Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. Ammatillinen koulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot
              03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
              04. Museoviraston toimintamenot
              05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
              06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot
              16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet
              20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset
              30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan
              31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin
              35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin
              40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon
              41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset
              50. Eräät avustukset
              51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille
              52. Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen
              53. Valtionavustus tilakustannuksiin
              55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen
              (59.) Eräät avustukset Kansallisgallerialle
              72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen
              75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito
              95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot
              96. Lahjoitus Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 866 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa: Näkövammaisten kirjasto Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, esim. äänikirjoina ja pistekirjoina yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa. Celian toiminnan tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa.

Celia tuottaa sekä lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalin että tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat tuotantopolitiikan mukaisesti. Kokoelmissa olevia oppikirjoja voi lainata maksutta.

Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön noin miljoona kertaa vuodessa yhteistyössä yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen sekä muiden yhteisöjen kanssa. Asiantuntija- ja konsulttitoiminnan painopisteenä on yhteistyön vakiinnuttaminen yleisten kirjastojen kanssa sekä saavutettavan julkaisemisen edistäminen.

Tuloksellisuuden tunnusluvut2015
toteutuma
2016
toteutuma
2018
tavoite/arvio
    
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus   
Lukemisesteisten henkilöiden kirjallinen tieto- ja kulttuurivaranto lisääntyy   
— Celian kirjatuotanto, uusien nimekkeiden määrä 1 5651 5181 300
— Saavutettavan julkaisemisen suositukset, saavutettavuusneuvonta ja -koulutukset, lkm232625
Kirjastopalvelujen saatavuutta lukemisesteisille henkilöille lisätään   
— Yhteistyökirjastojen lukumäärä: kunnat/toimipisteet142/298169/421280/500
— Yhteistyökirjastojen lukumäärä: korkeakoulukirjastot212838
— Celian palveluita säännöllisesti käyttävät lapset ja nuoret1 4831 7782 370
Toiminnallinen tehokkuus   
— Asiakkaita palveluiden piirissä30 66035 30042 700
— Oppikirjatoimitusten määrä13 91514 48515 000
Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy   
— Sähköisiä palveluja käyttävien määrä7 55711 58614 000
— Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, %273945
Henkisten voimavarojen hallinta   
— Henkilötyövuodet545244
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro)3,163,213,50

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot6 0505 1004 976
Bruttotulot535163110
Nettomenot5 5154 9374 866
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 185  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 117  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-6
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-2
Lomarahojen alentaminen (Kiky)8
Palkkaliukumasäästö-9
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)3
Toimintamenojen tuottavuussäästö-25
Toimintamenosäästö (HO 2015)-40
Työajan pidentäminen (Kiky)3
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-3
Vuokrien indeksikorotus1
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-2
Tasomuutos1
Yhteensä-71

2018 talousarvio4 866 000
2017 talousarvio4 937 000
2016 tilinpäätös5 448 000