Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala turvaa kotimaisen ruoan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

Toimintaympäristön kuvaus

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan elinkeinot ovat merkittäviä uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäjiä. Ravinnon, energian, erilaisten tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi käyttävä biotalous luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Biotalouden keinoin pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja ovat metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen ja meren biomassa, makea vesi sekä eläimet. Ekosysteemipalveluiden eli luonnon tarjoamien palveluiden merkitys osana biotaloutta on merkittävä ilmastonmuutoksen hidastajana, luonnonvarojen säilyttäjänä ja niiden tilan parantajana sekä virkistysmahdollisuuksien lisääjänä.

Biotalous ja puhtaat ratkaisut on yksi hallituksen strategisista painopisteistä. Biotaloudelle on ominaista uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö sekä uusiutumattomien luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja tehokas kierrätys. Tehostamalla alkutuotannosta, elintarviketeollisuuden prosesseista ja yhdyskuntien jätteistä peräisin olevien ravinteiden talteenottoa ja järjestämällä tarkoituksenmukainen kustannustehokas kierrätys sekä edistämällä sektorirajat ylittäviä tuotannollisia prosesseja luodaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia, parannetaan ravinneomavaraisuutta sekä vähennetään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Ministeriön tehtävänä on varmistaa, että lainsäädäntö ja muut ohjauskeinot tukevat biotalouden uusien ratkaisujen syntymistä ja edistävät biomassojen kestävää käyttöä. Suomen runsaat biomassavarannot jalostetaan kotimaassa, ravinteet kierrätetään tehokkaasti ja huolehditaan ruoan huoltovarmuudesta.

Luonnonvarojen määrä, saatavuus ja laatu, ilmastonmuutos, energian tuotantotavat ja puhtaan veden riittävyys sekä maaseudun elinkeino- ja väestörakenteen muutos vaikuttavat olennaisesti ministeriön toimialaan. Ministeriö koordinoi kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista. Haasteisiin vastaaminen edellyttää ratkaisuja, jotka vaikuttavat maataloustuotantoon ja koko ruokajärjestelmän tuotantotekniikoihin ja -tapoihin, maankäyttöön ja energian kulutukseen. Aktiivisilla, toteuttamiskelpoisilla ja kustannustehokkailla toimenpiteillä voidaan luoda uusia mahdollisuuksia kannattavalle liiketoiminnalle ja elinkeinojen kehittymiselle.

Ministeriön toimialan menestyminen perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä innovaatioiden nopeaan hyödyntämiseen uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä käytössä. Hallinnonalan tutkimus tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Lukuperusteluissa on kuvattu yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevia politiikkasektorin tavoitteita sekä niiden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja.

  • — Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua
  • — Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät
  • — Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet
  • — Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla
  • — Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja voimavarojen hallinta
  • — Toiminta on tuloksellista ja voimavarat suunnataan tehokkaasti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Huolehditaan siitä, että tehtävät ovat tasapainossa voimavarojen kanssa.
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa hallituksen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sisällyttämistä lainvalmisteluun, toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä muihin tasa-arvon kannalta merkittäviin toimintoihin. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan menoista noin 90 % on siirtomenoja, joilla tuetaan eri politiikkasektoreiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Pääsääntöisesti tukien myöntämisperusteena ei ole niiden vaikutus sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Kestävä kehitys

Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan toimenpiteet toteuttavat valtioneuvoston kestävän kehityksen selonteon toimeenpanoa, erityisesti painopisteen 1 osalta: Hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi. Toimeenpanoa vauhditetaan hallituksen kärkihankerahoituksella, jota vuonna 2018 on käytettävissä 63,5 milj. euroa. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokassa Biotalous ja puhtaat ratkaisut -painopistealueen kärkihankerahoitusta käytetään suomalaisen ruoantuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen, suomalaisten elintarvikkeiden vientimarkkinoiden avaamiseen, puun käytön lisäämiseen ja monipuolistamiseen, veteen perustuvien liiketoimintojen kehittämiseen, vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseen sekä ravinteiden kierrätyksen, talteenoton ja hyödyntämisen lisäämiseen. Lisäksi vuodelle 2018 osoitetaan 0,77 milj. euron lisärahoitus Metsähallituksen luontomatkailun edellytysten vahvistamiseen osana hallituksen toimintasuunnitelman Matkailu 4.0 -hanketta.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
30.10.40Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuus67,567,51)
30.10.41Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)  
 — korkotukivaltuus250,0250,0
30.10.64EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus154,3118,51)
30.20.40Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)  
 — myöntämisvaltuus30,030,0
30.20.43Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuudet20,020,01)
30.40Luonnonvaratalous  
 — muu valtuus-2,0
30.40.44Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus59,059,0

1) Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvaa myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2018.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2016—2018

  v. 2016
tilinpäätös
1000 €
v. 2017
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2018
esitys
1000 €
 
Muutos 2017—2018
  1000 €%
 
01.Hallinto ja tutkimus132 912127 431132 1624 7314
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)24 64523 12424 0108864
05.Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)78 63270 80169 804-997-1
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)1 3431 3431 3430
23.Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)4205 1204 7001119
29.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)24 53627 39027 5321421
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)3 7564 3534 3530
10.Maaseudun kehittäminen295 689372 572413 87941 30711
40.Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)54 80071 97675 2763 3005
41.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)10 96514 00025 00011 00079
42.Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)72 63057 23058 3301 1002
43.Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)67 76767 76767 7670
(44.)Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)35 0000
50.Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)5 8735 3663 466-1 900-35
51.Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)1 6961 8431 8430
54.Hevostalouden edistäminen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetulla rahapelitoiminnan tuotolla (siirtomääräraha 2 v)87239 77240 0923201
55.Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v)3 9133 9053 305-600-15
63.Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)1 5231 2732 00072757
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)40 650109 440136 80027 36025
20.Maa- ja elintarviketalous1 858 0191 834 9931 796 020-38 973-2
02.Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)41 92739 94138 125-1 816-5
03.Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 25024 20222 178-2 024-8
20.Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha)5 3296 0285 948-80-1
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)321 700327 900325 400-2 500-1
41.EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)587 810540 000531 130-8 870-2
(42.)Eräät korvaukset (siirtomääräraha 3 v)4 5000
43.Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)300 043300 043290 710-9 333-3
44.Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v)546 888551 888518 738-33 150-6
46.EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)4 3054 6055 7051 10024
47.Ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)2 2994 4193 169-1 250-28
60.Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha)3502002000
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)11 00030 00049 00019 00063
62.Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v)5 6175 7675 717-50-1
40.Luonnonvaratalous189 863194 781198 8774 0962
20.Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v)3 0003 0003 0000
21.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)13 51913 52013 5200
22.Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)14 78016 88014 880-2 000-12
31.Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v)7 1367 1368 4861 35019
40.Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha)7021 2451 74550040
41.Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)3 4003 4004 5751 17535
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)8 0007 9008 4505507
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)52 65356 23056 2300
45.Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)3 0273 0275 0272 00066
46.Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)40 80041 20039 400-1 800-4
50.Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)10 13010 13011 9201 79018
51.Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)10 5508 85010 1001 25014
53.Eräät luonnonvaratalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)1 2791 3321 132-200-15
62.Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)20 83720 88120 362-519-2
83.Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v)5050500
64.Metsähallitus5 7545 5146 45494017
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)5 7545 5146 45494017
70.Maanmittaus ja tietovarannot52 42948 75247 137-1 615-3
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)47 92945 35243 137-2 215-5
40.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)4 5003 4004 00060018
Yhteensä2 534 6662 584 0432 594 52910 4860
 Henkilöstön kokonaismäärä4 2404 1834 174