Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 316 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluu Kansallismuseo, joka vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta ja järjestää kohteissaan näyttely- ja yleisöpalveluja.

Museovirasto pyrkii huolehtimaan monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä ja edistämään sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Kulttuuriperintötyöllä tuetaan kestävää kehitystä ja hyvinvointia. Toiminnalla pyritään tavoittamaan ihmisiä laajasti ja tarjoamaan osallisuutta kulttuuriperintöön.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat tavoitteet:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • — Hyvin säilynyt ja monimuotoinen kulttuuriperintö on osa ihmisten ja yhteisöjen arkea
  • — Kulttuuriperintö tunnistetaan ja sitä hyödynnetään eri asiakas- ja väestöryhmien hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden voimavarana
  • — Maailmanperintötietoisuutta lisätään ja maailmaperintökohteiden vastuullista hoitoa edistetään.
Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — Sähköisten aineistojen ja palveluiden saatavuus ja käyttö lisääntyvät
  • — Kulttuuriperinnön asiantuntijapalveluiden tarjonta on laadukasta ja kustannustehokasta.
Tuloksellisuuden tunnusluvut 2015
toteutuma
2016
toteutuma
2018
tavoite/arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Verkkopalveluiden käyttöaika, tuntia 70 737 72 580 73 000
Sähköisesti luetteloitujen kuvien saatavuus internetissä 120 447 140 272 145 000
Määräajassa annetut lausunnot, % 90 90 95
Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä 610 806 613 533 625 000
Toiminnallinen tehokkuus      
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 2,04 2,12 2,12
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 2,95 3,86 3,86
Henkisten voimavarojen hallinta      
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) - 3,63 3,60
Henkilötyövuodet 280 254 250

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 24 943 26 393 22 616
Bruttotulot 4 928 3 300 3 300
Nettomenot 20 015 23 093 19 316
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 625    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 341    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisten tietovarantojen avaaminen -40
Kansallismuseon perusnäyttely -200
Kertamenon poisto -100
Toimitilamuutokset (TA2017) -3 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -38
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -15
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 13
Palkkaliukumasäästö -44
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -89
Toimintamenosäästö (HO 2015) -100
Työajan pidentäminen (Kiky) -2
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -18
Vuokrien indeksikorotus 62
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -6
Tasomuutos -1
Yhteensä -3 777

2018 talousarvio 19 316 000
2017 talousarvio 23 093 000
2016 tilinpäätös 21 731 000