Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
       10. Liikenneverkko
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
            63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen
            65. Junien kaukoliikenteen osto
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

65. Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää 3.12.2009 lukien joukkoliikennelain 45 §:n mukaisesti.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa maksaa junien kaukoliikenteen palvelujen ostamisesta tehdyistä vuotta pidemmän ajan sopimuksista aiheutuvia korvauksia 3.12.2009 lukien:

1) liikenteenharjoittajille julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten mukaisesti siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1370/2007 rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) 1107/70 kumoamisesta (palvelusopimusasetus) säädetään sekä

2) julkisia palveluhankintoja koskevien rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 (palvelusopimusasetus) 8 artiklan 3 kohdan b ja d alakohdan mukaisista sopimuksista.

Selvitysosa: Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen 3.12.2009 voimaan tulevaksi joukkoliikennelaiksi. Samaan aikaan tulee voimaan rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007 (palvelusopimusasetus).

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2009 II lisätalousarvio
2009 talousarvio31 400 000
2008 tilinpäätös31 286 118
2007 tilinpäätös29 820 073