Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       10. Trafiknätet

Talousarvioesitys 2018

20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 380 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal

1) i anslutning till projektet ombyggnad av säkerhetsanordningarna på banavsnittet Tammerfors—Seinäjoki så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 70 000 000 euro

2) i anslutning till projektet ringvägen på E18 runt Åbo fas 2 Kausela—Kirismäki så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 59 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 31.20.01 till underhållet av ångfartyget SS Saimaa.

Som motivering till projekten föreslås

Ombyggnad av säkerhetsanordningarna på banavsnittet Tammerfors—Seinäjoki

Banavsnittet Tammerfors—Seinäjoki är 150 km långt, varav 90 procent är enkelspårigt. Passagerartågens hastigheter på banan är 200 km/h och banavsnittet har omfattande godstransporter. Systemet med säkerhetsanordningar på banavsnittet har nått slutet av sin livscykel, och leverantören kan inte längre tillhandahålla reservdelar eller produktstöd. Under de två senaste åren har det på banavsnittet förekommit flera långa avbrott i trafiken till följd av problem med säkerhetsanordningarna.

Syftet med projektet är att säkerställa en störningsfri användning av banavsnittet och samtidigt minska risken för störningar i tågtrafiken i västra Finland avsevärt. Syftet är att före utgången av 2022 ersätta det nuvarande systemet med säkerhetsanordningar i sin helhet.

Kostnadsberäkningen för projektet är 70 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100).

Ringvägen på E18 runt Åbo fas 2 Kausela—Kirismäki

Åbo ringväg ingår i den internationella TEN-T-stomnätskorridoren Skandinavien—Medelhavet, som leder trafik till hamnarna i Åbo och Nådendal. Vägavsnittet på 9 km mellan Kausela och Kirismäki hör till stadsregionens expanderande område för logistik och industri. Vägavsnittet avviker från TEN-T-standarden i och med att den har två körfält och plankorsningar. Trafiken är livlig och plankorsningarna stockas dagligen.

Inom projektet byggs ringvägen om så att det får fyra körfält, och nätet av gång-, cykel- och mopedleder kompletteras på avsnittet Kausela—Pukkila. Dessutom förbättras de planskilda anslutningarna i Kausela och Tuulissuo, ramparrangemanget i anslutningen i Kirismäki kompletteras och bullerbekämpning genomförs ivd bostadsområden. Syftet med projektet är att uppfylla kraven för TEN-T-stomnätet och stärka ringvägens roll i transportsystemet. Dessutom är målet att göra trafiken och transporterna smidigare och förbättra trafiksäkerheten.

Kostnadsberäkningen för projektet är 59 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100).

Momentets svenskspråkiga rubrik har ändrats.


2019 IV tilläggsb. 380 000
2019 II tilläggsb. 40 000 000
2019 budget 1 065 361 000
2018 bokslut 1 468 490 000
2017 bokslut 1 271 800 000