Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet
            50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista
            51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
            52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
            53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä
            54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista
            60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista
       50. Veteraanien tukeminen
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
       80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
       90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

40. EläkkeetPDF-versio

Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan rahoittamiseen sekä vammaisetuuksien rahoittamisesta.

Eläketurva muodostuu työeläkkeestä sekä sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Työeläkkeen tehtävänä on turvata kohtuullinen toimeentulo ja kansaneläkkeen tehtävänä on turvata vähimmäistoimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläkkeensaajia oli 31.12.2016 yhteensä 1 558 900, joista vanhuuseläkkeellä 1 299 958, perhe-eläkkeellä 272 747, työkyvyttömyyseläkkeellä 214 046, osa-aikaeläkkeellä 10 388 sekä muilla eläkkeillä 13 615. Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä.

Vuosina 2014—2016 maksetut eläkkeet (milj. euroa)

 201420152016
    
Yksityinen sektori15 41015 94416 442
Kunnalliset eläkkeet4 3754 5694 765
Valtion eläkkeet4 3274 4124 479
Muut julkiset yhteensä328340349
Työeläkkeet yhteensä24 44025 26526 035
Solita-eläkkeet513515520
Kelan eläkkeet2 5602 5052 470
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä27 51328 28529 025
    
Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk1 3941 4361 464

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Työeläkkeet ovat talousarvion ulkopuolella lukuun ottamatta valtion eläkkeitä, joiden rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Valtio osallistuu merimieseläkkeiden, yrittäjäeläkkeiden ja maatalousyrittäjäeläkkeiden rahoitukseen. Kansaneläkkeet, yleiset perhe-eläkkeet, takuueläkkeet ja lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvä eläke rahoitetaan kokonaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2015—2018

Eläkkeen saajia2015
toteutunut
2016
toteutunut
2017
arvio
2018
arvio
     
Merimieseläkkeen saajia8 4808 4248 4778 546
Maatalousyrittäjäeläkkeen saajia165 778158 818152 060145 205
Yrittäjäeläkkeen saajia230 345238 689247 371254 473
Tapaturmavakuutustapahtumia, maatalousyrittäjät4 0664 6214 4334 359
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia, maatalousyrittäjät ja apurahansaajat10 44010 42410 1959 904
Lapseneläkkeen saajia17 63017 14917 00016 700
Leskeneläkkeen saajia5 5045 3735 3005 300
Kansaneläkkeen saajia629 208615 751610 000605 500
Takuueläkkeen saajia 100 947101 647101 600102 700

Toiminnan laajuus 2015—2018

Vakuutettujen lukumäärä2015
toteutunut
2016
toteutunut
2017
arvio
2018
arvio
     
MEL-vakuutettuja8 5538 4248 4778 546
MYEL-vakuutettuja64 27761 92059 72857 758
YEL-vakuutettuja234 952231 600231 600231 800
MYEL-vakuutettuja apurahansaajia2 8922 9972 9972 997
Tapaturmavakuutettuja maatalousyrittäjiä85 41782 27680 21378 008

Toiminnan laajuus 2015—2018

Keskimääräisiä eläkkeitä2015
toteutunut
2016
toteutunut
2017
arvio
2018
arvio
     
Keskimääräinen merimieseläke (€/kk)1 3411 4001 4201 450
Keskimääräinen maatalousyrittäjäeläke (€/kk)398423445472
Keskimääräinen yrittäjäeläke (€/kk)411413415420
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk), maatalousyrittäjät630630640653
Keskimääräinen leskeneläke (€/kk)176173170168
Keskimääräinen kansaneläke (€/kk)301296291288
Keskimääräinen takuueläke (€/kk)133157157167

Toiminnan laajuus 2015—2018, eläkkeen saajan asumistuki ja vammaisetuudet

 2015
toteutunut
2016
toteutunut
2017
arvio
2018
arvio
     
Eläkkeensaajan asumistuki, saajat194 870201 914208 400212 600
Maksetut eläkkeensaajan asumistuet (milj.)530,6559,0590,4618,5
Eläkettä saavan hoitotuki, saajat233 082226 375222 600222 400
Vammaistuki, saajat49 91148 61349 70050 800
Ruokavaliokorvaukset, saajat33 51434 520--
Maksetut vammaisetuudet (milj.)619,5581,4563,6557,3

Yksityisen työnantajan työsuhteessa olevat merimiehet on vakuutettu merimiesten eläkelain (MEL) mukaisesti. Itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä osan yrityksen omistajista on vakuutettava ansiotoimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti ja maanviljelijöiden, kalastajien, apurahansaajien ja poronhoitajien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti.

Työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan korvauksia tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti työntekijöille ja maatalousyrittäjille. Korvauksia maksetaan muun muassa sairaanhoidosta ja ansionmenetyksestä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki koskee niitä henkilöitä, joille MYEL-vakuutus on pakollinen. Tapaturmavakuutus rahoitetaan työnantajien tapaturmavakuutusmaksuin, mutta valtio osallistuu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitukseen.

Omaeläkkeen lisäksi eläkettä voidaan maksaa perheenhuoltajan kuoltua. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäiselle lapselle. Leskeneläkettä yhteen sovitetaan laskennallisen omaeläkkeen kanssa.

Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille eläkkeensaajille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai joiden muu eläketurva on vähäinen. Kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa, eikä kansaneläkettä jää maksettavaksi työeläkkeiden ylitettyä tietyn määrän. Eläkkeeseen voi kuulua myös eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki ja lapsikorotus. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöllistä varhaiseläkettä, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai eläke on pieni.

Valtio rahoittaa vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vammaisetuuksia ovat eläkettä saavan hoitotuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki.

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 61 187 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion osuus merimieseläkemenoista on 31 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Indeksitarkistus624
Tarvearvion muutos463
Yhteensä1 087

2018 talousarvio61 187 000
2017 talousarvio60 100 000
2016 tilinpäätös56 900 000

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 687 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuus- ja hoitokulumenoista arvioidaan vuonna 2018 olevan 80 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Indeksitarkistus6 952
Tarvearvion muutos17 848
Yhteensä24 800

2018 talousarvio687 900 000
2017 talousarvio663 100 000
2016 tilinpäätös645 700 000

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 229 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2018 oletettu olevan 24,1 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 25,6 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 027 500 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 1 261 800 000 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 86 300 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Indeksitarkistus2 238
Tarvearvion muutos78 662
Yhteensä80 900

2018 talousarvio229 900 000
2017 I lisätalousarvio19 600 000
2017 talousarvio149 000 000
2016 tilinpäätös138 000 000

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

Selvitysosa: Alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta myönnetyn eläkkeen aiheuttamat kustannukset korvataan kokonaan valtion varoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos-2 200
Yhteensä-2 200

2018 talousarvio10 000 000
2017 talousarvio12 200 000
2016 tilinpäätös3 205 548

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 148 §:n ja 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 29,5 % ja maatalousyrittäjien osuus on 33,5 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus kokonaiskustannuksista on 27,6 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 9,4 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Momentilta maksetaan myös apurahansaajille maksettavat tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.


2018 talousarvio15 000 000
2017 talousarvio15 000 000
2016 tilinpäätös15 000 000

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 600 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

6) eläketukilain (1531/2016) mukaisten etuuksien maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa: Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläketuet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän sekä maksuvalmiuden.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen takuueläkelain, vammaisetuuslain sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta siten, että takuueläkettä, nuorten kuntoutusrahaa ja eläkkeensaajien hoitotuen perustasoa korotetaan. Koskee myös momenttia 33.30.60.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kansaneläkeindeksistä annetun lain muuttamisesta ja toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta siten, että kansaneläkeindeksi jäädytetään vuoden 2018 osalta. Koskee myös momentteja 33.10.53, 33.10.57, 33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.20.55, 33.20.56, 33.30.60 ja 33.50.50.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2018 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

  
Menot 
Kansaneläkemenot2 165
Takuueläke207
Vammaisetuudet567
Eläkkeensaajan asumistuki618
Eläketuki44
Yhteensä3 602
  
Tulot 
Omaisuuden tuotot 
Valtion osuudet etuuksista3 602
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio)-2
Yhteensä3 600

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eläketuen vaikutus eläkemenoihin16 100
Eläketuen vaikutus eläkkeensaajan asumistukeen4 000
Eläkkeensaajien hoitotuen perustason korotus10 000
Rahaston vähimmäismäärän muutos-2 300
Takuueläkkeen korottaminen8 800
Tarvearvion muutos-48 740
Yhteensä-12 140

2018 talousarvio3 600 000 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio3 612 140 000
2016 tilinpäätös3 595 392 261