja EAKR:n puolella 641 kpl (julkinen rahoitus 121,8 milj. euroa, 21 % EAKR-rahoituksesta). Erityisesti naisten asemaa parantavia hankkeita on ohjelmassa käynnistynyt (EAKR+ESR yht.) 45 kpl ja miesten asemaa parantavia 18 kpl.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
32.20.40Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)  
 — rahoitusvaltuus240,515270,515
32.20.82Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus500,0001 000,000
32.20.83Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus146,823156,823
32.30.51Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)  
 — hankintasopimusvaltuus127,80070,000
32.40Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä  
 — lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat)8,4008,400
 — myöntämisvaltuus0,0340,034
32.50.64EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus388,753381,865
32.60.40Energiatuki (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus35,00035,000

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2016—2018

  v. 2016
tilinpäätös
1000 €
v. 2017
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2018
esitys
1000 €
 
Muutos 2017—2018
  1000 €%
 
01.Hallinto476 381372 007269 924-102 083-27
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)33 55933 55833 054-504-2
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)193 012172 660168 025-4 635-3
20.Siviilipalvelus (arviomääräraha)3 6954 9394 9390
21.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v)2 3162 3262 056-270-12
(22.)Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen (siirtomääräraha 2 v)0
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)35 73935 85436 0722181
40.Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)13 37114 14317 2513 10822
60.Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha)020200
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)8 0078 5078 5070
(88.)Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen (arviomääräraha)4 1820
(89.)Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)182 500100 000-100 000-100
20.Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka894 512868 816893 86125 0453
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)32 66531 55730 714-843-3
06.Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)38 15243 52382 67139 14890
28.Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)5004004000
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)335 352274 500250 900-23 600-9
41.Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha)1 9722 5001 500-1 000-40
42.Kasvuekosysteemien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)7 0244 1005 00090022
43.Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen (siirtomääräraha 3 v)30 00043 00049 0006 00014
44.Kiertotalouden investointi- ja kehittämistuki (siirtomääräraha 3 v)2 0002 0000
47.Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha)36 04464 64356 159-8 484-13
48.Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha)15 44440 30042 3002 0005
49.Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v)91 77087 30387 3030
50.Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v)1 0001 0001 0000
51.Naisille suunnattu innovaatiopalkinto (siirtomääräraha 2 v)1181180
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)97 97782 46296 98614 52418
82.Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)010100
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)141 613139 900141 0001 1001
(87.)Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v)5 0005 000-5 000-100
88.Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)30 00029 50035 0005 50019
89.Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)30 00020 00011 800-8 200-41
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka763 232596 884503 026-93 858-16
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)164 737173 131159 576-13 555-8
51.Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)598 495423 753343 450-80 303-19
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä65 40776 40179 4513 0504
01.Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)9 96910 61910 9082893
03.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)-2 9206 0558 2972 24237
05.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 64719 48219 071-411-2
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)4 7314 7314 7310
50.Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha)897892822-70-8
51.Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)2 0852 5722 5720
52.Palkkaturva (arviomääräraha)30 69732 00032 0000
53.Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset (siirtomääräraha 3 v)1 0001 0000
95.Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha)30050500
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka334 094437 981385 449-52 532-12
40.Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v)15 00011 00010 000-1 000-9
(41.)Valtionavustus Finpron toimintaan (siirtomääräraha 3 v)35 60034 130-34 130-100
42.Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)25 15020 07812 171-7 907-39
43.Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)7 0045 315100-5 215-98
(44.)Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v)5 0005 000-5 000-100
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)240 701357 458361 4784 0201
65.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)5 6395 0001 700-3 300-66
60.Energiapolitiikka307 019464 483469 3774 8941
01.Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 8216 4076 5131062
20.Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirtomääräraha 3 v)2 5002 5000
40.Energiatuki (arviomääräraha)53 57270 07664 094-5 982-9
41.LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)23 61028 46514 950-13 515-47
(42.)Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)919385-385-100
43.Kioton mekanismit (arviomääräraha)231250220-30-12
44.Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)171 866273 400314 10040 70015
45.Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki (siirtomääräraha 3 v)20 00040 00040 0000
46.Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki (arviomääräraha)43 00027 000-16 000-37
(87.)Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)28 0000
70.Kotouttaminen133 477233 876233 887110
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)2 1681 6311 6310
30.Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha)131 309232 245232 256110
Yhteensä2 974 1213 050 4482 834 975-215 473-7
 Henkilöstön kokonaismäärä7 6997 6007 400