Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     7. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2018

9.1. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma ajalta 1.1.—30.6.2017PDF-versio

Valtio, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja valtion liikelaitokset eivät laadi virallista välitilinpäätöstä kesäkuun lopun tilanteesta. Ajanjakson 1.1.—30.6.2017 kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä ei siten ole suoraan vertailukelpoinen koko vuodelta kertyvien tuottojen ja kulujen erotuksen kanssa. Esimerkiksi eräitä loppuvuodesta maksuun tulevia menoja ei ole jaksotettu kuluiksi alkuvuodelle.

Talousarviotalouden, rahastojen ja liikelaitosten taloudellinen kehitys on kääntynyt parempaan suuntaan alkuvuodesta 2017. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä 1.1.—30.6.2017 oli 1 063 milj. euroa (v. 2016: 1 848 milj. euroa). Kokonaislaskelman kulujäämä on pienentynyt 785 milj. euroa. Kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä on kuitenkin kokonaislaskelmassa tehtävistä eliminoinneista johtuen 711 milj. euroa (v. 2016: 698 milj. euroa) suurempi kuin valtion talousarviotalouden, rahastojen ja liikelaitosten erillisraportoinnista suoraan yhteenlaskettu kulujäämä.

Kokonaistuottojäämät ja kokonaiskulujäämät tarkasteluajanjaksoilta 1.1.—30.6.2016 ja 1.1— 30.6.2017 (milj. euroa)

  Talousarviotalouden kulujäämä Rahastojen tuottojäämä Liikelaitosten voitto Kokonaislaskelmien kulujäämä
         
1—6/2016 -2 005 726 129 -1 848
1—6/2017 -1 391 874 165 -1 063

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma 1.1.—30.6.2017 (1 000 euroa)

  Talousarviotalous Rahastot Liikelaitokset Eliminoinnit 1.1.—30.6.2017 1.1.—30.6.2016
             
TOIMINNAN TUOTOT            
Maksullisen toiminnan tuotot 389 484 49 001 152 189 644 590 030 620 037
Vuokrat ja käyttökorvaukset 20 104 1 794 321 745 273 862 69 781 72 582
Muut toiminnan tuotot 118 040 932 548 56 223 286 918 819 894 798 632
       
TOIMINNAN KULUT            
Aineet, tarvikkeet ja tavarat            
 Ostot tilikauden aikana 234 268 7 398 28 735   270 401 311 938
 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 340 8 154   502 -340
Henkilöstökulut 2 190 689 3 122 40 720 244 958 1 989 573 2 091 341
Vuokrat 355 991 1 890 42 181 273 862 126 200 129 299
Palvelujen ostot 1 182 699 11 119 110 909 977 1 303 749 1 495 646
Muut kulut 295 262 2 955 53 802 7 608 344 411 346 016
Valmistevaraston lisäys (-) tai vähennys (+) 199       199 -276
Valmistus omaan käyttöön -44 702       -44 702 -13 741
Poistot 527 296 6 668 98 984   632 948 610 445
             
JÄÄMÄ I -4 214 405 950 174 154 672   -3 143 577 -3 479 077
             
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            
Rahoitustuotot 1 352 900 469 621 8 757 146 500 1 684 777 1 473 499
Rahoituskulut -574 430 -126 351 -16 181   -716 962 -588 335
             
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT            
Satunnaiset tuotot 3 638       3 638 4 376
Satunnaiset kulut -3 132       -3 132 -2 972
             
JÄÄMÄ II -3 435 430 1 293 444 147 248   -2 175 256 -2 592 509
             
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT            
Tuotot            
 Paikallishallinnolta 71 797       71 797 74 795
 Euroopan unionin toimielimiltä ja muilta elimiltä 684 641 31     684 672 664 259
 Muut siirtotalouden tuotot 961 348 23 625 17 752 931 548 71 177 71 130
Kulut            
 Paikallishallinnolle 5 320 650 12 681     5 333 330 5 652 420
 Sosiaaliturvarahastoille 7 020 545       7 020 545 6 440 508
 Elinkeinoelämälle 1 950 970 18 770   17 752 1 951 988 2 020 315
 Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 1 347 682 49 505     1 397 187 1 389 286
 Kotitalouksille 2 141 132 940     2 142 073 2 110 884
 Euroopan unionin toimielimille ja muille elimille 1 040 683 121 897     1 162 579 953 315
 Ulkomaille 332 008       332 008 350 545
 Muut siirtotalouden kulut (ml. yliopistot) 2 676 595 277 516   338 146 2 615 966 2 602 374
             
JÄÄMÄ III -23 547 907 835 791 165 000   -23 303 285 -23 301 972
             
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA            
Verot ja veronluonteiset maksut 21 989 646 38 001   -44 743 22 072 390 21 353 925
Muut pakolliset maksut 167 581       167 581 99 822
             
VÄHEMMISTÖN OSUUS     43   43 15
             
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -1 390 680 873 792 165 043 711 424 -1 063 270 -1 848 209

Alkuvuoden positiivinen kehitys näkyi useimpien tuottojen lievänä kasvuna ja kulujen hallintana. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman erien keskeisimmät muutokset verrattaessa alkuvuotta 2017 alkuvuoteen 2016 olivat:

  • — Tuotot veroista ja pakollisista maksuista kasvoivat 786 milj. euroa ja olivat 22 240 milj. euroa
  • — Siirtotalouden tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 17 milj. euroa ja olivat 828 milj. euroa
  • — Rahoitustuotot kasvoivat 211 milj. euroa ja olivat 1 685 milj. euroa
  • — Toiminnan tuotot vähenivät 12 milj. euroa ja olivat 1 480 milj. euroa
  • — Poistoja lukuun ottamatta kaikki toiminnan kuluerät vähenivät edellisestä vuodesta, yhteensä 347 milj. euroa 4 623 milj. euroon. Euromääräisesti merkittävintä kulujen pieneneminen oli palvelujen ostoissa (Maahanmuuttoviraston osuus 201 milj. euroa) sekä henkilöstökuluissa (pieneneminen yhteensä 102 milj. euroa)
  • — Siirtotalouden kulut kasvoivat 436 milj. euroa ja olivat yhteensä 21 956 milj. euroa. Siirtotalouden kuluista kasvoivat eniten maksut sosiaaliturvarahastoille (580 milj. euroa) ja Euroopan unionille (209 milj. euroa)
  • — Rahoituskulut vähenivät 129 milj. euroa ja olivat 717 milj. euroa.