Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
            60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista
       40. Eläkkeet
       50. Veteraanien tukeminen
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
       80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
       90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

30. SairausvakuutusPDF-versio

Selvitysosa: Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääke- ja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden hankkia terveyspalveluja yksityiseltä sektorilta kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi turvataan riittävä toimeentulo tasaamalla lyhytaikaisesta sairaudesta sekä vanhempainvapaasta aiheutuvaa työtulojen menetystä.

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen.

Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan osa avohoidon lääkemenoista, matkakuluista, ylioppilaiden perusterveydenhuollon kustannuksista sekä Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen kustannuksista. Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan myös osa yksityisen terveydenhuollon lääkärin- ja hammaslääkärin palkkioista sekä lääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidoista.

Työtulovakuutuksesta maksetaan sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, erityishoitorahaa sekä äitiys-, isyys-, vanhempain- ja erityisäitiysrahaa. Lisäksi työtulovakuutuksesta korvataan osa työnantajien ja yrittäjien järjestämän työterveyshuollon kustannuksista sekä vanhempainloma-ajalta kertyvistä vuosilomakustannuksista.

Toiminnan laajuus 2015—2018

 2015
toteutunut
2016
toteutunut
2017
arvio
2018
arvio
     
Päivärahat    
Sairauspäivärahan saajat292 706281 544280 700277 100
Vanhempainpäivärahan saajat162 921162 921157 600160 600
Keskimääräinen sairauspäiväraha (€/pv)57,4256,2154,4054,40
Keskimääräinen vanhempainpäiväraha (€/pv)64,4564,5765,1065,90
Sairaus- ja vanhempainpäivärahan vähimmäistaso (€/pv)24,0223,9323,7323,73
     
Lääkkeet    
Lääkkeiden omavastuukerrat (1 000 kpl)31 00028 00028 70029 100
Sairausvakuutuksen korvaama osuus peruskorvatuista lääkkeistä (%)34,837,840,040,0
Lääkkeiden lisäkorvausraja (€)616,62610,37605,13605,13
Lääkkeiden lisäkorvausta saaneet henkilöt197 484209 655206 000209 000
Sairaanhoitokorvaukset    
Vuonna 2016 sairausvakuutus korvasi kustannuksista lääkärinpalkkioiden osalta 16,7 %, hammaslääkärinpalkkioista 15,7 %, tutkimuksen ja hoidon osalta 14,7 % sekä matkojen osalta 76,9 %.    

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 084 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) mukaisten korvausten maksamiseen

4) perustulon maksamiseen siten kuin laissa perustulokokeilusta säädetään.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 52 800 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 7 200 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteisena.

Selvitysosa: Sairausvakuutus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Valtio rahoittaa sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ja osan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista. Muutoin sairaanhoitovakuutuksen menoista valtio rahoittaa 44,9 % ja vakuutetut 55,1 %. Työtulovakuutus rahoitetaan työnantajien, palkansaajien, yrittäjien ja valtion osuuksilla. Valtio rahoittaa työtulovakuutuksen menoista vähimmäismääräiset sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä vähimmäismääräiset kuntoutusrahat. Lisäksi valtio rahoittaa 3,4 %-osuuden vanhempainpäivärahamenoista sekä osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon menoista. Valtio rahoittaa lisäksi kilpailukykysopimuksessa sovitun työnantajan sairausvakuutusmaksun alennuksen. Lisäksi valtio turvaa sairausvakuutusrahaston maksuvalmiuden.

Vuonna 2018 sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseksi sairaanhoitomaksuna peritään eläke- ja etuustuloista 1,53 %. Palkkatulosta tai yrittäjän tulosta sairaanhoitomaksua ei peritä. Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi vähintään 14 000 euron vuositulon osalta peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksua palkansaajilta 1,58 % ja yrittäjiltä 1,90 %. Alle 14 000 euroa alittavan vuositulon osalta palkansaajien päivärahamaksua ei peritä ja yrittäjiltä peritään päivärahamaksua 0,32 %. Työnantajien sairausvakuutusmaksu on 0,98 %.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta siten, että matkakustannusten korvaamista ja matkojen yhdistelytoimintaa uudistetaan.

Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannusten lisäys on vuositasolla enintään 8 400 000 euroa.

Hallituksen esitykset huomioon ottaen sairausvakuutuksen menot ja valtionosuudet vuonna 2018 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

  
Menot 
Työtulovakuutus 
Sairauspäivärahat777
Vanhempainpäivärahat1 054
Kertakorvaus75
Mata-päivärahat6
Kuntoutusrahat124
Työterveyshuolto360
Yrittäjien lisäpäivät15
Rahaston 8 %:n osuus3
Yhteensä 2 414
  
Sairaanhoitovakuutus 
Lääkekorvaukset1 375
Matkat294
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin62
Lääkäripalkkiot62
Hammaslääkärinpalkkiot60
Muut sairaanhoitokorvaukset70
Kuntoutuspalvelut376
Rahaston 8 %:n osuus6
Yhteensä2 305
Menot yhteensä4 719
  
Tulot 
Työtulovakuutuksen tuotot 
Vakuutettujen maksut1 268
Työnantajamaksut792
Yrittäjien lisäpäivät14
Valtion rahoitusosuus193
Vuoden 2017 yli-/alijäämä130
Yhteensä2 397
  
Sairaanhoitovakuutuksen tuotot 
Palkansaajien ja yrittäjien maksut-
Etuudensaajien maksut358
Valtion rahoitusosuus1 892
Ulkomailta maksetut EU-korvaukset9
Vuoden 2017 yli-/alijäämä15
Yhteensä2 274
Tulot yhteensä4 671
  
Valtion osuudet yhteensä2 085
Työtulovakuutus 
Vanhempainpäivärahat33
Vähimmäispäivärahat148
Osuus yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollosta2
Sairaanhoitovakuutus 
Osuus sairaanhoidosta1 849
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin53

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Nuorten kuntoutusrahan korotus800
Pienituloisten kompensaatio (Kiky)13 000
Tarvearvion muutos7 900
Työnantajan sairausvakuutusmaksun alennus (Kiky)112 000
Yhteensä133 700

2018 talousarvio2 084 700 000
2017 I lisätalousarvio-7 500 000
2017 talousarvio1 951 000 000
2016 tilinpäätös1 150 092 347